Advertisement

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރައީސް ޞާލިޙް ޤައުމާ މުހާތަބު ކުރައްވަނީ ---

16 Nov 2023
ރިޕޯޓް

ރައީސް ޞާލިހްގެ ޒައާމަތަށް އައްޔެއް

ދެހާހުގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ފެނުނު ޑިމޮކްރަސީއާއެކު މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގައި ފެށިއްޖެއެވެ. އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއް މި މަގުމަތީގެ އެއްވުންތަކުގެ އަޑުވީ ގަދައެވެ. މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ކުޑަކުދިން ރޭގަނޑުގެ ހަމަ ނިދިން މަހުރޫމްވެގެންދިޔައެވެ. ހަވީރާއި، ރޭގަނޑުވެސް މަގުމައްޗަކީ ސިޔާސީ މީހުންގެ ސްޓޭޖްކަމުގައިވެގެންދިޔައެވެ. އާއްމު ރައްޔިތަކަށް މާލޭގެ އެއްވެސް ދިމާލަކުން ހަމަޖެހުމެއް ނެތް ފަދައެވެ.

ސިޔާސީ މީހުންގެ ތެރެއިން މިހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންނާއި ނޫސްވެރިންނާއި އެނޫންވެސް މަގުމަތީގައި އެދުވަސްތަކުގައި އިސްލާހީ މަސައްކަތުގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ ގިނަ މީހުން ފުލުހުންގެ ޖިޕުގައި ކޮންމެވެސް އެއްބާވަތެއްގެ ހައްޔަރަކަށް ދިޔައެވެ. މިއީ ވެރިރަށް މާލޭގެ ހަގީގަތެވެ. މި މަންޒަރު ބަދަލުވެދާނެކަމާމެދު އާއްމުންތިބީ ނާއުއްމީދުވެފައެވެ. ދެން އަންނަ ކޮންމެ ވެރިކަމެއްގައި ހިނގާނީ މިފަދައިންނޭ ބުނި މީހުން މަދެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިމަންޒަރު ދިވެހިންނަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވި ރައީސަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރަކީ މާލޭގެ އަމާންކަން ގާއިމުވި 5 އަހަރުކަން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ގަބޫލުކުރާނެއެވެ. ތާއީދު ނުކުރާ މީހުންވެސް މިކަމުގައި ދެބަހެއް ނުވެއެވެ. ރާއްޖެއަށް ހަމަޖެހުން އަންނާނެކަމުގެ އުއްމީދު އައުކޮށްދެއްވީ ރައީސް ޞާލިހެވެ.  މާލެއާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން ކުޑަކޮށް އަމާންކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރެއްވީ ރައީސް ޞާލިހެވެ. އެހެންކަމުން އަގު ނުކުރެވޭ އެ ހިދުމަތަށްޓަކައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ޝުކުރު ހައްގެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި ވެރިކަމުގެ އެކި ނިޒާމުތަކުގައި ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެގެންދިޔައިރުވެސް، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި ގާއިމުވެފައި ނެތް އަސާސީ ހައްގުތަކެއް ހުއްޓެވެ. ކަށަވަރުނުވާ އިންސާނީ ހައްގުތަކެއް ހުއްޓެވެ. ގާނޫނު އަސާސީން ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ފުއްދަވައިދެއްވުމަށް އިސްކަން ދެއްވިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ދެން އަންނަ އެއްވެސް ވެރިއަކަށް ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި އަލަކުން ގާއިމުކުރަން ވައުދުވާންޖެހޭނެ އަސާސީ ހައްގުތައް މަދުކުރެއްވީ ރައީސް ސާލިހެވެ. އެހެންކަމުން ވެރިކަމަށް އައުމަށް ދެން އަންނަން ތިބި ބޭފުޅުންނަށް ވައުދު ވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައްޔިތުންނަށް އަސާސީ ހައްގުތަކަށްވުރެ މަތިންނެވެ. އެ ހަރުފަތަށް ދިވެހިންގެ ހާލަތު ޖައްސަވައިދެއްވީ ރައީސް ޞާލިހެވެ.

ސިޔާސީ މައިދާނަށް 1994 ވަނަ އަހަރު ނިކުންނެވި ފަހުން މި ފަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއަކީ އެ މަނިކުފާނަށް ލިބިލެއްވި ފުރަތަމަ ނާކާމިޔާބީއެވެ. ސިޔާސީގޮތުން އެއީ ދުރަށް ވިސްނަވާ ބޭފުޅެއްކަން މި ވޭތުވެދިޔަ 29 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެތައް ގޮތަކަށް ސާބިތުކޮށްދެއްވިއެވެ. ރައީސް ޞާލިހުގެ ކަންކަން ވަރަށް ގާތުން ބައްލަވަމުން ގެންދެވި ނޫސްވެރިންގެ މެދުގައި އެމަނިކުފާނަކީ މަގުބޫލު ބޭފުޅެކެވެ. ސަބަބުތައް މަދެއް ނޫނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެންމެ ހޫނު ބަހުސްތައް ކުރިއަށްދާއިރުވެސް ކަނުލާ އަޑުއައްސަވާ، އެމަނިކުފާނުގެ ސްޕީޗު އެ ހުރިހާކަމަކަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ހުށައެޅުއްވިއެވެ. އެ މަނިކުފާނަކީ އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަތައް އަޑުއެއްސެވުމުގައި ހުޝިޔާރު ބޭފުޅެކެވެ. އަމިއްލަފުޅަށް ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކަންކަން އަޑުއެއްސެވުމުގައި އޭރުވެސް އަދި މިހާރުވެސް ރައީސް ޞާލިހަކީ ކެތްތެރި ބޭފުޅެކެވެ.

ރައީސް ޞާލިޙް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ އިންތިހާބުވީ ދައުރުގައި، ފޮޓޯ: ނޭޝަނަލް އާކައިވްސް

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައިވެސް ވެރިކަމެއް ބަދަލުވުމުގެ ހަމަނުޖެހުމެއް ނުހިނގާ އަމާންކަމާއެކު އިންތިހާބެއް ބޭއްވިގެންދިޔަ މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އިންތިހާބުން ބަލި ގަބޫލުކުރުމަކީ ވޭތުވެދިޔަ ގިނަ ވެރިންނަށް ކުރައްވަން ދަތިވި ކަމެކެވެ. މަގުމަތީގެ ހަމަނުޖެހުންތައް އިތުރުވީ ސަބަބަކަށް ވޭތުވެދިޔަ ކޮންމެ އިންތިހާބެއްވުމުގައި ބަލި ގަބޫލުނުކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުން ހިމެނެއެވެ. ރައީސް ޞާލިހު ތަފާތެވެ. ރައްޔިތުން ގޮތްނިންމައިފިކަން ގަބޫލުކުރައްވާ، ބަލި ގަބޫލުކުރައްވައިފިއެވެ. އެއީ ސިޔާސީގޮތުން ހިތްވަރު ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ކުރެއްވޭނެ ކަމެކެވެ.

ރައީސް ޞާލިހުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތްޕުޅު ނުނިންމަވާނެކަން އެމަނިކުފާނުވަނީ މިހާރު އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމުގައިވާ އެމްޑީޕީ ހަރުދަނާކުރައްވާ ވަރުގަދަ އޮޕޮޒިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނެވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ. އެކަމުގައި އެމަނިކުފާނަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެކަން ސާފެވެ. ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީގޮތުން އޮތް އެންމެ ވަރުގަދަ ދެ ފިކުރުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބާރުގަދަކަމަށް ބެލެވުނު ފިކުރު ބަލިކުރައްވާފައިވާތީއެވެ. އަދި ޕާޓީ ބަލިކަށިވެގެންދާން ދޫކޮށްނުލައްވާ މެމްބަރުން އެކަތިގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ހެއްދެވުމަށް އައު ފެށުމަކުން ކުރިއަށްގެންދިޔުމުގެ ހިކުމަތްތެރި ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވީތީއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 5 އަހަރު ގައުމަށް ގެނެސްދިން ހަމަޖެހުން ފަދައިން ކުރިއަށް އޮތް 5 އަހަރުވެސް އިދިކޮޅުގައި ހުންނަވާ ގައުމުގެ ހަމަޖެހުން އިސްކުރައްވާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގޮތުގައި ހުންނަވާކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ހިދުމަތަކަށް ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި އޮންނަނީ އަބަދުވެސް ޝުކުރުގެ ބަސްތަކެވެ.  

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.