Advertisement

06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި

އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން، މީޑިއާތަކަށް މިފަދަ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހުނީ، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިއުކާސްލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމުން، ކްލަބުގެ ކޮމެންޓެއް ނުހޯދާ ބޮޑެތި ފާޑު ކިއުންތައް އެ ޓީމަށާއި ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހެގްއަށް އަމާޒު ކުރުމުންނެވެ. އެގޮތުން، ނިއުކާސްލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ޗޭންޖިންގ ރޫމްގައި ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ޓެން ހެގްގެ ބަހަށް ބޯ ނުލަނބާކަމާއި، ކުޅުންތެރިން އޭނާއަށް ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ބުނެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ކަމުގެ ހަގީގަތް ނުހޯދާކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެއެވެ.

އަދި ކޯޗު ޓެން ހެގްއަށް އަމާޒުކުރި ފާޑު ކިއުންތައް އޭނާވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން ޓެން ހެގް ބުނީ، އޭނާއަކީ އަބަދުވެސް ކުޅުންތެރިންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއަހާ ކޯޗެއް ކަމަށެވެ. އަދި ނިއުކާސްލް މެޗަށްފަހު ޗޭންޖިންގ ރޫމްގައި އޭނާގެ ކޮންޓްރޯލް ގެއްލުނުކަމަށް ބުނެފައިވާ ވާހަކަތައް ވެސް ވަނީ ދޮގުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑުން ގެންގުޅޭ ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ވެސް އެކެއް ނުވަތަ ދެ ކުޅުންތެރިއަކު ހިޔާލު ތަފާތުވި ނަމަވެސް، އޭނާ ގެންގުޅޭ ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި މުޅި ޓީމުން ވެސް ރުހޭ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

Advertisement

ޓެން ހެގްއާ ކުޅުންތެރިންނާ ދޭތެރޭ އޮތް ގުޅުމުގެ ވާހަކައަށް އަލިއަޅުވާލައި އޭނާ ބުނީ، އެ ޓީމުން އެވަޓަން އަދި ގަލަޓަސަރާއިއާ ދެކޮޅަށް ދެއްކި ކުޅުމާއި، ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ގޯލުތަކަށް ބަލާލިޔަސް، ކުޅުންތެރިންގެ ގުޅުން ރަގަޅުކަން ސާފުވާނެ ކަމަށެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޭޕްރީލް 21ގައި ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި
ކުރިން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް އިންތިޚާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޭޕްރީލް 21އަށް ލަސްކުރީ، ރޯދަމަހު އިންތިޚާބުތައް ނުބާއްވާ ގޮތަށް، އާއްމު އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށް އެބިލް މިރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުކުރައްވަިއ ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުމަށް ޤާނޫނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ވުމުންނެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި، އިންތިޚާބު ދެން އޮންނާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން
އަދި، ރޯދަމަހު މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާކަމެއް ނޫންކަމަށާ، އިންތިޚާބު ރޯދައިގެކުރީން ބޭއްވުމަށް މީގެކުރީންވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާނެކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު ޢަލީ ޒާހިރަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ޢަލީ ޒާހިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައް ވާއިރު، އެދާއިރާ ހިމެނެނީ އެމްޑީޕީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވާދަނުކުރައްވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ މެދުގައި އަބަދު އަރާރުންވުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ނޫން: އޭޖީ
އަދިި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމްކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަިއ ބަންޑާރަ ނައިބު އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 80 ކަމަށް އެމަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 80 ކަމަށް ބަލައިގެން މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ މެދު ގާނޫނީގޮތުން ސުވާލު އުފެދިފައިވާތީ، އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގާނޫނީ ލަފަޔަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަމުގައިވެސް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެމަނިކުފާނުގެ ލަފާ މިއަދު އަރުއްވާނެ ކަމަށެވެ.