Advertisement

މިފްކޯއަށް އަލަށް ގެންނަ މަސްބޯޓު ޖަޒީރާ 106 -- ފޮޓޯ: މިފްކޯ.

08 Nov 2023
ވިޔަފާރި

މިފްކޯއަށް ގަތް އިތުރު ބޯޓެއް ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރުފަށައިފި

މިފްކޯގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް ގަނެފައިވާ ތިން ބޯޓުގެ ތެރެއިން އެއްބޯޓު ރާއްޖެއަައުމަށް ދަތުރުފަށާފައިވާ ކަމުގައި މިފްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

އެކުންފުނިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، މިފްކޯގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ކުރުމަށް ގަނެފައިވާ 3 ބޯޓުގެ ތެރެއިން، ޖަޒީރާ 106 ތައިލެންޑުން ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ދަތުރު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެބޯޓު ރާއްޖެއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިހިނގާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމަށްވެސް މިފްކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖަޒީރާ 106 އަކީވެސް ދުވާލަކު 60 ޓަނުގެ މަސް ބްރެއިން ފްރީޒް ކުރެވޭ، އަދި 200 ޓަނުގެ މަސް ރައްކާކުރުމުގެ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ބޯޓެކެވެ. މީގެ އިތުރު ދެބޯޓު ގަނެފައިވާ އިރު، އެބޯޓުތައްވެސް ރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް މިފްކޯއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

މިފްކޯއިން ބުނީ މަސްވެރިކަމުގެ މޫސުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސްބާނާ ސަރަހައްދުތަކަށް ދަތުރުކޮށް، މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ކިރުމަށް ދިމާވާ، ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން، މިފްކޯއިން މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 4 ބޯޓު ގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. މިގޮތުން މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެނައި ޖަޒީރާ 103 ގެންދަނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި މަސްގަތުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ކަމުގައިވެސް މިފްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ޖަޒީރާ 103 އަކީ، ދުވާލަކު 120 މެޓްރިކްޓަނުގެ މަސް ގަނޑުކުރެވޭ، އަދި 420 މެޓްރިކްޓަނުގެ މަސް ގަނޑުކޮށް ރައްކާކުރެވޭ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ބޯޓެކެވެ. 

މިފްކޯއިން ބުނީ، މިދައުރުގެ ތެރޭގައި މިފްކޯއަށް ގަންނަ މަހުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމުގެ ގޮތުން، ކެރިއަރ ބޯޓަކާއި އެކު ޖުމްލަ 6 ބޯޓު މިފްކޯގެ ފްލީޓަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހުރިހާ ބޯޓުތަކެއްވެސް ރާއްޖެ ގެނެވި އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރެވުމުން، މުޅި ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ދުވަސްވަރު މަސްގަތުމުގައި ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމުގައި މިފްކޯއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.