Advertisement

16 Sep 2023
ޚަބަރު

ނުފޫޒުން ފްލެޓްތައް ބަހާލި ބަޔަކު ރައްޔިތުންނަށް އަދުލުވެރިވާނެކަމަށް ބެލުމަކީ މޮޔަކަމެއް: ނިޔާޒް

ކުރީ ސަރުކާރުން ދޫކުރި ސޯޝަލް ހައުސިން ފްލެޓުތައް މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުން ކޮށްގެން ގާތް މީހުންނަށް ބަހައިލި މީހަކު ރައްޔިތުންނާ މެދު އަދުލުވެރިވާނެ ކަމަށް ހީކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހިމް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ނުސީދާ ހަމަލާއެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

ނިޔާޒް ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އޭރު މަގާމްގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް މީހަކު މުޅި ދައުލަތުގެ ނިޒާމްތައް ހަރާބު ކުރަން ފުރުސަތު ދިން ކަމަށެވެ. އަދި ނުފޫޒު ބޭނުންކުރި މީހާ ބުނި ގޮތަށް، ނިކަމެތި ރައްޔިތުންނަށް ނުދީ އޭނާގެ އަރިސް މީހުންނަށް ސޯޝަލް ހައުސިން ފްލެޓުތައް ބަހާލީ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރައްވާފައިވެ އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހިންގި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ވާހަކަތައް ފެންމަތިކުރުމާ އެކު އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް ނިޔާޒް އިބްރާހިމްގެ މަގާމު އޭރު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ.

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެފަދަ މީހެއް ނުވަތަ ބަޔަކު ރައްޔިތުންނާ ދޭތެރޭ އަދުލު އިންސާފުވެރިވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރުމަކީ މޮޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިރު ވަކި ފްލެޓު ލިސްޓެއް ގެންގުޅުއްވި ކަމަށާއި ފްލެޓް ދިނުމުގައި އޭރުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ނުފޫޒު އޮތް ކަމަށް އޭރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރެއެވެ.

މި ތުހުމަތު ތަކުރާރުކޮށް ދޮގުކުރި ނަމަވެސް މި ސަރުކާރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ވަކި ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައި ކުރީ ސަރުކާރުން ހިޔާ ފްލެޓް ލިބިފައި ހުރި ގިނަ ބައެއްގެ ނަން އުނިކޮށް އަލުން ލިސްޓު އެކުލަވައިލިއެވެ.

ނިޔާޒްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޯސްޓާ އެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ އޭނާއަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރައްދު ދެމުންނެވެ. ނިޔާޒަށް ވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުކޮށް ބައެއް މީހުން ޕޯސްޓްތައްކޮށް، އޭނާގެ ވިޔަފާރިތައް ރެއިޑްކުރާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ދީފައި ހުއްޓެވެ. ރައްދުގައި ނިޔާޒް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެ ފެންނަނީ "އެ މީހުންގެ އަސްލު ސިފަ" ކަމަށާއި ބިރު ދެއްކިޔަސް ޖެހިލުމެއް ނުވާ ކަމަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.