Advertisement

06 Sep 2023
ޚަބަރު

އިތުރު ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުސަތުދީ އެސްއެމްއީ ހަބްގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބާޒާރު ހޯދައި ދިނުމަށް ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވި އެސްއެމްއީ ހަބަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވެމުންދާ ތަނެކެވެ. މިފަދަ ހަބެއް ހުޅުވުމުގެ މަޤްސަދަކަށްވީ ގޭތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް، ބޮޑު ޚަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހި، ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއް ހިނގުމުގެ ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދިނުމެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހަބްގައި ވިޔަފާރިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ގްރައުންޑް އަދި ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ޖުމްލަ 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާއިރު އެސްއެމްއީ ހަބު މިހާރު ވެފައިވަނީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަގްބޫލު ތަނަކަށެވެ. މިވަގުތު އެސްއެމްއީ ހަބުގައި ހިންގަމުން އަންނަނީ ފޮތް ވިއްކާ ފަރާތްތަކާއި، ގަސް ވިއްކާ ފަރާތެއްގެ އިތުރުން ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ ވިޔަފާރިތަކެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބް ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތަކަށެވެ.

އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް، އިތުރު ސިނާއަތްތައް ހިމެނޭހެން ގިނަ ކުދި ވިޔަވާރިތަކަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް، އެސްއެމްއީ ހަބުގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ރޭ ވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ހުޅުއްވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ ސައީދުއެވެ.

Advertisement

އެސްއެމްއީ ހަބްގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ނީޒާ އިމާދު ވިދާޅުވީ، ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މިފަދަ އިތުރު ހަބުތަކެއް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުޅުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީއާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ހަބުތަކެއް ހުޅުވި ވަރަށް އަވަހަށް ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެކަމަށް ނީޒާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއިގައި ސެލޫނަކާއި، އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އަދި ގާމެންޓަށް ހާއްސަ ކިއޮސްކްތައް ހުންނާނެވެ. އަދި ކުރެހުންތެރިންގެ މަސަކަތްތައް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ގެލެރީއަކާއި ގޭމިންގ އޭރިއާއެއްގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ޕްލޭ އޭރިއާއެއް ހިމެނޭނެއެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް އުފައްދާ ފަންނާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިތަނުގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިނީ ސިނަމާ ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް ބީސީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ. 

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.