Advertisement

ފޮޓޯ: Baramyou0708

25 Apr 2023
ދީން
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ހަ ރޯދަ ހިފައި މުޅި އަހަރު ދުވަހު ރޯދަ ހިފުމުގެ ޘަވާބު

ރަމަޟާން މަސް އަހަރެމެންނާއި ވަކިވެގެން ހިނގައްޖެއެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައިފި މީހާ ވާކަން ކަށަވަރީ ބާއްޖަވެރިންގެ ތެރެއިންނެވެ. އެމީހުންނަށް ދެން އޮތީ ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ކުރުންމަތީ ދެމިތިބުމެވެ. ރަމަޟާން މަހު ބަރާބަރަށް ފަރުޟު ފަސް ނަމާދު ކޮށްފައިވާނަމަ, އެ ނަމާދުތައް ރަމަޟާން މަހަށް ފަހުގައި ވެސް ކުރުން މަތީ ދެމި ތިބޭށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ޤުރުއާނުން ޞަފްޙާއެއް ކިޔެވޭތޯ ބަލާށެވެ

ރަމަޟާން މަސް އަހަރެމެންނާ ވަކިވެގެން ދިޔައީ, ޝައްވާލު މަހުގެ ހަ ރޯދައިގެ ނިޢުމަތަށް މަގު ފަހިކޮށްދީފައެވެ. އެހެންކަމުން ތިބާއީ ހެޔޮކަމަށް އެދޭ މީހާއަށްވެ, ދީލަތިވަންތަ الله ދެއްވި މި ނިޢުމަތުގެ ފައިދާ ހޯދުމަށް އަވަސްވެ ގަންނާށެވެ. އެހެނީ މި ނިޢުމަތުން މުޅި އަހަރު ދުވަހުގައި ރޯދަ ހިފުމުން ލިބޭ ޘަވާބާއި ދަރުމެ ލިބޭނެއެވެ

ހަ ރޯދަ އާއި ގުޅޭގޮތުން މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ހަދީޘްފުޅެއްގެ މާނައިގައިވެއެވެ. "ރަމަޟާންމަހު ރޯދަ ހިފައި އެއަށްފަހު އެއާ ވިދިގެން ޝައްވާލު މަހުން ހަ ރޯދަ ހިފައިފި މީހާ މުޅި އަހަރު ރޯދަ ހިފި ފަދައެވެ."

Advertisement

ހަ ރޯދަ އަކީ ނިމިދިޔަ ރޯދަ މަހު ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަން ފޫބެއްދުމަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ. ތައުބާގެ ހިތަކާއެކު الله ގެ ހަޟްރަތަށް ރުޖޫޢަވުމުގެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެކެވެ. އެހެނީ ހެޔޮ ޢަމަލުތަކަކީ ނުބައި ކަންތައް ފޮހެލާ ކައްފާރާއެކެވެ.

ޝައްވާލުމަހުގެ ހަ ރޯދަ, އެ މަހުގެ ކޮންމެ ދުވަސް ކޮޅެއްގައި ވެސް ހިފޭނެކަމަށް ވާރިދުވެފައިވެއެވެ. ބޭނުން ނަމަ ކުރީކޮޅުގައި ހަ ރޯދަ ހިފާނީއެވެ. ނުވަތަ މެދު ތެރޭގައި ހިފާނީއެވެ. ނުވަތަ ފަހު ކޮޅުގައި ހިފާނީއެވެ. އަދި ބޭނުން ނަމަ ޝައްވާލު މަހުގެ އެކި ދުވަސްތަކުގައި ހަ ރޯދަ ހިފައިގެންވެސް ހަމަ ކުރެވިދާނެއެވެ. އަސްހާބު ބޭކަލުންގެ ފަރާތުން ވާރިދުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެންމެ މޮޅު އިތުރު ގޮތަކީ ޝައްވާލު މަހުގެ ކުރީ ކޮޅު ރޯދަތައް ހިފާ ހަމަ ކުރުމެވެ

މަސްދަރު: ހުކުރު ޚުޠުބާ: 21 އޭޕްރިލް 2023 (ރަމަޟާން މަހަށްފަހު ހެޔޮޢަމަލު ކުރުންމަތީ ދެމިތިބޭށެވެ!)

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.