Advertisement

18 Nov 2023
ދުނިޔެ

އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި 7،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ތާށިވެފައި: ދުވަސް 42

މިއީ ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލު ސިފައިންނާ ދެމެދު ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމައިގެ 42 ވަނަ ދުވަސް، 17 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ހިނގާފައިވާ މައިގަނޑު ހާދިސާތަކުގެ އުސްއަލިތަކެވެ.

🔴  އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް ކަމުގައިވާ އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަށައިގެން ތިބެ ހަމަލާދެމުންދާތީ، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި 7،000 އެއްހާ މީހުން ތާށިވެފައި ތިބިކަމަށް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑައިރެކްޓަރ ހާމަކޮށްފި. މީގެ ތެރޭގައި ބަލިމީހުންނާއި، ސިއްހީ ޙިދުމަތްތެރިން އަދި އާންމުން ހިމެނޭ. އަދި މި ހޮސްޕިޓަލުގައި މަރުވި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށް ނާންގާ ކޮންމެވެސް ތަނަކަށް ގެންދިއުމުން، ފަލަސްތީނުން އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފި.

🔴 ޖަނަރޭޓަރުތައް ހިންގާނެ ތެޔޮ ނެތުމުން ފަލަސްތީނުގެ މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކެނޑިފައި އޮތުމަށްފަހު ތެޔޮ ލިބި، މިހާރު އެ މައްސަލަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހައްލުވެއްޖެކަމަށާއި، މުޅި ޣައްޒާއަށް މުވާސަލާތީ ގުޅުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިހާރު ލިގެންދާނެކަމުގައި މުވާސަލާތީ ގުޅުން ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނި، ޕަލްޓެލް އިން ބުނެފި.

Advertisement

🔴 ޣައްޒާހެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުންގައި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއުމަށްފަހު މަރުވި ކުދިންގެ އަދަދު 4 އަކަށް އަރައިފި.

🔴 ޣައްޒާގެ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ތިއްބަސް ހަމާސްއަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ފަސް ނުޖެހޭނެކަމަށް އިސްރޭލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނެފި.  އަދި އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލަށް ހަމަލާދެނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރޭގައި ހަމާސްގެ ތަނެއް ހުންނަކަމަށް އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ތުހުމަތު ކުރާތީ.

🔴 ހިޒްބުﷲ އާއި އިސްރާއީލު ސިފައިންނާ ދެމެދު ބަދަލު ކުރަމުންދާ ހަމަލާތައް އަދިވެސް ދަނީ ކުރިޔަށް.

🔴 އޮކްޓޯބަރ 7 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ފަލަސްތީނުގެ 12،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން އިސްރާއީލުގެ ހަމަލާތަކުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޣައްޒާގެ މީޑިއާއިން ބުނޭ. އަދި މިހާރު ޣައްޒާގެ ހެލްތު ސިސްޓަމް މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ކަށަވަރު ކުރުމަށް އުދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވަމުން އަންނަކަމަށް ޣައްޒާގެ މީޑިއާއިން ބުނޭ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.