Advertisement

ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

09 Sep 2023
ލައިފްސްޓައިލް

އިޙްތިރާމް ބޭނުންނަމަ މި ކަންކަން ކުރާށެވެ.

އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި އިޙްތިރާމް ހޯދުމަކީ އަހަރެމެންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ވަރަށް މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަނެކާއަކީ ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ވުމުން، ނުވަތަ މުސްކުޅިއަކަށް ވުމުން، ނުވަތަ ނިކަމެއްޗަކަށް ވުމުން، ނުވަތަ ތިމާއަށް ވުރެން އާދައިގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުންދާ މީހަކަށްވުމުން ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން ތިމާއާ ޚިޔާލު ތަފާތު މީހަކަށް ވުމުން އެމީހަކަށް އޮންނަ އިޙްތިރާމް ކުޑަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އިޙްތިރާމް ކުރުމުގެ ފަހަތުގައިވާ އެންމެ މުހިންމު އެއް ބޭނުމަކީ މުޖުތަމައެއްގެ އިޖްތިމާއީ ފޭރާމުގެ ސިއްޙަތު ރަގަޅު ކުރުމެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް އިހްތިރާމް ނުކުރާނަމަ އެކަމުގެ ނޭދެވެ އަސަރު، ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން ވެސް މުޅި މުޖުތަމައަށް ކުރާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އިހްތިރާމް ކުރުމުގެ މާތް ސިފަ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ ބައިވަރު ސަބަބުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ.

މިސާލަކަށް އަހަރެމެންގެ ގޭތެރެއަށް ބަލާނަމަ، މައިންބަފައިންނަށް އިހްތިރާމް ނުކޮށްފިނަމަ ގޭތެރޭގެ ހަމަޖެހުން އޮވޭހެއްޔެވެ؟ ނޯންނާނެއެވެ. ހަމައެގޮތަށް އަހަރެމެންގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ބަލާލިޔަސް، އެންމެންގެ ތެރޭގައި އޮންނަންޖެހޭ އިޙްތިރާމް ނެތިއްޖެނަމަ، ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާއަށް ވާސިލްވުމުގައި އުފުލަން ނުޖެހޭ އެތައް ބުރައެއް އުފުލަންޖެހި، އެތައް ވަގުތެއް ބޭކާރު ވެގެންދާނެއެވެ.

ދިވެހި ބަހާއި، ބަހުގެ އަދަބުތައް ފެތުރުމަށް ނެރެމުންދިޔަ ފަތްތޫރަގައިގެ 57 ވަނަ އަދަދުގައި، ދިވެހި އަދަބީ ޤުލްޝަންގެ ޝާއިރުއްޝަބާބު އަލްއުސްތާޒު އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާޙިމް ޝިހާބު ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި، އިޙްތިރާމްގެ މާތް ސިފައަކީ އެބައެއްގެ ޤައުމީ ޝަޙްސިއްޔަތުގެ ހަރުދަނާކަން ވެސް ދައްކުވައިދޭ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން، އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި ކަމޭހިތުން އާންމުވީ މިންވަރަކުން އެ މުޖުތަމައުގެ ބަދަހިކަން އިތުރުވެގެންދާ ކަމާއި، މި ބަދައިކަން އެހެން ބަޔަކަށް ފެނުމުން، އެމީހުންނަށް އެ ފެނިގެން ދަނީ ޤައުމެއްގެ އިޖްތިމާޢި ގުޅުމުގެ ހަރުދަނާކަމެވެ. އަދި އެ ލިޔުމުގައި އަލްމަރްޙޫމް އިބްރާޙިމް ޝިހާބު ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި، އަނެކަކަށް ކަމޭހިތުމާއި އިޙްތިރާމް ކުރުމުން އެ ކުރެވޭ ކަމަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކެމޭހިތުމާއި އިޙްތިރާމް ކުރުމެވެ.

Advertisement

ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރެއްގައި، މި މާތް ސިފަ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ، ޤައުމު އިތުރު ހަލަބޮލިކަމަކަށް ނުދިއުމަށް ވެސް ވެދެވޭނެ އެހީއެކެވެ. ތިމާ ބޭނުންވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތެއް ބޭނުންވާ މީހާއަށް، އޭނާ ބޭނުންވާގޮތް ނުވިނަމަވެސް އެއީ އޭނާއަށް ކުރާ އިޙްތިރާމް ކުޑަކުރަން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އެކި މީހުންގެ ބުއްދި ޤަބޫލުކުރާނީ އެކި ހަމަތަކެވެ.

ތިމާއަކީ މުޖުތަމަޢުގައި އިޙްތިރާމް ލިބިގެންވާ މީހެއްނަމަ، އެމީހަކަށް އޭގެން ލިބޭނެ ފައިދާތައް ވެސް ވަރަށް ގިނަ ވާނެއެވެ. އެކަމުން ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ފައިދާއާއި ހިންހަމަޖެހުމަކީ އެހެން މީހުންގެ އިތުބާރާއި އިހްތިރާމް ލިބުމެވެ. ބަސްނުވިކޭ އޮޑިއަކަށް އެރިއްޖެނަމަ މިކަން ވަރަށް ރަގަޅަށް އިޙްސާސް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެހެންކަމުން ދެން މި ބަލާލަނީ އަހަރެމެންގެ މި މުޖުތަމަޢުގައި އިޙްތިރާމް ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ހަތް ކަމަކަށެވެ.

ތިމާގެ ޝަކުވާ އެހެން މީހުންނަށް އަޑު އިވުނަ ނުދޭށެވެ.

ތިމާއަކީ ކޮންމެ ކަމަކުން މައްސަލަ އުފައްދާ، ކޮންމެ ކަމެއްގެ ވެސް އޮތް ރަގަޅު ގޮތަށް ވުރެން ނުރަގަޅު ގޮތް ފެންނަ މީހަކަށް ނުވާށެވެ. އަހަރެމެން ޤަބޫލުކުރަން ޖެހޭ ހަގީގަތަކީ، ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ކަމެއް އަހަރެމެން އެންމެ ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނުދާނެކަމެވެ. އޭގެ މާނައަކި އެކަމާ އަބަދު ޝަކުވާ ކުރުމެއް ނޫނެވެ. އަދި ތިމާ ޝާމިލްވާ ކޮންމެ ކަމަކީ، ތިމާގެ ބަސް އެހާ މުހިންމު ކަމަކަށް ނުވެ ހިނގައިދާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ކަންކަމުގައި އަމަލަށް ވުރެން ބަސް ގިނަ ނުކުރުން ބުއްދިވެރިއެވެ.

އަމިއްލަ ނަފްސަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު ކުރާށެވެ.

ތިމާ ކުރަން ހިތުލާ، ނުވަތަ ބޭނުންވާކަމެއް ކުރެވޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އަމިއްލަ ނަފްސަށް ކުރާށެވެ. ފަހަރުގާ ކައިރީގައި ތިބި ބަޔަކު، އެއީ ތިމާއަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެކޭ ބުނެފާނެއެވެ. ނަމަވެސް ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ، ތިމާއަށް ވުރެން ބޮޑަށް، ތިމާ ދަންނާނެ އިތުރު މީހަކު ނުހުންނާނެކަމެވެ. ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އިތުބާރު ކުރުމެވެ.

ގޯހެއް ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އިޢުތިރާފް ވާށެވެ.

ކޮންމެ އިންސާނަކީ ހުރިހާ ކަމެއް އެނގޭނެ މީހެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ގޯހެއް ހެދިއްޖެނަމަ އެކަމަށް އިޢުތިރާފް ވާށެވެ. ދިރިއުޅުމުގައި ފިލާވަޅުލިބި، އެ ފިލާވަޅުގެ ބޭނުން އެހެން ހާލަތެއްގައި ހިފޭނީ ތިމާއަށް ހެދޭ ގޯސްތައް އަމިއްލައަށް ޤަބޫލު ކުރާނަމައެވެ. އެކަން ޤަބޫލު ނުކުރާނަމަ، އެ ގޯސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވެސް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ވާނެއެވެ.

ކަމެއްކުރަން ބުނެފިނަމަ އެކަމަކަށް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ.

ތިމާއަކީ ބުނާ ބަހުގައި ބަރުދަން ހުރި މީހަކަށް ވާށެވެ. އެގޮތުން، ކަމެއް ކުރަން، ނުވަތަ މީހަކަށް ކަމެއް ކޮށްދޭން ބުނެފިނަމަ އެކަމަކަށް މަސައްކަތް ކުރާށެވެ. ތިމާއަށް ކޮށްދެވެން ނެތްކަމެއް ކޮށްދޭނަމޭކިޔާ އެހެން މީހަކަށް އަވާމެންދުރު ދެއްކުމަކީ ތިމާގެ އަގު އެހެން މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ގެއްލޭނެކަމެކެވެ. އަދި ތިމާއަށް އޮތް އިތުބާރު ވެސް އެހެން މީހުންގެ ކުރިމަތީގައި ގެއްލޭނެ ކަމެކެވެ.

ތިމާގެ ނަފްސާއި ސަމާސާ ނުކުރާށެވެ.

ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ޤަބޫލުކުރާ ހަމަތަކަކާއި އުސޫލުތަކެއް ހުންނާނެއެވެ. އެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކަކީ އަބަދުވެސް ތިމާ އިޙްތިރާމްކުރާ ކަންކަމަށް ވާންވާނެއެވެ. ލިބިދާނެ ވަގުތީ ފައިދާއަކަށް ބަލައި އެކަން ގުރުބާންކޮށްފިނަމަ، ތިމާގެ ނަފްސުގެ އަގު ގެއްލިއްޖެއެވެ. ފަހުން އެކަމާ ހިތާމަކުރާނެއެވެ.

އިޙްސާސްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރާށެވެ.

ތިމާ ހިތް ނުރުހޭ ކަމެއް ހިނގިޔަސް އެކަމާ ވަގުތުން އަމަލު ނުކުރާށެވެ. ކޮންމެ ހާލަތަކީ ތިމާ ވަގުތުން އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ހާލަތެއް ނޫނެވެ. މިސާލަކަށް ތިމާއަކީ ރުޅި އައުމުގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އުނދަގޫ މީހެއްނަމަ، ހަމަގައިމު ވެސް އެއީ އެހެން މީހުންނާއި ތިމާއާއި ދެމެދު ރޭނޭ ފާރެކެވެ. އެ ފާރުގެ ސަބަބުން ގުޅުންތައް ކެނޑޭނެއެވެ. އަދި ތިމާއަށް އޮންނަ އިހްތިރާމް ވެސް ކުޑަވެގެން ދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މީގެ މާނައަކީ ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހަނު ހުރުމެއް ނޫނެވެ. އަމަލު ކުރާށެވެ، ނަމަވެސް ތިމާގެ އިޙްސާސްތައް އެހެން މީހުނަށް ވަންހަނާކުރާށެވެ.

ހެޔޮބަދަލުތަކަށް އެހީތެރިވެދޭށެވެ.

ތިމާގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެކި ދުވަހު އެކި ކަންކަން ދިމާވާހެން، ތިމާގެ ވަށައިގެންވާ މާހައުލުގައި ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ހިނގާނެއެވެ. ވަށައިގެން ވާ މުޖުތަމަޢުގެ ހާލަތު ރަގަޅު ނަމަ ތިމާއަށް ވެސް އޭގެ ފައިދާ ކުރާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ދިރިއުޅުމުގެ މާނައެއް ނުފެނިގެން، ނުވަތަ އެކަށޭނަ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ނޭންގޭ މީހަކު ކައިރީގައި އުޅޭނަމަ އޭނާއަށް ރަގަޅު ގޮތް ކިޔާދޭށެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ހަމަތަކާއި ދިރި ހުރުމުގެ ހަމަތައް ކިޔައިދޭށެވެ. އަދި އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން އެންމެ ރަގަޅަށް ބައްޓަން ކުރެވޭނެފަދަ މުހިންމު ނަސޭހަތް ދޭށެވެ. އެމީހާއަށް ހެޔޮ ވިސްނުމުން ތިމާގެ އެ ހެޔޮއަމަލު ބަލައިގަންނާނެކަން ޔަގީނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.