Advertisement

ޕީއެންސީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން ---

15 Sep 2023
ޚަބަރު

ޕީއެންސީއަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެ ކަމަށް ބަލައި ވަޒީފާތަކުން ކަނޑާނެ މީހުންގެ ލިސްޓް ހަދައި އިންޒާރުދޭން ފަށައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުންވެސް ނުބާއްވަނީސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވެއްޖެކަމަށް ބަލައިގެން، ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތަކުންނާއި އެސްއޯއީތަކުން ވަކިކުރާނެ މުވައްޒަފުންނާއި، ޖަލަށްލާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅައި، ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ލިސްޓްތައް ހަދައި މީހުންނަށް އިންޒާރުދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މިގޮތުން، ހއ. ބާރަށު ސްކޫލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންތަކެއް، އެސްކޫލުގެ ވަޒީފާތަކުން މީހުން ކެނޑުމަށާއި މަޤާމުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވާ ގޮތް، ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަށް ހުށައަޅައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާއްމުވެފައެވެ.  

ހއ. ބާރަށު ސްކޫލްގެ މުވައްޒަފުންތަކަކާއި ގުޅޭގޮތުން ލީކުވެފައިވާ ސިޓީ

އެސިޓީގައި ވަޒީފާއިން ކަނޑަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެހެންތަންތަނަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމަށް އެފަރާތްތަކުން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ބުނެފައި ވަނީ، އެކަން ކުރަން ބޭނުންވަނީ އެ މުވައްޒަފުންނަކީ، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކަށް ނުވާތީ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު ލިސްޓްތައް ހަދައި، ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީއަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ، ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭން ޓީމަށް ހުށައަޅަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އެސްއޯއީތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދިނުމާއި، އަދި ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްތަކުގެ މަސްޢޫލުވެރިންޖަަަލަށް ލާނެކަމަށް ބުނެވެސް ޕީއެންސީގެ ސަޕޯޓަރުން އަންނަނީ އިންޒާރުގެ މެސެޖްތައް ފޮނުވަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.