Advertisement

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ޤައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ ---

16 Nov 2023
ރިޕޯޓް

ރައީސް ޞާލިހްގެ ޒައާމަތަށް އައްޔެއް

ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ފެނުނު ޑިމޮކްރަސީއާއެކު މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގައި ފެށިއްޖެއެވެ. އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއް މި މަގުމަތީގެ އެއްވުންތަކުގެ އަޑުވީ ގަދައެވެ. މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިން ރޭގަނޑުގެ ހަމަ ނިދިން މަހުރޫމްވެގެންދިޔައެވެ. ހަވީރާއި، ރޭގަނޑުވެސް މަގުމައްޗަކީ ސިޔާސީ މީހުންގެ ސްޓޭޖްކަމުގައިވެގެންދިޔައެވެ. އާއްމު ރައްޔިތަކަށް މާލޭގެ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ހަމަޖެހުމެއް ނެތް ފަދައެވެ.

ސިޔާސީ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނާއި ނޫސްވެރިންނާއި އެނޫންވެސް މަގުމަތީގައި އެދުވަސްތަކުގައި އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ ގިނަ މީހުން ފުލުހުންގެ ޖިޕުގައި ކޮންމެވެސް އެއްބާވަތެއްގެ ހައްޔަރަކަށް ދިޔައެވެ. މިއީ ވެރިރަށް މާލޭގެ ހަގީގަތެވެ. މި މަންޒަރު ބަދަލުވެދާނެކަމާމެދު އާއްމުންތިބީ ނާއުއްމީދުވެފައެވެ. ދެން އަންނަ ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގައި ހިނގާނީ މިފަދައިންނޭ ބުނި މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިމަންޒަރު ދިވެހިންނަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވި ރައީސަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރަކީ މާލޭގެ އަމާންކަން ގާއިމުވި 5 އަހަރުކަން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގަބޫލުކުރާނެއެވެ. ތާއީދު ނުކުރާ މީހުންވެސް މިކަމުގައި ދެބަހެއް ނުވެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުން އަންނާނެކަމުގެ އުއްމީދު އައުކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޞާލިހެވެ.  މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން ކުޑަކޮށް އަމާންކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވީ ރައީސް ޞާލިހެވެ. އެހެންކަމުން އަގު ނުކުރެވޭ އެ ހިދުމަތަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ޝުކުރު ހައްގެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމުގެ އެކި ނިޒާމުތަކުގައި ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެގެންދިޔައިރުވެސް، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ގާއިމުވެފައި ނެތް އަސާސީ ހައްގުތަކެއް ހުއްޓެވެ. ކަށަވަރުނުވާ އިންސާނީ ހައްގުތަކެއް ހުއްޓެވެ. ގާނޫނު އަސާސީން ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ފުއްދަވައިދެއްވުމަށް އިސްކަން ދެއްވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ދެން އަންނަ އެއްވެސް ވެރިއަކަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި އަލަކުން ގާއިމުކުރަން ވައުދުވާންޖެހޭނެ އަސާސީ ހައްގުތައް މަދުކުރެއްވީ ރައީސް ސާލިހެވެ. އެހެންކަމުން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ދެން އަންނަން ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ވައުދު ވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ހައްގުތަކަށްވުރެ މަތިންނެވެ. އެ ހަރުފަތަށް ދިވެހިންގެ ހާލަތު ޖައްސަވައިދެއްވީ ރައީސް ޞާލިހެވެ.

ސިޔާސީ މައިދާނަށް 1994 ވަނަ އަހަރު ނިކުންނެވި ފަހުން މި ފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަކީ އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިލެއްވި ފުރަތަމަ ނާކާމިޔާބީއެވެ. ސިޔާސީގޮތުން އެއީ ދުރަށް ވިސްނަވާ ބޭފުޅެއްކަން މި ވޭތުވެދިޔަ 29 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެތައް ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދެއްވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހުގެ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން ގެންދެވި ނޫސްވެރިންގެ މެދުގައި އެމަނިކުފާނަކީ މަގުބޫލު ބޭފުޅެކެވެ. ސަބަބުތައް މަދެއް ނޫނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ހޫނު ބަހުސްތައް ކުރިއަށްދާއިރުވެސް ކަނުލާ އަޑުއައްސަވާ، އެމަނިކުފާނުގެ ސްޕީޗު އެ ހުރިހާކަމަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ހުށައެޅުއްވިއެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެއްސެވުމުގައި ހުޝިޔާރު ބޭފުޅެކެވެ. އަމިއްލަފުޅަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަންކަން އަޑުއެއްސެވުމުގައި އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް ރައީސް ޞާލިހަކީ ކެތްތެރި ބޭފުޅެކެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ އިންތިހާބުވީ ދައުރުގައި، ފޮޓޯ: ނޭޝަނަލް އާކައިވްސް

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައިވެސް ވެރިކަމެއް ބަދަލުވުމުގެ ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގާ އަމާންކަމާއެކު އިންތިހާބެއް ބޭއްވިގެންދިޔަ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އިންތިހާބުން ބަލި ގަބޫލުކުރުމަކީ ވޭތުވެދިޔަ ގިނަ ވެރިންނަށް ކުރައްވަން ދަތިވި ކަމެކެވެ. މަގުމަތީގެ ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވީ ސަބަބަކަށް ވޭތުވެދިޔަ ކޮންމެ އިންތިހާބެއްވުމުގައި ބަލި ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ހިމެނެއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު ތަފާތެވެ. ރައްޔިތުން ގޮތްނިންމައިފިކަން ގަބޫލުކުރައްވާ، ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެއީ ސިޔާސީގޮތުން ހިތްވަރު ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ކުރެއްވޭނެ ކަމެކެވެ.

ރައީސް ޞާލިހުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅު ނުނިންމަވާނެކަން އެމަނިކުފާނުވަނީ މިހާރު އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމުގައިވާ އެމްޑީޕީ ހަރުދަނާކުރައްވާ ވަރުގަދަ އޮޕޮޒިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. އެކަމުގައި އެމަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެކަން ސާފެވެ. ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީގޮތުން އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ފިކުރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރުގަދަކަމަށް ބެލެވުނު ފިކުރު ބަލިކުރައްވާފައިވާތީއެވެ. އަދި ޕާޓީ ބަލިކަށިވެގެންދާން ދޫކޮށްނުލައްވާ މެމްބަރުން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހެއްދެވުމަށް އައު ފެށުމަކުން ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ހިކުމަތްތެރި ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވީތީއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ގައުމަށް ގެނެސްދިން ހަމަޖެހުން ފަދައިން ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުވެސް އިދިކޮޅުގައި ހުންނަވާ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން އިސްކުރައްވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮތުގައި ހުންނަވާކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ހިދުމަތަކަށް ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި އޮންނަނީ އަބަދުވެސް ޝުކުރުގެ ބަސްތަކެވެ.  

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.