Advertisement

ފަލަސްޠީނަށް ތާއީދުކޮށް ޔޫރަޕްގައި ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރެއިން --

22 May 2024
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ޔޫރަޕްގެ ތިން ޤައުމުކަމުގައިވާ އަޔަރލޭންޑް، ނޯވޭ އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްޠީން މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފި

ޔޫރަޕްގެ ތިން ޤައުމުކަމުގައިވާ އަޔަރލޭންޑް، ނޯވޭ އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްޠީން މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފިކަން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ.

އަޔަރލޭންޑް، ނޯވޭ އަދި ސްޕެއިން އިން ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ދައުަލަތް ޤަބޫލުކުރާކަން އިއުލާނު ކުރައްވައި، އަޔަރލޭންޑްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ސިމޮން ހެރިސް ވިދާޅުވީ، އަދި ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާތަކުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުންވެސް ފަލަސްޠީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށެެވެ،

ޔޫރަަޕްގެ ތިން ޤައުމަކުން، މިއަދު ފަލަސްޠީނަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަަކަން ޢިއުލާނު ކުރި އިރު މިހާރުވެސް، އދ.ގެ މެމްބަރު 193 ގައުމުގެ ތެރެއިން 142 ގައުމަކުން މިހާރުވެސް ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތެއް ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

Advertisement

ފަލަސްޠީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތް ޤަބޫލުކުރާކަން އަޔަރލޭންޑުން ޢިއުލާނު ކުރުމާއި އެކު އިޒްރޭލުން ވަނީ އެޤައުމުގައި ހުރި އިޒްރާއީލްގެ ސަފީރު އަނބުރާ ޤައުމަށް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަންވެސް އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ މައްސަލައަށް އޮތީ ދެދައުލަތުގެ ހައްލު ކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން ޤަބޫލު ކުރެއެވެ. މިގޮތުން 1967 ވަނަ އަހަރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޯޑަރާއި ހަމައަށް އިޒްރާއީލް ފަހަތަށް ޖެހުމަށާއި، ހިފާފައިވާ ބިންތަކުން ފޭބުމަށާއި، ފަލަސްޠީނުގެ ދައުލަތުގެ ވެރިރަށަކީ އިރުމަތީ ޤުދުސް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ފަލަސްޠީނުގެ ދައުލަތް ޤަބޫލު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުގައި އިޒްރާއީލުގައި އުއްފައްދާފައިވާ ޔަހޫދީ ދައުލަތަކީ، ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައަށް ފަހުގައި ޔޫރަޕުން ބޭރުކޮށްލި ޒަޔަނިސްޓުން އިނގިރޭސީންނާއި އެމެރިކާގެ އެހީއާއި އެކު، މެދު އިރުމަތީގައި އެޤައުމުގެ ބާރު ދެމެހެއްޓުމަށާއި، މެދު އިރުމަތީގައިވާ ތެލާއި ގޭހުގެ މުއްސަނދިކަމުގެ މައްޗަށް އަތް ގަދަ ކުރުމަށް އުފެއްދި ދައުލަތެކެވެ. ސަޙްޔޫނީ އިޒްރާއީލުން ވަނީ، ފާއިތުވި 75 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަލަސްޠީނުގެ ރައްޔިތުންނާއި ދެކޮޅަށް އެތައް ޤަޠުލްޢާއްމުތަކެއް ހިންގާފައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.