Advertisement

ފޮޓޯ: އިންޑިއާ ޓައިމްސް

11 Aug 2023
ލައިފްސްޓައިލް

ހަދިޔާ ކުރީ ކިޑްނީ، ބަދަލުގައި ވަކިކޮށްލީ ވަޒީފާއިން

އެއީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހެވެ. ޑެބީ ސްޓީވަން ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެނާ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ ނިއުޔޯކްގެ އެޓްލާންޓިކް އޮޓޮމޯޓިވް ގްރޫޕް ކިޔާ ކާރު ކުންފުންޏެއްގައެވެ.

ޑެބީގެ ލޯޔަރ ބުނާގޮތުގައި ޑެބީގެ ބޮސްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ބްރޫސިއަރއަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ޑެބީ ނިންމީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައެވެ. އޭރު ޑެބީ އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުންނެވެ. ނަމަވެސް ޑެބީގެ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ޑެބީ ޕްރޮމޯޓްވެގެންދިޔައެވެ.

ނަމަވެސް ސާޖަރީއަށް ފަހު ޑެބީއަށް ކުރިމަތިވީ އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން ދަށްބަނޑަށް ތަދުވުމުގެ އިތުރަށް ކާއެއްޗެހި ހަޖަމްވުމުގައި ވެސް މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވިކަމަށް ޑެބީގެ ލޯޔާ ފައިލްކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ބަރު އެއްޗެހި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުއުފުއްލޭ ހާލަތަށް ޑެބީ ދިޔައެވެ. މި ހާލަތުގައި ވެސް ބްރޫސިއަރގެ އެންގުމުގެ މަތިން އެ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޑެބީ މަސައްކަތަށް ނުކުތެވެ. އެ ވަރުން ނިމުނީކީ ނޫނެވެ. ޑެބީއާ މެދު ބްރޫސިއަރ އަމަލުކުރީ އެއްވެސް މީހަކު މި ހާލަތުގައި އުންމީދު ނުކުރާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އާންމު ހާލަތުގައި ހުރި މީހަކާ ޑެބީގެ މަސައްކަތާ އެއްވެސް ތަފާތުކަމެއް ނެތި ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ޑެބީއަށް ޖެހުނެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ބްރޫސިއަރގެ ހުއްދަ ނެތި ފާޚާނާއަށް ވެސް ޑެބީއަކަށް ނުދެވެއެވެ.

Advertisement

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ފަހު ޑެބީގެ މަސައްކަތުގެ ޙާއްސަ ދާއިރާ ނޫން މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނު ސެކްޝަނަކަށް ޑެބީ ބަދަލުކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ބްރޫސިއަރގެ އަމަލުތަކާ މެދު ޑެބީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ބަދަލު ވެސް ވީ ޑެބީއާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަދަލަކަށް ނޫނެވެ. ދެތިން ހަފްތާ ފަހުން ޑެބީ ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ. އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޑެބީއަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭތީއެވެ. އެއީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.