Advertisement

އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ --

05 Jun 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ކޯލިޝަނުގެ ތާއިދާއިއެކު މޯދީއަށް 3 ވަނަ ދައުރެއް ލިބިވަޑައިގެންފި

އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ބީޖޭޕީ ކޯލިޝަނަށް ލިބުނު ތާއީދާއި އެކު، ތިންވަނަ ދައުރަކަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމުގެ މަޤާމުފުރުއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ހަފްތާއަކަށް ދެމިގެން ދިޔަ އިންޑިއާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު، ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރިގެ، ލޮކްޝަބާއަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ނެގި ވޯޓުގައި ކުރިން ބީޖޭޕީން ހޯދާފައި އޮތް ސާފު މެޖޯރިޓީ މިފަހަރު އެޕާޓީއަށް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. ބީޖޭޕީއަށް ސަރުކާރު އެކުލަވާލަން ބޭނުންވާ 272 ގޮނޑި ލިބިފައި ނުވި ނަމަވެސް އެޕާޓީއާއިއެކު އިއްތިހާދުވެފައިވާ ޕާޓީތަކަށް ލިބުނު ގޮނޑީގެ އަދަދާއިއެކު، ބީޖޭޕީއަށް ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމަށް ވަނީ ފުރުޞަތު ލިބިފައެވެ.

ވަގުތީ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، ބީޖޭޕީ ހިމެނޭ އެންޑީއޭ ކޯލިޝަނަށް ވަނީ 293 ގޮނޑި ލިބިފައެވެ. ބީޖޭޕީއަށް އެކަނި ލިބިފައި ވަނީ، 240 ގޮނޑިއެވެ. އިންޑިއާގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ އިންޑިއަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސް ހަދާފައިވާ ކޯލިޝަނަށް ލިބިފައިވަނީ 232 ގޮނޑިއެވެ.

Advertisement

އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ވަގުތީ ނަތީޖާތަކަށް ބަލާއިރު މިއިންތިޚާބުގައި ބީޖޭޕީއަށް މިހާރު އެޕާޓީއަށް ލިބިފައި އޮތް 63 ގޮނޑި ގެއްލިފައިވެއެވެ. އަދި ރާހުލް ގާންދީ ލީޑަރުކަން ކުރައްވާ އިންޑިއާ ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްއަށް އިތުރު 47 ގޮނޑު ކާމިޔާބު ކުރެވުނު އިރު، މިި އިންތިޚާބުގައި އެޕާޓީއަށް ޖުމުލަ 99 ގޮނޑި ލިބިފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.