Advertisement

02 Aug 2023
ރިޕޯޓް

ސަމާސާއަކަށް ނަމަވެސް ދޮގެއް ނުހަދާށެވެ

ދޮގު ހެދުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަށް މާ ބޮޑު އަދި އުނދަގޫ ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ދޮގު ހަދަނީ ސަމާސާ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އަދި ބައެއް މީހުން ލަދު ފޮރުވަން، ނޫނީ ހަގީގަތް އޮޅުވާލަން ވެސް މި ޒާތުގެ ދޮގު ހަދާ، ސަމާސާއާއި މަސްހުނި ކުރެއެވެ. ބޭނުމަކީ ހަމަ ހަގީގަތް އޮޅުވާލުން ނޫން ވަކި ކޮންކަމެއް ބާއެވެ.

ކޮންމެ ގޮތެއްގައި ނަމަވެސް ދޮގު ހެދުމަކީ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ތިމާއަށް ނޫނީ، އެކަމާއި ގުޅުންހުރި ކޮންމެވެސް މީހަކަށް، ނޫނީ ބަޔަކަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ސްކޫލް ދައުރުގެ ދިވެހި ކިލާހުގައި ވެސް ސަމާސާއަށް ދޮގު ހެދި ކުއްޖާއަށް ވީގޮތް މުދައްރިސް ކިޔައިދިން ހަނދުމަ އެބަހުރި ހެއްޔެވެ. އެ ހިޔާލީ ވާހަކައިގައި އެޅޭ ކުއްޖާ ގެނބުނީކަމަށް ހަދައި އެއް ދުވަހު ދޮގު ހެދުމުން އަނެއް ދުވަހު އެކުއްޖާއަށް އަޅާލާނެ އެއްވެސް މީހަކު ނުވީއެވެ. ސަމާސާ ވިހަ ވަނީ މިފަދަ ކަންކަމުންނެވެ.

ހިތާމައަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުން ވެސް މިހާރު މި ޒާތުގެ ސަމާސާތައް ފެންނަން ފެށީމައެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރެއް ހާއިރު "ދަ ޑިމޮކްރަޓްސް" އަށް ނިސްބަތްވާ ވަޓްސްއަޕް ގްރޫޕެއްގައި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ލިޔުއްވިކަމަށް ބުނާ މެސެޖެއް "ފަތިއަޑު ކިޔާފައި" ދައުރުވިއެވެ. އެ މެސެޖުގައި އެ މަނިކުފާނު ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި "ބައިބައިވެއްޖެ ނަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ މާ ފަސޭހަކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިހާބު ނަގާތަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރާ ދުވަސް ވެގެންދާނީ އަޅުގަނޑުގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަށް. ވިސްނަންވީ ތިބޭފުޅުން"، މިހެންނެވެ

Advertisement

މި "ސްކްރީންޝޮޓް" އަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ "މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ދޮގެއް" ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޞާލިހަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެކަމާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ބިނާކުރަނީ ރައީސް ޞާލިޙް އާއި ގުޅިގެން ނޫންކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

ކަން މިހެން ހިނގާފައި ވަނިކޮށް އަނެއްކާ ވެސް ވަނީ އެ ގްރޫޕްގެ "ސްކްރީންޝޮޓް" ތަކެއް ލީކުވެފައެވެ. މި ފަހަރުގެ "ލީކް" ގައި ވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ މެސެޖުތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އެ މެސެޖުގައި އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ކުރީގެ "ސްކްރީންޝޮޓް" އަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި އެފަދަ "ސްކްރީންޝޮޓް" އާންމުވުމަކީ "ވިޔާ ނުދާ" ކަމެއްކަމަށާއި އެފަދަކަންކަން ނުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ބާވަތުގެ އަމަލުތަކުން އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އެންމެނަށް ކުރާކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް މި ތަނުން ސަމާސާއަކަށް ދޮގު މި ހަދަނީ ރައީސް ނަޝީދު ބާއެވެ؟ ނޫނީ ވިއްޔާ އެހެން ބަޔަކު ބާއެވެ؟ މި ދައުރުވަނީ "ފޭކް" "ސްކްރީންޝޮޓް" ތަކެއް ކަމުގައި ވާނަމަ އެ ބައެއްގެ ބޭނުމަކީ ކޮން ބޭފުޅަކާ ސަމާސާ ކުރުންބާއެވެ؟ ހަމަގައިމުވެސް ފާހަގަވާ އެއް ކަމަކީ، "ދަ ޑިމޮކްރަޓްސް" އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރިއިރު ފެނުނު ބައެއް ރައްޓެހި މޫނުތަކެއް ބީރައްޓެހި ވެފައިވުމެވެ. އެގޮތުން، އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރ ޕާސަންގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރެއްވި މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއާއި، މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ އާޒިމް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަދި ބޯޑު މެންބަރ ހުސެއިން އަމްރު ވެސް "ދަ ޑިމޮކްރެޓްސް" ގެ ފޮޓޯތަކުންނާއި ވީޑިއޯތަކުން ފެނުން މަދުވެއްޖެކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ބައެއް މީހުން ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ އާއި އަމްރު ތަސްވީރުން ދުރަށް ޖެހެލީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ނުފޫޒާއިއެކު، ދަ ޑިމޮކްރަޓްސްގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހެދުމުންނެވެ

ދެން އުފެދޭ ސުވާލަކީ، އިލްޔާސް ލަބީބު ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަކަށް ހެދުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ހަގީގަތުގައި ވެސް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެކަމާއި މެދު އުފެދޭ ސުވާލެވެ. ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމުގައި ވާނަމަ އެކަމުން ރައީސް ނަޝީދަށް ކުރާނީ ކޮން ފައިދާއެއް ބާއެވެ

އެ މަނިކުފާނު މި ފަހަކަށް އައިސް އަބަދު ވެސް ވަކާލާތު ކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ ކަމާއި، އަދި "ދަ ޑިމޮކްރަޓްސް" އިން ވަނީ، އެ ޕާޓީގެ ވެރިކަމެއްގައި ރިޔާސީ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަށް ވޯޓު ނަގާނެކަމަށް ވެސް އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން، މިއީ އެ ޕާޓީއަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ރިޔާސީ ނިޒާމު ބަދަލު ކުރުމަށް ވާންފެށި ތައްޔާރީއެއް ކަމުގައި ވެދާނެ ބާއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އެ މަނިކުފާނުގެ އަމާޒަކީ އައްޑޫއިން އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓަށް ލިބޭނެ ވޯޓު މަދުކުރުމެވެ. އެހެންކަމަށް ވާނަމަ "ދަ ޑިމޮކްރަޓްސް" ގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓު އައްޑަނައަކަށް ބަހައްޓައި އެ މަނިކުފާނު އެ އުޅުއްވަނީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ހުރި ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭކަށް ނޫނެވެ، އެ އުޅުއްވަނީ ބަޔަކު ހަލާކު ކޮށްލުމުގެ ވިސްނުންފުޅުގައެވެ. އަދި މިކަމުން އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރާނީ ކޮންފައިދާއެއް ބާއެވެ. ކޯލިޝަން ހަދަން ދިން ދައުވަތު އެއްވެސް ޕާޓީއަކުން އަދި ގަބޫލުކޮށްފައި ނުވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް އިންތިހާބު އެ ޕާޓީއަށް ކާމިޔާބު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ހިޔާލީ ވާހަކައިގައި އުޅުނު ކުއްޖާއާއި އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތިގެން ގެނބުނު ފަދައިން މި ސަމާސާ ވެސް ގާތީ ވިހަވުމާއިއެވެ

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.