Advertisement

ޕެންޓަގަން ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފެތުރި، އޭއައި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ފޭކް ފޮޓޯ --

23 May 2023
ދުނިޔެ

އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ މަރުކަޒުގެ ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޭކު ފޮޓޯއެއް ވައިރަލްވެ އެތައް ބަޔަކަށާއި މީޑިއާއަށް އޮޅުންތައް އަރައިފި

އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ މައިމަރުކަޒު، ޕެންޓަގަންގެ ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލާ މަންޒަރު ފެންނަގޮތަށް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ފޭކު ފޮޓޯއެއް ވައިރަލްވެ ބައެއް މީހުންނާއި މީޑިއާތަކަށްވެސް ލަނޑުލިބިއްޖެއެވެ.

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ މި ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ ހަޤީޤަތެއްކަމުގައި ހީކޮށް ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބައެއް ފަަރާތްތަކުގެ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އެފޮޓޯ ފަތުރާފައެވެ. އަދި އިންޑިއާ އާއި ބައެއް އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި ޓީވީތަކުންވެސް އެޚަބަރު ފެތުރިއެވެ. މީޑިއާތަކަށްވެސް އޮޅުން އެރީ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކުން އެ ފޮޓޯ ފަތުރަންފެށުމުންނެވެ.

އެކަމަކު އެއީ އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސްގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފައިގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ފަހުން ހާމަވުމާއިއެކު ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ އެ ފޮޓޯއަކީ ފޭކް ފޮޓޯއެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި އެފޭކް ފޮޓޯގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ ޙިއްސާގެ ބާޒާރަށްވެސް ކޮންވެސް މިންވަރަކަށް އަސަރުކުރިކަމުގައިވެސް ސީއެންއެންއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސްގެ ނަހަމަ ބޭނުންހިފައިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ކުށްތައް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސްގެ މުއާމަލާތްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްވެސް ތަޖުރިބާކާރުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
04 Oct 2023
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލުން ޖެހި ގޯލު ގުނުމުގައި އޮޅުންއެރީ ހަމައެކަނި "ޗެކް ކޮމްޕްލީޓް" އޭ ވީއޭއާރު ބުނުމުން
މި ގޯލު ކަނޑައެޅުމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވިކަމަށް ސަމާލުކަމަށްއައީ މެޗުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާ 7 ސިކުންތު ފަހުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗު ކުރިއަށް ދިއުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުޅުން ހުއްޓުމުގެ ބާރު ވީއޭއާރު ޓީމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބުނާ ގޮތުން ނޯންނާތީ އެކަން ނުކުރީމަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ!
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުވުމަށް އެބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މި މެސެޖުގައިވަނީ މެސެޖް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓުވަނީ ލޯންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް މެސެޖުގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތުމަށް އެދެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދެއްވެސް ބަރުލަމާނީއަކަށް ނެތް!
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ނުފެންނަކަމަށް އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީންވެސް ނިންމައިފިއެވެ.  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޢާންމުންގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ޤަރާރާ ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ރޫހުވެސް ހުރީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ދަމަހައްޓައި، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށެވެ.