Advertisement

ފޮޓޯ: އިންޑިއާ ޓައިމްސް

11 Aug 2023
ލައިފްސްޓައިލް

ހަދިޔާ ކުރީ ކިޑްނީ، ބަދަލުގައި ވަކިކޮށްލީ ވަޒީފާއިން

އެއީ 2011 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހެވެ. ޑެބީ ސްޓީވަން ނަމަކަށް ކިޔާ މި އަންހެނާ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ ނިއުޔޯކްގެ އެޓްލާންޓިކް އޮޓޮމޯޓިވް ގްރޫޕް ކިޔާ ކާރު ކުންފުންޏެއްގައެވެ.

ޑެބީގެ ލޯޔަރ ބުނާގޮތުގައި ޑެބީގެ ބޮސްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ބްރޫސިއަރއަށް ކިޑްނީ ހަދިޔާ ކުރުމަށް ޑެބީ ނިންމީ 2010 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައެވެ. އޭރު ޑެބީ އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުންނެވެ. ނަމަވެސް ޑެބީގެ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ޑެބީ ޕްރޮމޯޓްވެގެންދިޔައެވެ.

ނަމަވެސް ސާޖަރީއަށް ފަހު ޑެބީއަށް ކުރިމަތިވީ އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެކެވެ. އެގޮތުން ދަށްބަނޑަށް ތަދުވުމުގެ އިތުރަށް ކާއެއްޗެހި ހަޖަމްވުމުގައި ވެސް މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވިކަމަށް ޑެބީގެ ލޯޔާ ފައިލްކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމައެއާއެކު ބަރު އެއްޗެހި އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުއުފުއްލޭ ހާލަތަށް ޑެބީ ދިޔައެވެ. މި ހާލަތުގައި ވެސް ބްރޫސިއަރގެ އެންގުމުގެ މަތިން އެ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޑެބީ މަސައްކަތަށް ނުކުތެވެ. އެ ވަރުން ނިމުނީކީ ނޫނެވެ. ޑެބީއާ މެދު ބްރޫސިއަރ އަމަލުކުރީ އެއްވެސް މީހަކު މި ހާލަތުގައި އުންމީދު ނުކުރާނެފަދަ ގޮތަކަށެވެ. އާންމު ހާލަތުގައި ހުރި މީހަކާ ޑެބީގެ މަސައްކަތާ އެއްވެސް ތަފާތުކަމެއް ނެތި ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރަން ޑެބީއަށް ޖެހުނެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ބްރޫސިއަރގެ ހުއްދަ ނެތި ފާޚާނާއަށް ވެސް ޑެބީއަކަށް ނުދެވެއެވެ.

Advertisement

ކުޑަ ދުވަސްކޮޅަކަށް ފަހު ޑެބީގެ މަސައްކަތުގެ ޙާއްސަ ދާއިރާ ނޫން މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނު ސެކްޝަނަކަށް ޑެބީ ބަދަލުކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. އެއީ ބްރޫސިއަރގެ އަމަލުތަކާ މެދު ޑެބީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރުމުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ބަދަލު ވެސް ވީ ޑެބީއާ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބަދަލަކަށް ނޫނެވެ. ދެތިން ހަފްތާ ފަހުން ޑެބީ ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ. އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޑެބީއަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭތީއެވެ. އެއީ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.