Advertisement

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް --

12 Apr 2024
ރިޕޯޓް
ޢަލީ ސުލައިމާން

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް 58 އަހަރު: މިހާރު އެއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައިބަދަ

އިނގިރޭސީންގެ ޙިމާޔަތުން ނެއްޓި ދިވެހީން މިނިވަންކަމަށް ކުރި ދަތުރުގެ ތެރޭގައި، ދިވެހިންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި ދިވެހި ޤައުމު ހިންގެވުމުގައި މީގެ 64 އަހަރުކުރިން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ވިސްނުންފުޅާއި އެކު، މިއަދު މިފެންނަ ތަރައްޤީއަށް ހުޅުވާލެއްވި ދޮރާއްޓަކީ، ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދޮރާށި ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓެވެ. 19 އޮކްޓޫބަރު 1960ގައި ރާއްޖޭގައި މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުފެށިގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، ޚާއްޞަ އޮފީހެއްގެ ދަށުން ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ސަރުކާރުން ފެއްޓެވީ، 12 އޭޕްރީލް 1966 ގައެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް 58 އަހަރު ފުރުނީއެވެ.

ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓް އޮފީސް --

އެއާޕޯޓު ހުޅުވުނުތާ 6 އަހަރު ފަހުން 1972ގައި ރާއްޖޭގައި، ފަތުރުވެރިކަން ފެށި ފުޅާވެގެން އައުމާއެކު ދުވަހުން ދުވަހަށް މަހުން މަހަށް އެއާޕޯޓު ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ އެއާޕޯޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދުގައި ހިއްޞާކުރާ މިންވަރު އައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިގޮތުން މިއަދު ވެލާނާ އެއާޕޯޓަކީ، ރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު އެކަމެއްގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވެވެފައިވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ މައިބަދައެވެ.

Advertisement

މީގެ 58 އަހަރު ކުރިން އޭރުދުނިޔޭގެ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ކުރިއެރުންތައް އޮތް  ހިސާބަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ފެށިގެން އައި އެއާޕޯޓު މިއަދު ވަނީ ކުރިއަރައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މައި އެއާޕޯޓަކަށް ވެފައެވެ. ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ޒަމާނާއި ގުޅޭ ގޮތަށް ތަރައްޤީކޮށް، އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުވީ 11 ނޮވެމްބަރު 1981 ގައެވެ. އޭގެ ފަހުން 1 ޖެނުއަރީ 1994ގައި އެއާޕޯޓުގެ ހިންގުން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމަށް ފަހުގައި، 1 އޮގަސްޓް 2000ގައި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕނީ ލިމިޓެޑް އުފައްދަވައި އެކުންފުނީގެ ދަށުން އެއާޕޯޓު ހިންގަން ފެށުނެވެ.

1990ގެ ފަހުކޮޅުގައި އެއާޕޯޓު އޮތް ގޮތް --

އެއާޕޯޓުގެ އުމުރާނީ ތަރައްޤީއަށް އެންމެ ފުރަތަަމަ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް އިއުލާނު ކުރެވުނީ 2010 ވަނަ އަހަރު ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައެވެ. 78 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ހިންގުން، 25 އަހަރު ދުވަހަށް އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރް ކުންފުންޏަށް ހަވާލުކުރުމުން އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ސިޔާސީ މީހުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދިގެން ދިޔައެވެ. އަދި އެކުންފުނީގެ އަތުން އަނބުރާ އެއާޕޯޓު ހޯދަން ދިވެހި ދައުލަތުން އެކުންފުންޏަށް 271 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހުނެވެ.

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަރނޭޝަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަމަށް އެއާޕޯޓުގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަން އެއާޕޯޓުގެ ނަމަށް އެއާޕޯޓުގެ ނަން ބަދަލުކުރީ ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައެވެ. އަދި އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްޤީއަށް މިހާތަނަށް ހިންގުނު އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫޢުވެސް ހިންގާފައި ވަނީ އެސަރުކާރުގައެވެ. މިގޮތުން އެއާޕޯޓުގެ އައު ރަންވޭ ހަދައި، އައު ފިއުލްފާމެއް ޤާއިމްކޮށް، 7.3 މިލިއަން ދަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތްދެވޭ ވަރުގެ ފަސިންޖަރ ޓަރމިނަލެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި މިހާރު ވަނީ އެމަސައްކަތް ނިމުމަކާއި ހަމައަށް ގޮސްފައެވެ.

މި ފަންސާސްއަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓު އެކި ދުވަސްވަރު އެކި މިންވަަރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވިގެން ދިޔައިރު، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ނަމުގައި މިހާރު ހިންގަމުން އަންނަ އެއާޕޯޓަކީ މިއަދު އަހަރެއްގެމައްޗަށް 5 މިިލިއަން ދަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދެވެމުން އަންނަ އެއާޕޯޓެކެވެ. އެއާޕޯޓަށް ގެނެވޭ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި އަވަސްކޮށް މިހާރު މިސަރުކާރުން އަމާޒު ހިފާފައި ވަނީ އަހަރަކު 25 މިލިއަން ދަތުރުވެރިންނަށް ޚިދުމަތް ދެވޭނެ އެއާޕޯޓަކަށް އެއާޕޯޓު ހެދުމަށެވެ.

ވެލަނާ އެއާޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްތަކުގައި އެންމެ ގިނަ ކުރިއެރުންތައް ލިބުނު އަހަރުގެ ގޮތުގައި، ފާއިތުވި އަހަރު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބު:

އެއަޓްރެފިކްސް މޫވްމެންޓްސް - 62,866

ވީއައިއޭއަށް އައި ފަސިންޖަރުން: 2,865,547 މީހުން

ވީއައިއޭއިން ފުރި ފަސިންޖަރުން: 2,864,799 މީހުން.

ވީއައިއޭއަށް އެއާކާގޯގެ ގޮތުގައި އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދާ: 41،179 މެޓްރިކް ޓަން

ވީއައިއޭއަށް އެއާކާގޯގެ ގޮތުގައި އެކްސްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދާ: 15،124 މެޓްރިކް ޓަން

ވީއައިއޭއިން ޓްރާސްޝިޕް ކުރެވުނު މުދާ: 7،501 މެޓްރިކް ޓަން

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމަށް ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވަޑަިއގެންނެވުމަށް ފަހުގައި، މިހަތަރު މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ، އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއި އެކު، އެއާޕޯޓު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ބިޔަ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ. 

އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން، މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ، ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ވެލާނާ އެއަރޕޯޓަކީ މިސަރަހައްދުގައިވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއަރޕޯޓަކަށް ބަދަލުވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

"މިތަނަށް ޕަސިންޖަރުން އަންނާނީކީ އޭރުން ހަމައެކަނި ޑެސްޓިނޭޝަނަކަށްދާ ޓްރާންސިޓް ޕޮއިންޓަކަށް ނޫން. މިތަން އެކްސްޕީރިއަންކުރަން އަންނާނެ ޕަސިންޖަރުން ދުނިޔޭގެ އެތައް މިތަނުގައި ތިބޭނެ. މިއާއި ގުޅިފައިވާ ފްރީޒޯނާއި (އެކޮނޮމިކް ފްރީ ޒޯން) ނުނީ ޝޮޕިން، މިކަހަލަ ބައިވަރު އެކްސްޕީރިއަންތަކެއް ހިމެނޭނެ."

އިބްރާހީމް ޝަރީފް މުޙައްމަދު - އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިންގ ޑައިރެކްޓަރ

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގު މަސައްކަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު މުޅިން އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.