Advertisement

28 Jul 2023
ކުޅިވަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

އައި.އޯ.އައި.ޖީ. އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވޮލީ ޓީމުތައް ތައިލެންޑަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައި.އޯ.އައި.ޖީ.) 2023 ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ވޮލީޓީމު، އެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ކޭމްޕް ކުރުމުގެ ގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތައިލެންޑަށް ފުރައިފިއެވެ.

މި ކޭމްޕާއި ގުޅިގެން ކުޅިވަރު މިނިސްޓަރ އޮނޮރަބަލް އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ފާހަގަ ކުރެއްވި ގޮތުގައި، މި ފަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ނިކުންނަނީ 2019 ގައި ލިބުނު 15 މެޑަލަށް ވުރެން އިތުރަށް މެޑަލް ހޯދަން ކަމަށާއި، މިކަން ހާސިލް ކުރުމަށް ފާއިތުވެ ދިޔަ 4 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ހަމައެކަނި މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވެލުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރާކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވަކި ޓާގެޓެއްގައި ނަތީޖާ ނެރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމުގައެވެ.

"2019 ގައި ލިބުނު 15 މެޑަލްގެ ބަދަލުގައި، 2023 ގެ ގޭމްސްގައި އިތުރު މެޑަލްތަކެއް ހޯދުމުގެ އުންމީދުގައި ފާއިތުވި 4 އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފަ.

Advertisement

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަނީ ހަމައެކަނި މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި ޓާގެޓެއް އޮވެގެން މަސައްކަތްކޮށް ނަތީޖާ ނެރުމަށް.

إن شاء الله އެ ބަދަލު ފެންނާނެ."

2019 ވަނަ އަހަރު އައި.އޯ.އައި.ޖީ. ގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލް ކުރި ޓީމުތަކުން ވަނީ ޖުމްލަ 15 މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އެއީ 4 ގޯލްޑް މެޑަލް އާއި 4 ރިހި މެޑަލް އާއި އަދި 7 ބްރޯންޒް މެޑަލް އެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.