Advertisement

ފޮޓޯ: ސީބީއެސް ނިއުސް

15 Aug 2023
ދުނިޔެ

މަރާލާފައި އެއްލާލި ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ގާތިލު 4 އަހަރު ފަހުން ހޯދިއްޖެ!

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ވިހާފައި ދަރިން މަރާލާ މައިންގެ ވާހަކަ ވަރަށް ބާރަށް ދެކެވުނު ދުވަސްކޮޅެއް އައެވެ. އެއީ 2010އަކާ 2014 އާ ދެމެދުއެވެ. ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި މިފަދަ އަމަލުތައް ހިނގަނީ ވަކި ޒަމާނަކަށް، ވަކި ދުވަސްކޮޅަކަށް ޙާއްޞަވެގެނެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ވިހާފައި އެއްލާލި ކުއްޖެއްގެ ގާތިލު މި ވަނީ މި ހިނގާ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ހޯދިފައެވެ. 1 ޖޫން 2018 ވީ ހުކުރު ދުވަހު މި ކުއްޖާ ފެނިފައި ވަނީ ފްލޯރިޑާގެ ޕާރމް ބީޗް ކަންޓްރީ ކިޔާ އަވަށެއްގެ މޫދުން އޮޔާ ދަނިކޮށެވެ. އެ ކުއްޖާ ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވަނީ އެ ހިސާބުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަލިފާންނިވާ މީހެކެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން އައި ހިސާބުން މި ކުއްޖާގެ ޤާތިލު ހޯދުމަށް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން އެ ހިސާބުގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ވިހި 600އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަލާ އެ މީހުންގެ ދަރިން އެ މީހުންގެ އަތުގައި ތިބިތޯ ކަށަވަރުކުރެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުއްޖާގެ މަންމަ ހޯދޭނެ ގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ފާއިތުވެ ދިޔަ އަހަރު އެ ކުއްޖާގެ ޑީއެންއޭ ހިމެނޭ މީހެއް ވަނީ ހޯދިފައެވެ. އެއީ އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ތިމާގެ މީހެކެވެ. އެއަށް ފަހު ކުރެވުނު ދިރާސާތަކުން ހޯދުނު ގޮތުގައި އެ ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ދުވަހަކު ވެސް އެ ކުއްޖާ ހަމަލޮލުން ނުދެކެއެވެ. އަދި އެ ކުއްޖާ އުފަންވިކަން ބައްޕައަށް އެނގުނީ ވިހެއުމުގެ ދެތިން މަސް ފަހުންނެވެ. ފުލުހުން ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ކުއްޖާގެ މަންމަ ހޯދުމަށް ފަހު ހެދުނު ޑީއެންއޭ ޓެސްޓުން ކުއްޖާގެ މަންމައަކީ ސިންގްހްކަން ހާމަވެއެވެ. ސިންގްހް ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ވިހެއުމުގެ ކުރިން އޭނާ ބަނޑުބޮޑުކަން އޭނާއަކަށް ނޭނގެއެވެ. އޭނާ ވިހާފައިވަނީ ހޮޓެލެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ވިހެއުމަށް ފަހު އެއްރޭ ކުއްޖާ ކައިރީގައި ބޭއްވިކަމަށް ވެސް އޭނާ ހާމަކުރެއެވެ. ސިންގްހް ބުނީ ކުއްޖާ އުފަން ވި އިރު ވެސް އަދި ކަނޑަށް ދޫކޮށްލި އިރު ވެސް ފުރާނަ ހުރިކަމެއް އޭނާއަށް ކަށަވަރުކޮށް ބުނަން ނޭނގޭކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހެދުނު އޯޓޯޕްސީ ރިޕޯޓުން ދައްކާ ގޮތުގައި ކުއްޖާ މަރުވެފައިވަނީ ނޭވާނުލެވި ނޭވާކޮޅަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެހެންކަމުން ކުއްޖާ މަރާލަން ސިންގްހް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ހެކިތަކެއް ލިބެން އެބަ ހުއްޓެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ސިގްހްއާ ދެކޮޅަށް 14 އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

Advertisement

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.