Advertisement

25 May 2024
ޚަބަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުމާލޭގެ އުތުރުން އޮންނަ ފުލްމޫން ރިޒޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި

އައު ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުވިތާ ދެ އަހަރު ފަހުން، އެތަން ޝެރަޓަން ފުލް މޫން ރިޒޯޓަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު، މުހައްމަދު ސައީދު، މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަން އާއި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ފުލްމޫން ރިސޯޓަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ އެ ކަމަށް އެންމެ ފީޒަބަލް ވާނެ ގޮތް ކަމަށް، މިއަދުގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި މި ބަދަލާއެކު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ޖާގަ އިތުރުކުރެވި، މުޅި ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޝަނާއި، އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓްތަކުގެ އޮޕަރޭޝަން ހަލުއި ކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ޖެޓް ޓާމިނަލެއްގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި އުފަން ކުރުމަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވިސްނުންފުޅެއް ކަމަށާއި، މި ބަދަލާ ގުޅިފައިވާ އަނެއް ފައިދާއަކަށްވެގެން ދާނީ، ޖެޓް ޓާމިނަލެއްގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ފެށިގެން ދިއުމެވެ.

Advertisement

"ރަސްމީ ޖެޓް ޓާމިނަލެއް ނެތް. އެހެންވީމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވިސްނުންފުޅުގައި، ޖެޓް ޓާމިނަލެއް އަލަށް އެ ވިޔަފާރި ރަސްމީކޮށް އުފަންކޮށްގެން ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވަނީ. އެއާ އެކު އެއާޕޯޓު ކެޕޭސިޓީ ވެސް ބޯޑު ކުރަން ޖެހޭ،"

ޖެޓް ޓާމިނަލްގެ ވިޔަފާރިއަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި މިނިސްޓަރ ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން ފްލީޓް ރާއްޖޭގައި އޮތްހިނދު، މިފަދަ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ އާއި ކައިރީގައި ހިނގަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުންނަ ކަމަށާއި، އަދި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް އެހެން ތަނަކަށް ބަދަލުކުރުން މުހިންމުކަމަށް ވެގެންދަނީ އެ އެއާޕޯޓުގެ ރަންވޭ ބޭނުންކުރުމުގައި ލުއިތަކެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ސައީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

"ނޫވިލު" ނަމަކަށް ކިޔާ އައު ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ހުޅުވާފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ މަޝްރޫއަކީ 55 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.