Advertisement

ފަލަސްތިނުގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ބަޔަކު އަލް-ޤުދުސް ހޮސްޕިޓަލްގެ ކައިރީގައި ---

13 Nov 2023
ދުނިޔެ

ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ހަމަލާދޭތީ ފަރުވާ ނުލިބި އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ މަރުވަމުން: ދުވަސް 37

މިއީ ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލު ސިފައިންނާ ދެމެދު ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމައިގެ 37 ވަނަ ދުވަސް، 12 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ހިނގާފައިވާ މައިގަނޑު ހާދިސާތަކުގެ އުސްއަލިތަކެވެ.

🔴 ޣައްޒާގައި ހުންނަ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް ކަމުގައިވާ، އަލް-ޤުދުސް ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް މަޖުބޫރު ހާލަތުގައި ހުއްޓާލާފައިވާކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރެޑް ކްރެސެންޓް ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނެފި. ހޮސްޕިޓލްތައް ހުއްޓާލުމަށް މަޖުބޫރުވީ އިސްރާއީލުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ހަކަތަ ނެތިގެންކަމަށް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނޭ.

🔴 އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް 300 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ދިނުމުން ހަމާސްއިން އެކަމަށް ދެކޮޅު ހެދިކަމަށް އިސްރާއިލުން ބުނާ ބުނުން ހަމާސް އިން ދޮގުކޮށްފި.

Advertisement

🔴 ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލުތައް ހުއްޓުމަކަށް އައުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާ ނުދެވި ތިބި ބަލި މީހުނަށް ފަރުވާދެވޭނެ އެހެން ގޮތެއް ހޯދުމަށް، ހަނގުރާމަ މެދުކަނޑާލަން ޖެހޭކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ޗީފް ގޮވާލައިފި.

🔴 އިސްރާއީލް އަސްކަރިއްޔާގެ ސްނައިޕަރުން ދަނީ ކަރަންޓާ، ފެނާ، ކާބޯތަކެތި ނެތިފައި ތިބި އެތައްބަޔަކު ހިޔާވަހިކަން ހޯދައިގެން ތިބި އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ކައިރިން ގިނަ އާންމުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހަމުން. މިކަމާ ގުޅިގެން ހޮސްޕިޓަލުން ނުނިކުމެވި އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ތިބީ ތާށިވެފައި.

🔴 އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލާ މުވާސަލާތީ ގުޅުން އަނބުރާ ގާއިމްވިޔަސް، އެ ހޮސްޕިޓަލަކީ މިހާރު ހޮސްޕިޓަލެއްހެން އޮޕަރޭޓްކުރާ ތަނެއް ނޫންކަމަށް ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަންއިން ހާމަކޮށްފި. އެ ތަންތަނުގެ ހިސްހީ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަން ޖެހިފައިވުމުން، މިހާރު އެތަންތަން ބޭނުން ކުރަނީ ރެފިއުޖީ ކޭޕްމްތަކެއް ގޮތަށް.

🔴 ވޯލްޑް ހެލްތް އޯގަނައިޒޭޝަންއިން އިތުރަށް ހާމަކުރާ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލްތަކަމަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ފަރުވާ ނުލިބިފައި ތިބި އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ މަރުވަމުން. މީގެ ތެރޭގައި ދުވަސް ނުފުރާ އަލަށް ވިހާފައި ތިބި ތުއްތު ކުދިން ވެސް ހިމެނޭ.

🔴 އިސްރާއީލުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 11،100 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.