Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

05 Dec 2023
ޚަބަރު
ނޫން

މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ

މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި، ނިންމެވި ނިމުންތައް ހާމަކުރެއްވުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުމުގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި، އެއް ހޮސްޕިޓަލުން އަނެއް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަލިމީހާ ބަދަލުކުރުމުގައި ބަލިމީހާގެ ބަލަދުވެރިންގެ އަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައްވެސް އާސަންދައިގެ ތެރޭން ހަމަޖެހޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ފާޓިލިޓީ ކެއާއަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރައްވައި،  އަދި އެކަމަށް ހާއްސަ 30 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ޤާއިމް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ މިސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ބަލިޖެހުމުގެ ކުރިން ރައްޔިތުން ބަލިން ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

އާސަންދައިގެ ތެރެއިން މިކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ރައީސް ނިންމެވި އިރު، ކުރީ ސަރުކާރުގައި ޒަކާތުފަންޑުންނާއި އެންސްޕާއި ބޯންމެރޯގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދެމުންއައެވެ. އަދި ހަމައެގޮތަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ރިކުއެސްޓްކުރާ މެޑިކަލް ޗެކަޕްތަކަށްވެސް އާސަންދައާ އެންސްޕާއިން އެހީތައް ދެއްވަމުން އައެވެ.

އަލަށް މިގެނެވޭ ބަދަލާއި އެކު އަނެއްކާވެސް އާސަންދައަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދައިތުރުވެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރަ ބޮޑުވެގެން ދާނެއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޭޕްރީލް 21ގައި ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި
ކުރިން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތީ އަންނަ މާރިޗު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށް ވީ ނަމަވެސް އިންތިޚާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޭޕްރީލް 21އަށް ލަސްކުރީ، ރޯދަމަހު އިންތިޚާބުތައް ނުބާއްވާ ގޮތަށް، އާއްމު އިންތިޚާބާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނައުމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފާސްކޮށް އެބިލް މިރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީޤުކުރައްވަިއ ގެޒެޓްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން، އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚް ފަސްކުރުމަށް ޤާނޫނުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ވުމުންނެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބިލް ތަސްދީޤުކުރައްވައިފި، އިންތިޚާބު ދެން އޮންނާނީ ރޯދައިގެ ފަހުން
އަދި، ރޯދަމަހު މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިގަންނަވާކަމެއް ނޫންކަމަށާ، އިންތިޚާބު ރޯދައިގެކުރީން ބޭއްވުމަށް މީގެކުރީންވެސް އެދިވަޑައިގެންފައިވާނެކަމުގައިވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީގެ ތާއީދު ޢަލީ ޒާހިރަށް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެލިދޫ ދާއިރާއަށް ޢަލީ ޒާހިރު އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައް ވާއިރު، އެދާއިރާ ހިމެނެނީ އެމްޑީޕީގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ވާދަނުކުރައްވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައެވެ.
29 Feb 2024
ޚަބަރު
ދައުލަތުގެ ބާރުތަކުގެ މެދުގައި އަބަދު އަރާރުންވުމަކީ ރަގަޅުކަމެއް ނޫން: އޭޖީ
އަދިި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމްކޯޓުން ނިންމެވި ނިންމެވުމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވަިއ ބަންޑާރަ ނައިބު އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 80 ކަމަށް އެމަޖިލީހުން ނިންމި ނިންމުން ގާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފުކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން، މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަދަދަކީ 80 ކަމަށް ބަލައިގެން މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާ މެދު ގާނޫނީގޮތުން ސުވާލު އުފެދިފައިވާތީ، އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގެ 5 ވަނަ އިސްލާހު ތަސްދީގުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ގާނޫނީ ލަފަޔަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައިވާކަމުގައިވެސް އުޝާމް ވިދާޅުވިއެވެ. އުޝާމް ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެމަނިކުފާނުގެ ލަފާ މިއަދު އަރުއްވާނެ ކަމަށެވެ.