Advertisement

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

14 Sep 2023
ޚަބަރު

ޓެކްސީ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ކާރު ގަތުމަށް ޙާއްސަ ލޯނެއް އެސްޑީއެފްސީން ތައާރަފްކޮށްފި

ޓެކްސީ ދުއްވަން ކާރު ގަންނަން ހާއްސަ 'ޓެކްސީ ނަފާ ލޯނު' އެސްޑީއެފްސީން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

މި ލޯނުގެ ދަށުން ޓެކްސީ ގަންނަން ތިން ލައްކަ ރުފިޔާއާ ހަމައަށް ލޯނު ދޫކުރާނެ އެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ޓެކްސީ ދުއްވާ މީހުންނާއި އަލަށް ޓެކްސީ ކުރަން ނިކުންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވެސް މި ލޯނަށް އެދެވޭނެ ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުނެއެވެ.

ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ ކާރު ބަދަލުކުރަންމިހާރު ވެސް ޓެކްސީ ކުރާ މީހުން ކާރު ގަންނަންއަލަށް ޓެކްސީ ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން ކާރު ގަންނަން މި ލޯނު ނެގޭނެކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އެސްޑީއެފްސީން ދޫކުރާ އެހެން ލޯނުތަކެކޭ އެއް ފަދައިން މި ލޯނުތައް ވެސް ދޫކުރަނީ %6 - %8 އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގައި ގިނަ ވެގެން ފަސް އަަހަރުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ލޯނު ދައްކާ ގޮތަށެވެ. ގްރޭސް ޕީރިއަޑަކީ 6 މަސް ދުވަހެވެ.

ޓެކްސީ އައު ކުރުމަށް ލޯނަށް އެދެވޭނީ ބޭނުންކުރާތާ 10 އަހަރު ވެފައި ހުންނަ ޓެކްސީތަކަށެވެ. އަދި އަމިއްލަ ޓެކްސީއެއް ނެތް ޑްރައިވަރުން، މަދުވެގެން ފާއިތުވެ ދިޔަ އެއް އަހަރު ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާކަން ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމުގައި އެސްޑީްއެފްސީން ބުނެ އެވެ.

މި ލޯނު ނެގުމަށްޓަކައި އެއްވެސް އިކުއިޓީއެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. އަދި ކޮލެޓްރަލްއެއް ވެސް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެސްޑީއެފްސީން ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް، ލޯނު ފައިސާއަށް ގަންނަ ޓެކްސީ މޯގޭޖު ކުރާނެ އެވެ.

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ކާރު ގަނެވޭނެ ފައިސާ ހަމަޖެހޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ އެ މީހުން ވަރަށް އެދެމުން އައި ކަމެކެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.