Advertisement

16 Nov 2023
ކުޅިވަރު

ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އިންޑިއާއިން ކަށަވަރުކޮށްފި

މިހާރު އިންޑިއާގައި ކުރިޔަށްދާ އައިސީސީ މެންސް ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ސެމީފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އިންޑިއާ އާއި ނިއުޒީލެންޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު 70 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކޮށް، ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ އިންޑިއާއިން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. މިއީ 2011 ވަނަ އަހަރަށްފަހު އިންޑިއާއިން ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެ އަހަރު އިންޑިއާއިން ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީ ފައިނަލްގައި ސްރީލަންކާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ، މިރޭގެ މެޗު ކުޅުނު މުމްބާއީގެ ވަންކެޑެ ސްޓޭޑިއަމްގައި ސްރީލަންކާ ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ އިނިންގްސްގައި ކުޅެން ނިކުތީ އިންޑިއާއިންނެވެ. އިންޑިއާއިން 4 މީހުން ނުބައިވެގެން 397 ލަނޑު ހެދިއެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕް ސެމީ ފައިނަލް މެޗެއްގައި އެންމެ ގިނައިން ލަނޑު ހެދުނު އަދަދެވެ.

އިންޑިއާ ޓީމުން ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި އެންމެ މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކީ ވިރާތް ކޯލީ، މުޙައްމަދު ޝާމީ އަދި ޝްރެޔަސް އިޔާ އެވެ. މި މެޗުގައި ވިރާތް ކޯލީ ހެދި ސެންޗަރީއާއެކު އޭނާ މިވަނީ "ވަން ޑޭ އިންޓަނޭޝަނަލް" (އޯޑީއައި) ގައި ޖުމްލަ 50 ސެންޗަރީ ހަމަކޮށް، އެންމެ ގިނަ ސެންޗަރީ ހަދާފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައެވެ. ކޯލީގެ އިތުރުން ޝްރެޔަސް އިޔާ ވެސް ވަނީ އެންމެ 67 ބޯޅައިން ސެންޗަރީއެއް ހަމަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ބޯލަރު، ޝާމީ ވަނީ 57 ބޯޅައަށް 7 ވިކެޓު ނަގާފައެވެ. އަދި 6 މެޗުން ނެގި 24 ވިކެޓާއެކު މި މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ވިކެޓު ނެގި ކުޅުންތެރިޔާއަކީ އޭނާއެވެ.

ކްރިކްޓް ވޯލްޑް ކަޕް އިންޑިއާ އިން ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ކާމިޔާބުކުރީ 2011 ވަނަ އަހަރު، އިންޑިއާ އަދި ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވި މުބާރާތުގައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.