Advertisement

ޣައްޒާ --

18 Nov 2023
ދުނިޔެ

ހަމާސްއިން އިޒްރާއީލުގެ 62 މިލިޓަރީ ވެހިކަލް ހަލާކުކޮށްލައިފި

ފާއިތުވި 4 ދުވަހުގެ ތެރޭ އިޒްރާއީލުގެ 62 މިލިޓަރީ ވެހިކަލް ހަލާކުކޮށްލެވިފައިވާ ކަމުގައި ޙަމާސް ޖަމާޢަތުން ބުނެފިއެވެ.

ޙަމާސް ޖަމާޢަތުގެ ތަރުޖަމާނު އަބޫ އުބެއިދާ ވިދާޅުވީ، ޣައްޒާއަށް ވަންނަ އިޒްރޭލުގެ ޓެރަރިސްޓް ސިފައިންނާއި، ޙަމާސްގެ މުޖާހިދުން ދަނީ ކުރިމަތިލަމުން ކަމަށެވެ.

މިލިޓަރީ ވެހިކަލްތަކަށް މުޖާހިދުން ދިން ހަމަލާތައް ދިނުމުގެ ދަބަ އޮޕަރޭޝަންގައި އިޒްރާއީލް ޓެރަރިސްޓް ސިފައިންގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން 9 މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމުގައިވެސް ޙަމާސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މިގޮތުން ބެއިތު ހަނޫންގައި އިޒްރާއިލް ޓެރަރިސްޓް ސިފައިން މަރުކަޒު ހަދައިގެން ތިބި އިމާރާތެއް ގޮއްވާލައި އެންމެން މަރާަލާފައިވާ ކަމުގައިވެސް ޙަމާސްއިންވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އިޒްރޭލުން ޣައްޒާއަށް ޙަމަލާދޭތާ،40 ދުވަސް ވީއިރު، އިޒްރޭލުގެ ސިފައިން ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ 11000 ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝަހީދުކޮށްލާފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.