Advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް --

10 Jun 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް ރާއްޖޭގައި މަނާކުރުމުގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ 241 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވަން ފާސްކޮށްފި

އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓެއް އޮންނަ އެއްވެސް މީހަކު ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބަލައިގަނެ އެބިލް 241 ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް ހުށައެޅުއްވި މިބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގަތުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 88 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

މަޖިލީހަށް މީކާއީލް ހުށައެޅުއްވި އިސްލާޙަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނުގެ  6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 7 ވަނަ ނަމްބަރުގެ ފަހަތަށް ނަމްބަރެއް އިތުރު ކުރުމަށް ހުށައަޅުއްވާފައިވާ އިސްލާޙެކެވެ. މިގޮތުން އެމާއްދާގެ (ހ)ގެ 8 ވަނަ ނަމްބަރުގެ ގޮތުގައި، އިޒްރާއިލް ޕާސްޕޯޓް ގެންގުޅޭ މީހުން ރާއްޖެ އެތެރެވުން ހުއްދަ ނެތް މީހުންގެ ގޮތުގައި ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. މިގޮތުން މިމާއްދާގެ ދަށުން، އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓެއްގެ އިތުރުން އިތުރު އެހެން ޕާސްޕޯޓެއް އޮންނަ މީހުންވެސް ހިމަނާފައި ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނެތް މީހުންގެ ގޮތުގައެވެ.

Advertisement

ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން، ޚާއްޞަކޮށް އިސްލާމީ ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އިޒްރޭލަކީ ދައުލަތެއް ކަމަށް ބަލައި ނުގަންނާތީ، އެޤައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމަށް އިޒްރޭލުގެ މީހުން އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޕާސްޕޯޓުތައް ގެންގުޅެއެވެ.

ރާއްޖެއަށް އިޒްރޭލު މީހުން އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަށާއި، އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓު ރާއްޖެއިން ބަލައި ނުގަތުމަށް އާއްމުން ދަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމުންނެވެ.

އަދި އިޒްރޭލް ޕާސްޕޯޓް ރާއްޖެއިން ބަލައި ނުގަތުމަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައި އެކަން ވަނީ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ތަޢުރީފާއި ފާޑުކިޔުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.