Advertisement

ރޭލު އެކްސިޑެންޓްގެ ތެރެއިން ---

06 Jun 2023
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ރޭލު އެކްސިޑެންޓްތައް ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ކަވަޗް ސިސްޓަމާއި މެދު ސުވާލުތަކެއް!

ރޭލުތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ތަޢާރަފްކުރި ކަވާޗް ސިިސްޓަމް މަސައްކަތް ނުކުރީ ކީއްވެތޯ އިންޑިއާގެ އާއްމުރައްޔިތުން ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފާއިތުވި ދެ ދަހަރުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގައި ހިންގި އެންމެ ބޮޑު ރޭލު އެކްސިޑެންޓް ޖޫންމަހުގެ ދެވަނަ ދުވަހު ހިނގީ، އޮޑީޝާގެ ބަލްސޯރުގައެވެ. 3 ރޭލު މުޑިއަރައި ހިނގި އެ އެކްސިޑެންޓްގައި، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 300އަށް ވުރެ މަތިކަމަށް ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރިން ރިޕޯޓްކުރި ނަމަވެސް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ، 270އަށް ދަށްކޮށްފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެހާދިސާގައި ޒަޚަމްވި މީހުންގެ އަދަދު 1100އަށް ވުރެ ގިނަ ކަމުގައި އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ބުނެއެވެ.

މި ރޭލު އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ، ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ރޭލެއް، މުދާ އުފުލާ ރޭލެއްގައި ޖެހި މުޑިއަރައި، އެވަގުތު އެ ޕްލެޓްފޯމުގެ ޖެހިގެން އޮތް ޓްރެކުން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ރޭލެއްގައި ޖެހިގެންނެވެ. ދެރޭލުގައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު 2500 ވުރެ ގިނަ ކަމުގައިވެސް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

Advertisement

މިއެކްސިޑެންޓް ހިނގަން ދިމާވީ، އިލެކްޓްރިކް ސިގްނަލް ސިސްޓަމަށް ދިމާވި މައްސަލައަކުން ކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އިންޑިއާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައި ވާއިރު، އެކްސިޑެންޓާއި ގުޅިގެން އާއްމުން ވަނީ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ކުރިމަތިކޮށްފައެވެ.

މިގޮތުން އާއްމުން އުފައްދާ އެންމެ މުހިއްމު ސުވާލަކީ، ރޭލުތައް މުޑިއެރުން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުން ކުރުމަށް މޯދީގެ ފޮޓޯފުޅުޖަހައިގެން އިޢުލާނުކުރި ކަވަޗް ސިސްޓަމް ކޮބައިތޯއެވެ.

އިންޑިއާގެ އިންޖިނޭރުން އުފައްދާފައިވާ އަދި ހަމައެކަނި އިންޑިއާގައި ބޭނުންކުރާ ކަވާޗް ސިސްޓަމް އިފްތިތާހްކުރި ދުވަހު، އިންޑިއާގެ ރޭލްވޭ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ކަވަޗް ސިސްޓަމަކީ، ރޭލު އެކްސިޑެންޓްތައް ހުއްޓުވައިދޭނެ އޮޓަމެޓިކް ބްރޭކް ސިސްޓަމެއް ކަމަށެވެ. މިގޮތުން އެ ޓްރެކްގައި ދެ ރޭލެއް ގާތްވަމުން އަންނަ ނަމަ، ޑްރައިވަރު ބްރެކި ނުޖެއްސިޔަސް ކަވާޗް ސިސްޓަމުން އޮޓެމަޓިކްއިން ބުރެކި ޖައްސައި ރޭލުގެ ދުވެލި ހުއްޓުވާނެ ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާގެ އާއްމުން ދަނީ ތިން ރޭލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވި އިރު، އެއްވެސް ރޭލެއްގެ ކަވަޗް ސިސްޓަމް މަސައްކަތް ނުކުރީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ. އަދި ކަވަޗް ސިސްޓަމަކީ، ވުޖޫދުގައިވެސް ނެތް އެއްޗެއްތޯ އަދި އެއީ އޮޅުވާލުމެއްތޯވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދާފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.