Advertisement

މިހާރު ބަންގްލަދޭޝްއާ މިޔަންމާއަށް އަރާފައިވާ ޠޫފާން މޯޗާގައި ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނީ ---

14 May 2023
ދުނިޔެ

ތޫފާން މޯޗާގައި ބަންގުލަދޭޝް އިން 3 މީހުންމަރުވެއްޖެ

ތޫފާން މޯޗާގައި، ބަންގްލަދޭޝްއިން 3 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މިހާރު ބަންގްލަދޭޝް އާއި މިޔަންމާއަށް އަރާފައިވާ މިޠޫފާންގައި މިޔަންމާއިންވެސް ދެމީހަކު ވަނީ މަރުވެފައިވާ ކަމުގައި މިޔަންމާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެެވެ.

މި ތޫފާންގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުތަުގެ ތެރޭގައި ބަންގުލަދޭޝްގައި ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ ރެފިއުޖީން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތައް ހިމެނެއެވެ. ބާރުވައިގެ ސަބަބުން ގަސްތަކާއި ރުއްތައް ވެއްޓިފައިވާއިރު ބޯވާރެޔާއެކު އަވަށްތަކުގައި ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ. ރޮހިންޔާގެ ރެފިއުޖީން ބަންގްލަދޭޝްގައި ދިރިއުޅޭ ކޮކްސް ބާޒާރު ސަރަހައްދަކީ، މިޔަންމާއާ ގާތުގައިވާ ބިންތިރި އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަހައްދެކެވެ.

Advertisement

ބަންގްލަދޭޝްގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން ބުނި ގޮތުގައި ތޫފާނުގައި ގަޑިއަކު 195 ކިލޯމީޓަރު (120 މޭލު) ބާރު މިނުގައި ދަނީ ވައިޖެހެމުންނެވެ. 

އިތުރު އާޓިކަލް
04 Oct 2023
ކުޅިވަރު
ލިވަޕޫލުން ޖެހި ގޯލު ގުނުމުގައި އޮޅުންއެރީ ހަމައެކަނި "ޗެކް ކޮމްޕްލީޓް" އޭ ވީއޭއާރު ބުނުމުން
މި ގޯލު ކަނޑައެޅުމުގައި މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ މައްސަލަ ދިމާވިކަމަށް ސަމާލުކަމަށްއައީ މެޗުގެ ކުޅުން އަލުން ފަށާ 7 ސިކުންތު ފަހުން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މެޗު ކުރިއަށް ދިއުމަށްފަހު އިތުރަށް ކުޅުން ހުއްޓުމުގެ ބާރު ވީއޭއާރު ޓީމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ބުނާ ގޮތުން ނޯންނާތީ އެކަން ނުކުރީމަކަށް އެ ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ތާއީދު ކުރަނީ ރިޔާސީ ނިޒާމަށް، ނިޒާމު އެގޮތުގައި ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ރައީސް
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ގޮސްފިނަމަ، ރިޔާސީ ނިޒާމު ބޭއްވުމަށް، ޢަމަލީގޮތުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ޤަރާރާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބޭއްވި އެޕާޓީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކް މެސެޖެއް، ސަމާލުވޭ!
ބީއެމްއެލްގެ ނަމުގައި ފޭކު މެސެޖްތަކެއް ފޮނުވަމުންދާތީ ކަސްޓަމަރުން ސަމާލުވުމަށް އެބޭންކުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މި މެސެޖުގައިވަނީ މެސެޖް ލިބޭ ފަރާތުގެ ބީއެމްއެލް އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އެކައުންޓުވަނީ ލޯންޑް ކުރެވިފައި ކަމަށާއި އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގެ މައުލޫމާތުތައް އަދާހަމަކުރުމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް މެސެޖުގައިވާ ލިންކަށް ފިއްތުމަށް އެދެއެވެ.
04 Oct 2023
ޚަބަރު
އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދެއްވެސް ބަރުލަމާނީއަކަށް ނެތް!
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ނުފެންނަކަމަށް އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީންވެސް ނިންމައިފިއެވެ.  ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޢާންމުންގެ ވޯޓެއް ނަގަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ޤަރާރާ ގުޅިގެން، އެމްޑީޕީން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރޭ ބޭއްވި ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ރޫހުވެސް ހުރީ ރިޔާސީ ނިޒާމު ދަމަހައްޓައި، ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ނޫނެކޭ ބުނުމަށެވެ.