Advertisement

ހިޒްބުﷲގެ ލީޑަރު ---

12 Nov 2023
ދުނިޔެ

ހިޒްބުﷲގެ ލީޑަރު ބުނީ، އިސްރާއީލަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި ފަހަތަށް ނުޖެހި ތިބޭނެކަމަށް: ދުވަސް 36

މިއީ ހަމާސް އާއި އިސްރާއީލު ސިފައިންނާ ދެމެދު ކުރިޔަށްދާ ހަނގުރާމައިގެ 36 ވަނަ ދުވަސް، 11 ނޮވެމްބަރ 2023 ގައި ހިނގާފައިވާ މައިގަނޑު ހާދިސާތަކުގެ އުސްއަލިތަކެވެ.

🔴 އިސްރާއީލުގެ ހަނގުރާމަވެރި ޓޭންކަރުތައް ވަނީ އަލް-ޤުދުސް ހޮސިޕިޓަލާ 20 މީޓަރު (65 ފޫޓު) ކައިރިޔަށް އައިސްފައި. އަދި އެމީހުންދަނީ 40،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން ހިޔާވަހިކަން ހޯދައިގެން ތިބި މި ހޮސްޕިޓަލަށް ސީދާ ހަމަލާދެމުން.  

🔴 އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ފަލަސްޠީނުގެ ޣައްޒާއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކާއި އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ޣައްޒާގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް އަލް-ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލްގެ ނިއޯނޭޓަލް އައިސީޔޫގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބި 44 ކުޑަކުދިން ވަނީ މަރުވެފައި.  އަދި ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑައިރެކްޓަރ އިތުރަށް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހޮސްޕިޓަލުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއިލު ސިފައިން ހަމަލާދެމުން ގެންދާތީ، ހޮސްޕިޓަލް ތެރޭގައި ހެލިފެލިވެ އުޅުން ހުއްޓި، މުޅި ހޮސްޕިޓަލްވަނީ އެއްކޮށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި.

Advertisement

🔴 ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއީލް ސިފައިން ކުރިޔަށް ގެންދާ އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި 2 މީހަކު މަރާލާފައިވޭ.

🔴 އަރަބި އަދި މުސްލިމް ލީޑަރުންނާއެކު ކުރިޔަށް ދިޔަ އަރަބި ލީގު އަދި އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކޯޕަރޭޝަން (އޯއައިސީ) ގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ނިންމާލިއިރު، އެ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ އިސްރާއީލުގެ ރަހުމް ކުޑަ އަމަލުތައް އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފަ، އަދި ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާފަ. މިބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ،  މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު (ނ.ޢ.ޢ.ވ).

🔴 އޮކްޓޯބަރ 7 އަށް ފަހު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ހިޒްބުﷲގެ ލީޑަރ ސައްޔިދު ޙަސަން ނަސްރުﷲ، ބުނީ އި ޖަމާއަތުން އިސްރާއީލަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް މުޅިން އައު ދެ ވައްތަރެއްގެ ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރަމުން އަންނަކަމަށް. އަދި އިސްރާއީލަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި އެ ޖަމާއަތުން ވަރުގަދަކޮށް ތިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ހާމަކޮށްފައިވޭ.

🔴 އިސްރާއީލުން ކުރިޔަށްގެންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެއްވެފައިވޭ. މި މީހުން ގޮވާލީ ވަގުތުން ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލާ، އިސްރާއިލުން ފަލަސްތީނުގެ ބިމަށް ވެރިވެގަތުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް.

🔴 އިސްރާއީލުން ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުގައި މިހާތަނަށް ފަލަސްތީނުގެ 11،078 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.