Advertisement

24 Jul 2023
ޚަބަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ އިމިގްރޭޝަނުން ފަހުމްނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނާއި އިންޑިއާގެ ބިއުރޯ އޮފް އިމިގްރޭޝަނާއި ދެމެދު ފަހުމްނާމާއެއްގައި 24 ޖުލައި 2023 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ދެ މުއައްސަސާގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް، ފުޅާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ.  

މިނިސްޓަރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ހުސައިނެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޖޮއިންޓު ސެކްރަޓަރީ، މިނިސްޓަރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އޮފް އިންޑިއާ، ސުމާންތް ސިންގެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން އިމިގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެހީތެރިވާނެކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަ ކޮށްފައިވެއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި, މި އެއްބަސްވުމަކީ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުން ހުރި މަޢުލޫމާތު ބަދަލު ކުރުމަށާއި، ބޯޑަރ ކޮންޓްރޯލް މެނޭޖުމަންޓު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ. މިގޮތުން އިމިގްރޭޝަން ޚިދުމަތްތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އޮފިސަރުން ތަމްރީނު ކުރުމުގައި އިންޑިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އަދި އިންސާނީ ވަގުފާރިއާއި އެހެނިހެން އިމިގްރޭޝަނާ ގުޅުންހުރި ކުށްތައް މަދުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ވެސް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މިކަމަށް އަލިއަޅުވާލައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އޮނޮރަބަލް އަބްދުٱللَّٰ ޝާޙިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ, މިއީ ދެ ޤައުމުގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުސަތެއްކަމަށާއި, މި އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ފުރުސަތުތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
ލަކުޑި ދެގޮނޑީގެ އެހީގައި ބަލިމީހުންނަށް ޚިދުމަތްދޭން ހިނގާ ހިއްވަރު ގަދަ ޑޮކްޓަރެއް!
އުމުރުން އެންމެ 4 އަހަރުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ލީގެ ދެފައި ބުރިވެ މުޅި އުމުރަށް ނުކުޅެދޭ މީހަކަށް އޭނާ ވިއެވެ. 1983 ވަނަ އަހަރު ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ދެފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުމުން ތާއަބަދަށް އޭނާއަށް ދެފައިމައްޗަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމުން މަހުރޫމްވާން ޖެހުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ދެއަތުން ދެ ލަކުޑި ގޮނޑީގައި ހިފައިގެން އޭނާ ހިނގަން ދަސްކުރީ އުމުރުން 8 އަހަރުގައެެވެ.
16 Apr 2024
ލައިފްސްޓައިލް
މާދަމާ އޮފީހަށް ދާންޖެހޭ ގަޑި އެނގޭތަ!
މިގޮތުން މިއަހަރުވެސް، ރަމަޟާންމަހުގެ ދުވަސްތަކާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރުފަހު 1:00 އަށް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ. މިބަދަލާއި އެއްގޮތަށް ކުންފުނިތަކާއި ބައެއް އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުންވެސް އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ގަޑިއަށް ބަދަލު ގެނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އިންތިހާބަށް ހަތަރު ދުވަހަށް ވެފައި އޮއްވައި ގޮނޑި ގެއްލޭ ބިލް ރައީސް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައި މިއަދު ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި އެކު އެބިލް ޤާނޫނަކަށް ވެގެން ދިޔައީއެވެ. އަދި އެޤާނޫނަށް މިއަދުންފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށޭނެއެވެ.
16 Apr 2024
ޚަބަރު
އެންޓިކެމްޕެއިންތަކާއި ގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ޚާއްސަ ނަމްބަރެއް!
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވީ، އެންޓިކެމްޕެއިންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށައެޅުމަށް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ އެތަނެއްގެ މައުލޫމާތާއި އެކު، 7962129 މިނަމްބަރަށް ވަޓްސްއަޕް މެދުވެރިކޮށް ހުށައެޅުއްވުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.