Advertisement

ޕީއެންސީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން ---

15 Sep 2023
ޚަބަރު

ޕީއެންސީއަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެ ކަމަށް ބަލައި ވަޒީފާތަކުން ކަނޑާނެ މީހުންގެ ލިސްޓް ހަދައި އިންޒާރުދޭން ފަށައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުންވެސް ނުބާއްވަނީސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެކަމަށް ބަލައިގެން، ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތަކުންނާއި އެސްއޯއީތަކުން ވަކިކުރާނެ މުވައްޒަފުންނާއި، ޖަލަށްލާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ލިސްޓްތައް ހަދައި މީހުންނަށް އިންޒާރުދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މިގޮތުން، ހއ. ބާރަށު ސްކޫލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް، އެސްކޫލުގެ ވަޒީފާތަކުން މީހުން ކެނޑުމަށާއި މަޤާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވާ ގޮތް، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ހުށައަޅައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.  

ހއ. ބާރަށު ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލީކުވެފައިވާ ސިޓީ

އެސިޓީގައި ވަޒީފާއިން ކަނޑަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެހެންތަންތަނަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެފައި ވަނީ، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވަނީ އެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކަށް ނުވާތީ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ލިސްޓްތައް ހަދައި، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭން ޓީމަށް ހުށައަޅަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އެސްއޯއީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުމާއި، އަދި ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްތަކުގެ މަސްޢޫލުވެރިންޖަަަލަށް ލާނެކަމަށް ބުނެވެސް ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ އިންޒާރުގެ މެސެޖްތައް ފޮނުވަމުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.