Advertisement

08 Sep 2023
ދީން

އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގަ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފައަކީ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ވެރިކަމެއް ކުރުން

އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްސިފައަކީ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ވެރިކަމެއް ކުރުން ކަމަށާއި، އެ މާތް ސިފަ، ރައީސުލްޖުމްޙުރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދުގެ ފުށުން ފެނުނުކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވީ "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި މާތް ސިފަފުޅު ސިފަކުރައްވަމުން ޝައިޙް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، ތަފާތު ވިސްނުމުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި ޕާޓިތަކާއި އެކު، ކެތްތެރިކަން އިސްކުރައްވައި މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ދެމިހުންނެވިކަމަށެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަށް ގެންދަވަމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގައި ދެން އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފައަކަށް ވާންވާނީ، ވަޢުދު ފުއްދުމަށްޓަކާ މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އެގޮތުން ޝެއިޙް އެންމެ ފާހަގަ ކުރެއްވީ ކޯލިޝަނަކުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، އެ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓާނެކަމަށް ވެ ވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދެވެ. އަދި އެކަންވެސް ވަނީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ފުށުން ފެނިފައިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ މީހަކީ އެއީ ވަޢުދަށް ރައްކާތެރިވާ، ވަޢުދު ފުއްދުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ކުރާ ވެރިއަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ، ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރައްޔިތުންނަށް ވެ ވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ތަން.

އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުގައި

ޤައުމެއްގެ ވެރިކަން ކުރައްވާއިރު، ދެން އެންމެ މުހިންމު ސިފައަކަށް އެ ރައީސެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ޝެއިޙް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، ޤައުމުގެ ބައިތުލް މާލަށް ރައްކާތެރިވުމެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް މިހާރު ވެސް ހިނގަމުން ދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދަޢުލަތުގެ މުދަލުގައި ޖެހިފައިވާތަން ފެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝޭހު އިލްޔާސް ޖަމާލްގެ ޙާއްސަ އިންޓަވިއު

ޝޭހު އިލްޔާސް ޖަމާލްގެ ޙާއްސަ އިންޓަވިއު

މީގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ ވެރިއަކަށް އަންނަ ވެރިއެއްގެ ގައިގައި އޯގާތެރިކަމުގެ ސިފަ ހުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލި އަޅުވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމަކަށް އަންނަ ބޭފުޅަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް ދަންނަ، އަދި ހަމަހަމަކަމާއިއެކު އަޅާލާ އޯގާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކެތްތެރި ވެރިއަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ޝެއިޙް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ސިފަފުޅުވެސް ރައީސް ޞާލިޙްގެ ފުށުން ފެންނަކަމާއި، ރައީސްއަކީ ހަތުރުންނާއި މިތުރުންނާއިއެކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކެތްތެރި ބޭފުޅެއްކަން ޝެއިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް މީހަކު ވެރިވާއިރުގަ، އެމީހަކީ އެއީ ހުރހާ ރައްޔިތުންނަށް ކޭޓަރ ކުރައްވާ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް ދަންނަ، އަދި އެ ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި، މަޑުމޮޅި، ކެތްތެރި ބޭކަލަކަށް ވުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެ ސިފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަގަޅަށް ފެނިގެން މިދަނީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ފުށުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެސް ތަފާތު ޝަޙްސިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި، އެއީ ހަތުރުންނާއި މިތުރުންނާއި އެކުގައި ވެސް، ކެތްތެރިކަމާއި އެކުގައި، އޯގާތެރިކަމާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ތަން.

އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުގައި

ދެން ޝެއިޙް އިލްޔާސް ފާހަގަ ކުރެވީ ހަމަޖެހުން ޤާއިމް ކުރެއްވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެގޮތުން، ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ސިފަފުޅު ވެސް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ހެއްކަކީ މިއަދު ޤައުމުގައި އޮތް އަމާންކަން ކަމަށެވެ. އަދި ތަރައްޤީއާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ވެސް ތަނަކަށް އަންނާނީ އެތަނެއްގައި އަމާންކަން ޤާއިމްވުމުންކަމަށް ޝެއިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމުގެ މުހިންމު ކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ޝެއިޙް ޙިއްސާ ކުރެއްވީ އިސްލާމީ ތާރީހާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކައެކެވެ. އެގޮތުން މައްކާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، އިސްމާއިލް އަލައިހިއްސަލާމް އާއި ހާޖަރު އަލައިހިއްސަލާމް ހަނަފަސް ސަހަރާއެއްގައި ދޫކުރައްވައި އިބްރާޙިމްގެ ފާނު ވަޑައިގެން ކުރެވި ދުޢާ ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޙާއްސަ ކުރެއްވީ މައްކާގައި އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމް ކުރެއްވުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިމަންކަލޭގެ ފާނާއި ތިމަންކަލޭގެ ފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅު ބުދުތަކަށް އަޅުކަން ކުރުމުން ދުރުކުރައްވާންދޭވެ، އެ ދުޢާ ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ވެސް ކުރެއްވީ މި ރަށަކީ އަމާން ރަށެއް ކަމުގައި ލެއްވުމަށް. އެ ތަނެއްގައި އަމާންކަން ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ އެތަނެއްގައި ދީނެއް ޤާއިމް ނުކުރެވޭނެ، ދުނިޔެއެއް އާރާސްތު ނުކުރެވޭނެ.

އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުގައި އިބްރާޙިމްގެ ފާނުގެ ވާހަކައަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން

އިންޓަވިއު ނިންމާލައްވަމުން ޝެއިޙް ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމާންކަން ޤާއިމްކުރުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތު ހިމާޔަތްކޮށް އަދި ދީން ދިފާޢު ކުރުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކަމަށެވެ.

ޤައުމުގެ އަމްނާ އަމާންކަމާ، ޤައުމުގެ ސިލްމާ ސިޔާދަތާ، އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާޢުގައި، އަދި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއަކަށް، އިބޫއަށް އެންމެން އެކުގާ ވޯޓު ދެމާ.

"ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއު ނިންމާލަމުން އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.