Advertisement

24 Apr 2024
ޚަބަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ޗައިނާއިން ބޭނުންވަނީ އެ ގައުމުގެ މީހުން އައިފޯން ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަން: ޑުރޯވް

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން އައިފޯނު ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށްކަމަށް، ޓެލެގްރާމްގެ ފައުންޑަރ އަދި ސީއީއޯ، ޕަވެލް ޑުރޯވް ބުނެފިއެވެ. ޑުރޯވް މިހެން ބުނީ، އެޕަލް ކުންފުނީގެ އެޕް ސްޓޯރުން ގިނަ އެޕްލިކޭޝަންތަކެއް ޗައިނާއިން ޑައުންލޯޑު ނުކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެޕަލް ކުންފުންޏަށް އެންގުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެޕް ސްޓޯރުން ނެގުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އެންގި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ޑުރޯވްގެ ޓެލެގްރާމް ވެސް ހިމެނެއެވެ. ނަމަވެސް، ޑުރޯވް އޭނާގެ ޓެލެގްރާމް ޗެނަލްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ޗައިނާގެ މި ފިޔަވަޅާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ޓެލެގްރާމް ޑައުންލޯޑުކުރާ މިންވަރަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ޗައިނާގައި ޓެލެގްރާމް ބޭނުން ކުރުމަށް "ވީޕީއެން" އެއް ބޭނުންވި ނަމަވެސް، ގޫގުލް ޕްލޭގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން، ޗައިނާގައި އެންރޮއިޑް ބޭނުންކުރާ މީހުން ވެސް އެންމެ ގިނައިން ޑައުންލޯޑުކުރާ އެޕްލިކޭޝަނަކީ ޓެލެގްރާމްއެވެ.

Advertisement

ޑުރޯވް ދެކޭގޮތުގައި، ޗައިނާގެ މި ނިންމުމަކީ ޓެލެގްރާމާ ދެކޮޅަށް ނިންމި ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ސީދާ އެޕަލް ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ނިންމި ނިންމުމެކެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުން، ޗައިނާގެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން އެޕަލް އާލާތްތައް ބޭނުން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ޒިއޯމީ ފަދަ އެ ގައުމުގެ ސްމާޓް އާލާތްތަކަށް ބަދަލު ކުރުމެވެ. އަދި ޗައިނާގެ މި ނިންމުމާ ގުޅިގެން އެގައުމުގައި އެޕަލްގެ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ދަށަށް ދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ މި ނިންމުމާ ދެބަސްވެ ޑުރޯވް ބުނީ، މިނިވަންކަމަށް ވުރެން ފައިދާ އިސްކުރުމަކީ ދިގު ރާސްތާގައި ރަގަޅު ގޮތަކަށް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.