Advertisement

އަލް-ޝީފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުޑަ ކުއްޖަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ---

15 Nov 2023
ދުނިޔެ

ހޮސްޕިޓަލުން މަރުވަމުންދާ މީހުން ވަޅުލުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭތީ، ގިނަ ހަށިގަނޑުތަކެއް ދަނީ ކުނިވަމުން: ދުވަސް 39

މިއީ ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލު ސިފައިންނާ ދެމެދު ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމައިގެ 39 ވަނަ ދުވަސް، 14 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ހިނގާފައިވާ މައިގަނޑު ހާދިސާތަކުގެ އުސްއަލިތަކެވެ.

🔴 ޣައްޒާގައި ހުންނަ އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަޙައްދު ރެއިޑް ކުރާނެކަމުގެ މައުލޫމާތު އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ޣައްޒާ ސިޓީގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދީފައިވާކަމަށް، ޣައްޒާގައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު، އަޝްރަފް އަލް ޤުދްރާ ބުނެފި.

🔴 އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުން، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރަކު ރިޕޯޓްކޮސްފައިވާ ގޮތުގައި، އެތާންގެ ވަށައިގެން އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ތިބެ، މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ބޮން އަޅާ އަދި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދަނީ ބަޑި ޖަހަމުން. އޭނާ އެކަން ސިފަކުރެއްވީ، މަރު އޮތީ އެމީހުން ވަށާލާފައިވާކަމަށް ބުނެ.

Advertisement

🔴 އދ. ގެ ތެޔޮ ޓްރަކްތައް ޣައްޒާ ސިޓީއަށް ވަނުމަށް އިސްރާއީލުން ހުއްދަދީފައިވާކަމަށް ރޮއިޓާސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފި. ނަމަވެސް އަދި އިސްރާއީލުންނާއި، އދ. އިންނާއި އަދި ހަމާސްއަކުން ވެސް މިކަމާ ގުޅިގެން ރަސްމީ ބަހެއް ބުނެފައެއް ނުވޭ.

🔴 އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހާފައި ތިބި ކުދިންނަށް ފަރުވާ ނުދެވި އެ ތުއްތު ފުރާނަތައް މަރުވަމުންދާ މަންޒަރު ފެނި، އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ތިބި ބަލި މީހުން އެހެން ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގޮވާލަމުން އެބަދޭ. ނަމަވެސް ޣައްޒާގެ އޮފިޝަލުން ބުނަނީ، ހަނގުރާމައާ ހެދި އެއްވެސް މީހަކު އެހެން ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ވުން ވަރަށް ނާދިރުކަމެއް ކަމަށް.

🔴 ޣައްޒާގެ ގިނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ހިންގުން  މުޅިން ހުއްޓިފައިވުމުގެ ސަބަބުން، 15 ސިއްޙީ އެހީތެރިއަކު ޣައްޒާއަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ އިސްރާއީލުން ދީފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ.

🔴 ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި ހުންނަ އަލް-ޝަތީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގެ ފުރިހަމައަށް ނަގާފައިވާކަމަށް އިސްރާއީލުން ބުނެފި. މިއީ އޮކްޓޯބަރ 7 ގެ ކުރިން 90،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދަމުން ދިޔަ ކޭމްޕެއް. އިސްރާއީލުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ހާމަކޮސްފައިވާ ގޮތުގައި މިހާރު އެ ކުރިޔަށްދަނީ އުތުރު ޣައްޒާ އެއްކޮށް ހިފުމުގެ މަސައްކަތް.

🔴 އެމެރިކާއިން އިސްރާއީލަށް ވާގިވެރިވަމުން ދާތީ އެކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކުރުމަށް، ވޮޝިންޓަންގެ މަގުތަކަށް އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނިކުމެ، ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފި.

🔴 ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލް ސިފައިން ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި މަދު ވެގެން 7 މީހުން މަރުވެފައިވާއިރު، 5 ގެ ވަނީ މުޅިން ބިމާ ހަމަވެފައި.

🔴 އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުން ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާއިރު، މަރުވެފައި ތިބި މީހުންގެ ހަށިގަނޑުތައް ވަޅުލުމުގެ ފުރުސަތެއް އިސްރާއީލުން ނުދޭތީ ގިނަ ހަށިގަނޑުތައް މިހާރު ދަނީ ކުނިވަމުން.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.