Advertisement

ޕެންޓަގަން ކައިރީ އެއްޗެއް ގޮއްވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފެތުރި، އޭއައި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ ފޭކް ފޮޓޯ --

23 May 2023
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ މަރުކަޒުގެ ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޭކު ފޮޓޯއެއް ވައިރަލްވެ އެތައް ބަޔަކަށާއި މީޑިއާއަށް އޮޅުންތައް އަރައިފި

އެމެރިކާގެ ދިފާޢީ މައިމަރުކަޒު، ޕެންޓަގަންގެ ކައިރީގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލާ މަންޒަރު ފެންނަގޮތަށް އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ފޭކު ފޮޓޯއެއް ވައިރަލްވެ ބައެއް މީހުންނާއި މީޑިއާތަކަށްވެސް ލަނޑުލިބިއްޖެއެވެ.

އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ މި ފޮޓޯގައި ފެންނަނީ ހަޤީޤަތެއްކަމުގައި ހީކޮށް ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބައެއް ފަަރާތްތަކުގެ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކުން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އެފޮޓޯ ފަތުރާފައެވެ. އަދި އިންޑިއާ އާއި ބައެއް އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި ޓީވީތަކުންވެސް އެޚަބަރު ފެތުރިއެވެ. މީޑިއާތަކަށްވެސް އޮޅުން އެރީ ވެރިފައިޑް އެކައުންޓްތަކުން އެ ފޮޓޯ ފަތުރަންފެށުމުންނެވެ.

އެކަމަކު އެއީ އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސްގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފައިގެން ކޮށްފައިވާ ކަމެއްކަން ފަހުން ހާމަވުމާއިއެކު ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ފާޅުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވަނީ އެ ފޮޓޯއަކީ ފޭކް ފޮޓޯއެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި އެފޭކް ފޮޓޯގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ ޙިއްސާގެ ބާޒާރަށްވެސް ކޮންވެސް މިންވަރަކަށް އަސަރުކުރިކަމުގައިވެސް ސީއެންއެންއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސްގެ ނަހަމަ ބޭނުންހިފައިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ކުށްތައް އިތުރުވަމުން އަންނައިރު، އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސްގެ މުއާމަލާތްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްވެސް ތަޖުރިބާކާރުން އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.