Advertisement

އައިސްޓޮކް ފޮޓޯ

08 Aug 2023
ލައިފްސްޓައިލް

ދަތް އުނގުޅަނީ އަސްލު އެކަން ކުރަންޖެހޭގޮތަށް ތަ؟

ދަތް އުނގުޅުމަކީ އަހަރެމެން ހަނދާން ހުންނަން ފެށި އިރުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ކަން މި ކުރެވެނީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައިތޯ ގިނަ މީހުން ހިތަށް ވެސް ނާރާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދަތް އުނގުޅުމުގައި ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ  ކަންތައްތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ.

ދަތް އެނގުޅާ ބުރުހުގެ ނަރުގަނޑަކީ ތިމާގެ އަނގައިގެ ހަންގަނޑާއި ދަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނަރުގަނޑެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަކީ މިގޮތުން ވަރަށް މުހިންމު އެއް ކަމެވެ. ބައެއް ބުރުސްތަކުގެ ނަރުގަނޑު ވަރަށް މަޑު އިރު، ބައެއް ބުރުހުގެ ނަރުގަނޑު އާދައިގެ މިންވަރަކަށް ހަރެވެ. އަދި ވަރަށް ހަރު ނަރުގަނޑުލީ ބުރުސް ވެސް ބާޒާރުން ލިބެން ހުރެއެވެ. ގިނަ ފަހަރު އަހަރެމެންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ބުރުހުގެ ނަރުގަނޑު މަޑުވެއްޖެ ނަމަ އެ ބުރުހަކީ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް ބުރުހެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ނަމަވެސް ބުރުހުގެ ނަރުގަނޑު ހަރުވުމާއި މަޑުވުމުގައި އުފެއްދުންތެރިންގެ މަޤްޞަދެއް ވެއެވެ. އެކި އިންސާނުންގެ އަނގައިގެ ހިރުގަނޑު އުފެދިފައި ވަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. ބޭނުން ކުރެވޭ ބުރުހުގެ ނަރުގަނޑަކީ ތިބާގެ އަނގައިގެ ހަންގަޑާއި ނަރުގަނޑަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ހަރު ނަރުގަނޑަކަށް ވެއްޖެ ނަމަ، ދަތްތަކުގެ ބޭރު ފަށަލަ ހަލާކުވެ ނެތިގެން ހިނގައިދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާގެ ދަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނަރުގަނޑެއް އެކުލެވޭ ބުރުހެއް ހޯދުމުގައި ސަމާލުކަން ދިނުން ވަރަށް މުހިންމެވެ.

ބައެއް މީހުންނަކީ ހެނދުނު ހޭލާ ގޮތަށް ދަތް އުނގުޅައިގެން އެ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ނިދަންވަންދެން ވެސް އުޅޭ ބައެކެވެ. މީގެތެރެއިން ގިނަ މީހުން ނިދާނީ ވެސް ދަތް ނުއުނގުޅައެވެ. މިއީ ވެސް ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޫނެވެ. ދަތް ނުއުނގުޅާ 8 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ވެއްޖެ ނަމަ ދަތްތަކުގެ އެތެރޭގައި ހަރުލާފައި ހުންނަ ކާއެއްޗެހިން އަނގައާއި ދަތްތަކުގައި ބެކްޓީރިއާ އުފެއްދުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ. މިއަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަނީ 'ޕްލޭކް'އެވެ. އެހެންކަމުން 'ޕްލޭކް'އިން ސަލާމަތްވުމަށް މަދުވެގެން ދުވާލަކު ދެ އިރު ދަތް އުނގުޅުން އާދައަކަށް ހަދަން އެބަ ޖެހެއެވެ.

Advertisement

ދަތްއުނގުޅުމުގައި ބޭނުން ކުރާ ބޭހަކީ ވެސް ބޭނުންވާ މާއްދާތައް އެކުލެވޭ ބޭހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުން މުހިންމެވެ. އެގޮތުން ކެމިކަލްގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ 'ފްލޮރައިޑް' އެކުލެވެ ބޭހެއް ބޭނުންކުރުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު 'ޕްލޭކް'އިން އަނގަތެރެ ސަލާމަތްކޮށްދީ ދަތްތައް ވަރުގަދަކޮށްދޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން ބޭނުން ކުރާ ބޭހުގެ ވަހާއި އޭގެން އަނގަޔަށް ދޭ ރަހައަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އޭގައި އެކުލެވޭ މާއްދާތަކަށް އިސްކަންދެވޭތޯ ބަލާށެވެ.

ދަތް އުނގުޅާ އިރު އަތުގައި ހުރި ބާރެއް ލާފައި ދަތް އުނގުޅުން ވެސް ރަނގަޅެއް ނޫނެވެ. އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ވުރެ ބާރަށް އަނގައިގެ ދަތްތަކާއި ހިރުގަނޑުގައި އުނގުޅޭކަމުގައިވާނަމަ ދަތްތަކުގެ ބޭރުގައިވާ ތުބި ފަށަލަ ގޮސް ދަތްތަކުގެ އޮފްކަން ގެއްލުމާއި އަނގައިގެ ހިރުގަނޑު ހަލާކުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެކެވެ. އެހެންކަމުން އަނގައިގައި ނަރުގަނޑު އުނގުޅާ އިރު ވީހާވެސް މަޑުން އުނގުޅޭތޯ ބެލުން މުހިންމެވެ. ދުލަކީވެސް ދަތް އުނގުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައެކެވެ. އަދި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ދޫ ސާފުނުކުރެވިއްޖެ ނަމަ ދުލުގެ މަތީގައި އުފެދޭ ބެކްޓީރިއާތަކަކީ ސާފުކުރަން ވަރަށް އުނދަގޫ އެއްޗެކެވެ. މިއީ މި ޒަމާނުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ އަނގަދޮވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން 'މައުތްވޮޝް' ބޭނުން ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބުރުހެއްގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ދޫ އުނގުޅާލުން މުހިންމެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.