Advertisement

ފޮޓޯ: ސީބީއެސް ނިއުސް

15 Aug 2023
ދުނިޔެ

މަރާލާފައި އެއްލާލި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގާތިލު 4 އަހަރު ފަހުން ހޯދިއްޖެ!

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވިހާފައި ދަރިން މަރާލާ މައިންގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބާރަށް ދެކެވުނު ދުވަސްކޮޅެއް އައެވެ. އެއީ 2010އަކާ 2014 އާ ދެމެދުއެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިފަދަ އަމަލުތައް ހިނގަނީ ވަކި ޒަމާނަކަށް، ވަކި ދުވަސްކޮޅަކަށް ޙާއްޞަވެގެނެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ވިހާފައި އެއްލާލި ކުއްޖެއްގެ ގާތިލު މި ވަނީ މި ހިނގާ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދިފައެވެ. 1 ޖޫން 2018 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މި ކުއްޖާ ފެނިފައި ވަނީ ފްލޯރިޑާގެ ޕާރމް ބީޗް ކަންޓްރީ ކިޔާ އަވަށެއްގެ މޫދުން އޮޔާ ދަނިކޮށެވެ. އެ ކުއްޖާ ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އެ ހިސާބުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަލިފާންނިވާ މީހެކެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން އައި ހިސާބުން މި ކުއްޖާގެ ޤާތިލު ހޯދުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އެ ހިސާބުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ވިހި 600އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލާ އެ މީހުންގެ ދަރިން އެ މީހުންގެ އަތުގައި ތިބިތޯ ކަށަވަރުކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުއްޖާގެ މަންމަ ހޯދޭނެ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު އެ ކުއްޖާގެ ޑީއެންއޭ ހިމެނޭ މީހެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ. އެއީ އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ތިމާގެ މީހެކެވެ. އެއަށް ފަހު ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުން ހޯދުނު ގޮތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ދުވަހަކު ވެސް އެ ކުއްޖާ ހަމަލޮލުން ނުދެކެއެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ އުފަންވިކަން ބައްޕައަށް އެނގުނީ ވިހެއުމުގެ ދެތިން މަސް ފަހުންނެވެ. ފުލުހުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ކުއްޖާގެ މަންމަ ހޯދުމަށް ފަހު ހެދުނު ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން ކުއްޖާގެ މަންމައަކީ ސިންގްހްކަން ހާމަވެއެވެ. ސިންގްހް ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ވިހެއުމުގެ ކުރިން އޭނާ ބަނޑުބޮޑުކަން އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. އޭނާ ވިހާފައިވަނީ ހޮޓެލެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ވިހެއުމަށް ފަހު އެއްރޭ ކުއްޖާ ކައިރީގައި ބޭއްވިކަމަށް ވެސް އޭނާ ހާމަކުރެއެވެ. ސިންގްހް ބުނީ ކުއްޖާ އުފަން ވި އިރު ވެސް އަދި ކަނޑަށް ދޫކޮށްލި އިރު ވެސް ފުރާނަ ހުރިކަމެއް އޭނާއަށް ކަށަވަރުކޮށް ބުނަން ނޭނގޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހެދުނު އޯޓޯޕްސީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ ނޭވާނުލެވި ނޭވާކޮޅަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންކަމުން ކުއްޖާ މަރާލަން ސިންގްހް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހެކިތަކެއް ލިބެން އެބަ ހުއްޓެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ސިގްހްއާ ދެކޮޅަށް 14 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.