Advertisement

ފޮޓޯ: Baramyou0708

25 Apr 2023
ދީން

ހަ ރޯދަ ހިފައި މުޅި އަހަރު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމުގެ ޘަވާބު

ރަމަޟާން މަސް އަހަރެމެންނާއި ވަކިވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައިފި މީހާ ވާކަން ކަށަވަރީ ބާއްޖަވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ. އެމީހުންނަށް ދެން އޮތީ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމެވެ. ރަމަޟާން މަހު ބަރާބަރަށް ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ކޮށްފައިވާނަމަ, އެ ނަމާދުތައް ރަމަޟާން މަހަށް ފަހުގައި ވެސް ކުރުން މަތީ ދެމި ތިބޭށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޤުރުއާނުން ޞަފްޙާއެއް ކިޔެވޭތޯ ބަލާށެވެ

ރަމަޟާން މަސް އަހަރެމެންނާ ވަކިވެގެން ދިޔައީ, ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދައިގެ ނިޢުމަތަށް މަގު ފަހިކޮށްދީފައެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާއީ ހެޔޮކަމަށް އެދޭ މީހާއަށްވެ, ދީލަތިވަންތަ الله ދެއްވި މި ނިޢުމަތުގެ ފައިދާ ހޯދުމަށް އަވަސްވެ ގަންނާށެވެ. އެހެނީ މި ނިޢުމަތުން މުޅި އަހަރު ދުވަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުން ލިބޭ ޘަވާބާއި ދަރުމެ ލިބޭނެއެވެ

ހަ ރޯދަ އާއި ގުޅޭގޮތުން މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ހަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. "ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ހިފައި އެއަށްފަހު އެއާ ވިދިގެން ޝައްވާލު މަހުން ހަ ރޯދަ ހިފައިފި މީހާ މުޅި އަހަރު ރޯދަ ހިފި ފަދައެވެ."

Advertisement

ހަ ރޯދަ އަކީ ނިމިދިޔަ ރޯދަ މަހު ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަން ފޫބެއްދުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ތައުބާގެ ހިތަކާއެކު الله ގެ ހަޟްރަތަށް ރުޖޫޢަވުމުގެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ. އެހެނީ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަކީ ނުބައި ކަންތައް ފޮހެލާ ކައްފާރާއެކެވެ.

ޝައްވާލުމަހުގެ ހަ ރޯދަ, އެ މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަސް ކޮޅެއްގައި ވެސް ހިފޭނެކަމަށް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. ބޭނުން ނަމަ ކުރީކޮޅުގައި ހަ ރޯދަ ހިފާނީއެވެ. ނުވަތަ މެދު ތެރޭގައި ހިފާނީއެވެ. ނުވަތަ ފަހު ކޮޅުގައި ހިފާނީއެވެ. އަދި ބޭނުން ނަމަ ޝައްވާލު މަހުގެ އެކި ދުވަސްތަކުގައި ހަ ރޯދަ ހިފައިގެންވެސް ހަމަ ކުރެވިދާނެއެވެ. އަސްހާބު ބޭކަލުންގެ ފަރާތުން ވާރިދުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެންމެ މޮޅު އިތުރު ގޮތަކީ ޝައްވާލު މަހުގެ ކުރީ ކޮޅު ރޯދަތައް ހިފާ ހަމަ ކުރުމެވެ

މަސްދަރު: ހުކުރު ޚުޠުބާ: 21 އޭޕްރިލް 2023 (ރަމަޟާން މަހަށްފަހު ހެޔޮޢަމަލު ކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭށެވެ!)

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.