Advertisement

އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން، އެމްއެސްސީ އޭރީޒްއަށް އަރަނީ --

13 Apr 2024
އީރާން
ޢަލީ ސުލައިމާން

އިޒްރޭލާއި ގުޅުން އޮންނަ ކޮންޓެއިނާ ކާގޯ ބޯޓެއް އީރާނުން ހިފަހައްޓައފި

އިޒްރޭލާއި ގުޅުން އޮންނަ ކާގޯ ބޯޓެއް ކަމަށްވާ، އެމްސީއެސް އޭރީޒް، ހޮރުމޫޒް ކަނޑު އޮޅިމަތިން އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެ ކޮންޓައިނާ އާގުބޯޓު އީރާނުގެ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ، އީރާނުގެ އަސްކަރީ ހެލިކޮޕްޓަރެއްގައި ގޮސް ބޯޓަށް އެރުމަށްފަހުގައެވެ.

ލަންޑަންގެ ޒޮޑިއަކް މެރިޓައިމްއާ ގުޅިފައިވާ ކޮންޓެއިނަރު އާގު ބޯޓު އެމްއެސްސީ އޭރީޒް ޕޯޗުގީޒްގެ ދިދަ ޖަހާފައިވާ ބޯޓެކެވެ. މިކޮންޓެއިނާ ކާގޯ ބޯޓު ދުއްވާ ޒޮޑިއަކް މެރިޓައިމް ކުންފުންޏަކީ، އިޒްރޭލުގެ ޔަހޫދީ ބިލިއަނަރު އެޔަލް އޮފަރގެ ޒޯޑިކް ގްރޫޕްގެ ކުންފުންޏެކެވެ.

Advertisement

އެމްއެސްސީ އޭރީޒް --

އީރާނުން އިޒްރޭލަށް މުދާ އުފުލާ ކާގޯބޯޓު ހިފަހައްޓާފައި ވާއިރު، އިޒްރޭލުން ސީރިއާގައި ހުރި އީރާނުގެ އެމްބަސީއަށް ހަމަލާދީ، އީރާނުގެ އިސސް އޮފިޝަލުންތަކެއް މަރާލުމާއި ގުޅިގެން އީރާނުން އޮތީ އިޒްރޭލަށް ރައްދު ހަމަލާތައް ދޭން ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އިޒްރޭލަށް ނިސްބަތްވާ ބޯޓު ހިފަހައްޓާފައި މިވަނީ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އެހަމަލާތައް ފަށައިފާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވަނިކޮށެވެ.

އިޒްރޭލުން ގާޒާއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ޔަމަނުގެ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ވަނީ ރަތްކަނޑުގެ ތެރެއިން އިޒްރޭލުގެ ޕޯޓު ސިޓީ އީލާތަށް ދަތުރުކުރާ ކާގޯ ބޯޓުތައް އަތުލައިގަނެ ރަތްކަނޑު އިޒްރޭލަށް ބަންދުކޮށްފައެވެ. އެހެންވެ އިޒްރޭލަށް މުދާ އުފުލުމުގައި ބޭނުން ކުރަމުން އައީ ޕާސިއަން ގަލްފެވެ. އީރާނުން ހޮރްމޫޒް ކަނޑު އޮޅި ބަންދުކޮށްފި ނަމަ، އިޒްރޭލަށް އިޤުތިޞާދީ އިތުރު ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވާނެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.