Advertisement

ލޯފަރސް ލޮޖް ---

18 May 2023
ޚަބަރު

ނިއުޒިލެންޑްގެ ހޮސްޓެލްއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއުޒީލެންޑުގެ ވެރިރަށް ވެލިންޓަންގެ ހޮސްޓެލްއެއް ކަމުގައިވާ، ލޯފަރސް ލޮޖްގައި ގަސްދުގައި ރޯކޮށްލި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް ދެ ދަޢުވާއެއް އުފުލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ފަތިހު ނިއުޓައުންގެ އަވަށުގައި ހުންނަ ލޯފަރސް ލޮޖްގެ މަތީ ފަންގިފިލާގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި، އެހޮސްޓެލްގައި ދިރިއުޅުނު 6 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ހަތަރު ފަންގިފިލާ ހުންނަ، އެ ހޮސްޓެލްގައި 92 ކޮޓަރި ހުންނައިރު އެ އިމާރާތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

Advertisement

މިހާތަނަށް ތަޙްޤީޤުތަކަށް ފާހަގަވެފައި ވަނީ އެ ހޮސްޓެލްގައި ރޯވީ ގަސްދުގައި މީހަކު ހުޅުޖެހުމުން ކަމަށެވެ. އަދިވެސް މިހާދިސާގެ ތަޙްޤިޤުތައް ކުރިޔަށްދާއިރު، ރޯވި ހޮސްޓެލްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައި ނުވުމާއި އެ އިމާރާތްކުރުމުގައި ބިލްޑިންގ ކޯޑާ ޚިލާފުކަން ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
04 Oct 2023
ރިޕޯޓް
ޑރ. މުއިއްޒު: އިންތިހާބުގެ ދެބުރުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 7 ވަނަ ރަސްކަމަށް
ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަޙަށް ބަލާއިރު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމުގެ ޤާބިލުކަން ހުރީ ވަރަށް މަދު މީހެއްގެ ކިބައިގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޅަފަތުގައި އޮތް ރައްޖޭގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރައްވާ ހަރުފަތަކަށް ފަހު ހަރުފަތެއް ކަޑައްތު ކުރައްވަމުންގޮސް މިއަދު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ތައްޔާރުވެފައި އެވަނީ ތާރީހީ މޮޅަކާއެކުގައެވެ.
04 Oct 2023
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލުން ޖެހި ގޯލު ގުނުމުގައި އޮޅުންއެރީ ހަމައެކަނި "ޗެކް ކޮމްޕްލީޓް" އޭ ވީއޭއާރު ބުނުމުން
މި ގޯލު ކަނޑައެޅުމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވިކަމަށް ސަމާލުކަމަށްއައީ މެޗުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާ 7 ސިކުންތު ފަހުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗު ކުރިއަށް ދިއުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުޅުން ހުއްޓުމުގެ ބާރު ވީއޭއާރު ޓީމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބުނާ ގޮތުން ނޯންނާތީ އެކަން ނުކުރީމަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ!
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުވުމަށް އެބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މި މެސެޖުގައިވަނީ މެސެޖް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓުވަނީ ލޯންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް މެސެޖުގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތުމަށް އެދެއެވެ.