Advertisement

08 Sep 2023
ދީން

އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގަ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފައަކީ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ވެރިކަމެއް ކުރުން

އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގައި އެންމެ މުހިންމު އެއްސިފައަކީ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ ވެރިކަމެއް ކުރުން ކަމަށާއި، އެ މާތް ސިފަ، ރައީސުލްޖުމްޙުރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދުގެ ފުށުން ފެނުނުކަމަށް ދީނީ ޢިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޝައިޙް އިލްޔާސް މިހެން ވިދާޅުވީ "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި މާތް ސިފަފުޅު ސިފަކުރައްވަމުން ޝައިޙް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، ތަފާތު ވިސްނުމުގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާއި ޕާޓިތަކާއި އެކު، ކެތްތެރިކަން އިސްކުރައްވައި މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރެއްވުމުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ދެމިހުންނެވިކަމަށެވެ. މި މޭރުމުން ވާހަކަފުޅު ކުރިޔަށް ގެންދަވަމުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އިސްލާމީ ވެރިކަމެއްގައި ދެން އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިފައަކަށް ވާންވާނީ، ވަޢުދު ފުއްދުމަށްޓަކާ މަސައްކަތްކުރުމެވެ. އެގޮތުން ޝެއިޙް އެންމެ ފާހަގަ ކުރެއްވީ ކޯލިޝަނަކުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން، އެ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓާނެކަމަށް ވެ ވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދެވެ. އަދި އެކަންވެސް ވަނީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ފުށުން ފެނިފައިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވެވިއެވެ.

ވެރިކަން ކުރާ މީހަކީ އެއީ ވަޢުދަށް ރައްކާތެރިވާ، ވަޢުދު ފުއްދުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ކުރާ ވެރިއަކަށް ވާންޖެހޭނެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެން ދިޔައީ، ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރައްޔިތުންނަށް ވެ ވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ތަން.

އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުގައި

ޤައުމެއްގެ ވެރިކަން ކުރައްވާއިރު، ދެން އެންމެ މުހިންމު ސިފައަކަށް އެ ރައީސެއްގެ ކިބައިގައި ހުންނަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ޝެއިޙް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ، ޤައުމުގެ ބައިތުލް މާލަށް ރައްކާތެރިވުމެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކެއް މިހާރު ވެސް ހިނގަމުން ދާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ދަޢުލަތުގެ މުދަލުގައި ޖެހިފައިވާތަން ފެނިފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝޭހު އިލްޔާސް ޖަމާލްގެ ޙާއްސަ އިންޓަވިއު

ޝޭހު އިލްޔާސް ޖަމާލްގެ ޙާއްސަ އިންޓަވިއު

މީގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންގެ ވެރިއަކަށް އަންނަ ވެރިއެއްގެ ގައިގައި އޯގާތެރިކަމުގެ ސިފަ ހުރުމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަލި އަޅުވާލެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމަކަށް އަންނަ ބޭފުޅަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް ދަންނަ، އަދި ހަމަހަމަކަމާއިއެކު އަޅާލާ އޯގާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ކެތްތެރި ވެރިއަކަށް ވާންޖެހޭނެކަމަށް ޝެއިޙް އިލްޔާސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މި ސިފަފުޅުވެސް ރައީސް ޞާލިޙްގެ ފުށުން ފެންނަކަމާއި، ރައީސްއަކީ ހަތުރުންނާއި މިތުރުންނާއިއެކު ވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކެތްތެރި ބޭފުޅެއްކަން ޝެއިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް މީހަކު ވެރިވާއިރުގަ، އެމީހަކީ އެއީ ހުރހާ ރައްޔިތުންނަށް ކޭޓަރ ކުރައްވާ، ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް ދަންނަ، އަދި އެ ރައްޔިތުންނަށް އޯގާތެރި، މަޑުމޮޅި، ކެތްތެރި ބޭކަލަކަށް ވުމަކީ އެއީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. އެ ސިފަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ ރަގަޅަށް ފެނިގެން މިދަނީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ފުށުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެސް ތަފާތު ޝަޙްސިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި، އެއީ ހަތުރުންނާއި މިތުރުންނާއި އެކުގައި ވެސް، ކެތްތެރިކަމާއި އެކުގައި، އޯގާތެރިކަމާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި ތަން.

އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުގައި

ދެން ޝެއިޙް އިލްޔާސް ފާހަގަ ކުރެވީ ހަމަޖެހުން ޤާއިމް ކުރެއްވުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކައެވެ. އެގޮތުން، ރައީސް ޞާލިޙްގެ މި ސިފަފުޅު ވެސް ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ ވިދާޅުވީ، އެކަމުގެ ހެއްކަކީ މިއަދު ޤައުމުގައި އޮތް އަމާންކަން ކަމަށެވެ. އަދި ތަރައްޤީއާއި އެހެނިހެން ކަންކަން ވެސް ތަނަކަށް އަންނާނީ އެތަނެއްގައި އަމާންކަން ޤާއިމްވުމުންކަމަށް ޝެއިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމުގެ މުހިންމު ކަމަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން ޝެއިޙް ޙިއްސާ ކުރެއްވީ އިސްލާމީ ތާރީހާއި ގުޅުންހުރި ވާހަކައެކެވެ. އެގޮތުން މައްކާއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު، އިސްމާއިލް އަލައިހިއްސަލާމް އާއި ހާޖަރު އަލައިހިއްސަލާމް ހަނަފަސް ސަހަރާއެއްގައި ދޫކުރައްވައި އިބްރާޙިމްގެ ފާނު ވަޑައިގެން ކުރެވި ދުޢާ ވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޙާއްސަ ކުރެއްވީ މައްކާގައި އަމަން އަމާންކަން ޤާއިމް ކުރެއްވުމަށްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިމަންކަލޭގެ ފާނާއި ތިމަންކަލޭގެ ފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅު ބުދުތަކަށް އަޅުކަން ކުރުމުން ދުރުކުރައްވާންދޭވެ، އެ ދުޢާ ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ވެސް ކުރެއްވީ މި ރަށަކީ އަމާން ރަށެއް ކަމުގައި ލެއްވުމަށް. އެ ތަނެއްގައި އަމާންކަން ނެތް ކަމުގައި ވާނަމަ އެތަނެއްގައި ދީނެއް ޤާއިމް ނުކުރެވޭނެ، ދުނިޔެއެއް އާރާސްތު ނުކުރެވޭނެ.

އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް "ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއުގައި އިބްރާޙިމްގެ ފާނުގެ ވާހަކައަށް އަލިއަޅުވާލައްވަމުން

އިންޓަވިއު ނިންމާލައްވަމުން ޝެއިޙް ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމާންކަން ޤާއިމްކުރުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތު ހިމާޔަތްކޮށް އަދި ދީން ދިފާޢު ކުރުމަށް އެންމެ ރަގަޅު ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކަމަށެވެ.

ޤައުމުގެ އަމްނާ އަމާންކަމާ، ޤައުމުގެ ސިލްމާ ސިޔާދަތާ، އިސްލާމް ދީނުގެ ދިފާޢުގައި، އަދި އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެއަކަށް، އިބޫއަށް އެންމެން އެކުގާ ވޯޓު ދެމާ.

"ނޫން" އަށް ދެއްވި ޙާއްސަ އިންޓަވިއު ނިންމާލަމުން އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޖަމާލް

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.