Advertisement

ޝެއިޙް އިލްޔާސް ޙުސެއިން --- ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

21 Sep 2023
ޚަބަރު

ޝެއިޙް އިލްޔާސް ޙުސެއިންގެ އާދޭސް!

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުމަށް ކުޑަތަންވެފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޙުސެއިންގެ ޙާއްސަ މެސެޖެއް އަދާލަތު ޕާޓީން އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މި މެސެޖުގައި ޝެއިޙް އިލްޔާސް އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ނަސޭހަތްތެރިވެފައިވަނީ މާޒީއިން އިބުރަތް ހާސިލުކުރުމަށެވެ. އަދި މާޒީގެ ތެރެއަށް ފުންކޮށް ވިސްނައިލާއިރު ފެންނަންއޮތީ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް މި އޮތް އިންތިހާބުގައި އެއްފަރާތުން މި ތަމްސީލުކުރަނީ ބިރުވެރިކަން ކަމަށް ޝެއިޙް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ދެވެނަބުރަށް ދާއިރު އެއްފަރާތުން ތަމްސީލު މިކުރަނީ އެ ނާމާންކަމާއި އަނދިރިކަން، ބިރުވެރިކަމާ ނުތަނަވަސްކަން، އަނިޔާވެރިކަމާއި ހިތްދަތިކަން. އެއީ އެއްވެސް ހަމައެއްލަމައެއް ނެތި ދެބަސްވާ ކޮންމެ މީހަކު ޖަލައްލާ ބަންދުކޮށް ނުހައްގުން ބޮޑެތި އަނިޔާތައް ދިނުމާއި، ތޫނު ހަތިޔާރުން މަގުމަތީގައި މީހުންނަށް ހަމަލާދިނުމާއި، މީހުން މެރުމާއި މީހުން ގެއްލުވާލުން ފަދަކަންކަން އާންމުވެގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރެއް.

އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޙުސެއިން

ޝެއިޙް އިލްޔާސް އިތުރަށް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މާޒީގައި ދެން ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ގަސްދުގައި ރާވައިގެން ވިޔަފާރިތައް ބަނގުރޫޓުކޮށްލުމާއި ހަމައެއް ސަބަބެއް ނެތި މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން އާންމުވި ނާމާން ބިރުވެރި ދުވަސްތަކެއްކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ހަލަބޮލިކޮށް އެތަންތާނުގެ ނިޒާމު ގެއްލުވާލާ އެ މުއައްސަސާތަކާއި އެ މުއައްސަސާތަކަށް ނިސްބަތްވާ އެތައް ބައެއްގެ ގަދަރާއި ޝަރަފާއި ކަރާމާތް ނަގާލި ހިތި ދައުރެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ގައުމުގެ ދިފާޢަށް އެއްކޮށްފަ ހުންނަ ހަތިޔާރުވެސް ނުބެލެހެއްޓި ސިފައިންނާ ފުލުހުންގެ އިތުރަށް ފަނޑިޔާރުގެތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށްވެސް ހިތުހުރިގޮތެއް ހަދާލާ ދައުލަތުގެ ނިޒާމު މުޅިން ރޫޅާލި އަނިޔާވެރި ދުވަސްތަކެއް ގޮތަށް ޝެއިޙް ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ މި ވެރިކަމަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ޝެއިޙް އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ހިތްއެދޭ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަ ނުވިނަމަވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސްއަހަރު އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ގައުމަށް ސުލްހަމަސަލަސްކަމާ ހަމަޖެހުން އައި ކަމަށެވެ.

ހިތްއެދޭ ހުރިހާކަމެއް ފުރިހަމަ ނުވިނަމަވެސް ވޭތުވެ ދިޔަ ފަސްއަހަރު އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ގައުމަށް އައި ސުލްހަމަސަލަސްކަމާ ހަމަޖެހުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެވެސް ދެކެފިން.

އައްޝައިޙް އިލްޔާސް ޙުސެއިން

މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ޝެއިޙްގެ އިންޓަވިއު ނިންމާލައްވަމުން އެންމެހާ ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދުނީ މާޒީގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް އެނބުރި ނުދިއުމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު އެންމެހާ ދިވެހި ލޮބުވެތި އަޚުންނާ އުޚުތުންގެ ކިބައިން އާދޭހާއެކު މި އެދޭ އެދުމަކީ ކުރީގެ މާޒީގެ އަނިޔާވެރި ބިރުވެރި ދުވަސްތައް އަލުން އިއާދަވާނެ ނިންމުމެއް މި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ނުނިންމެވުން. އަދި ގޭގައި މަޑުނުކުރައްވާ ނިކުމެވަޑައިގެން ކުރީގެ ބިރުވެރި އަނިޔާވެރިކަން އަޔަނުދީ ސުލްހަމަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރައީސް އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ވޯޓުދެއްވުން."

އިތުރު އާޓިކަލް
06 Dec 2023
ކުޅިވަރު
ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ޕްރެސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން އަންގައިފި
އިންގްލިޝް ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ޗެލްސީއާ ދެކޮޅަށް އޯލްޑް-ޓްރެފަޑްގައި ނިކުންނަ މެޗުގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ހަތަރު މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިނުވެވޭނެކަމަށް ޔުނައިޓެޑުން ބުނެފިއެވެ.
06 Dec 2023
ޚަބަރު
މަޤާމުން ވަކިކުރި މީހުންނަކީ އިދާރީ އޮޅުމަކުން އައްޔަނުކުރެވުނު މީހުން: ރައީސް
ސްޓޭޓް މިިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަނުކުރި މުންއިމް މަޤާމުން ވަކިކުރީ އޭނާއަކީ ވާދަވެރި ކެންޑިޑޭޓަށް ކެމްޕޭނުކުރި މީހަކަށްވާތީ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރަށް އައްޔަނުކުރި ފަހުމީ ހަސަންއަކީ އޭނާ ސިވިލްސަރވިސސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގައި ހުރި އިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފަަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ދައުވާ ކުރެވުނު މީހެކެވެ. އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރީވެސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުުވެފައި ވަނިކޮށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
މެޑިކަލް ޗެކަޕާއި، ދަރިމައިވުމުގެ ފަރުވާ އާއި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓަށް އާސަންދަ ލިބޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުންގެ ރިކުއެސްޓާއި އެކު އާސަންދައިން އަހަރަކު ދެފަހަރު މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދޭ ގޮތަށާއި، އައިވީއެފް, އައިޔޫއައި އަދި ބޯންމެރޯން ހެދޭނެގޮތަށް އާސަންދައިގެ އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.
05 Dec 2023
ޚަބަރު
ހައްޖު ފަރުޟުނުވާ 50 މީހަކު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން މިއަހަރު ހައްޖަށް ފޮނުވައިދޭނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ހައްޖަށް ދިޔުމުގެ ކެރިކުޅަދާނަކަން ލިބިގެންވާ އަދި ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު މީހުން، ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނަށް ހައްޖަށް ދިޔުމަށް ފައިސާދައްކައި، ކޯޓާ ނުލިބިގެން ހައްޖަށް ނުދެވި ތިއްބައި، ރާއްޖެއަށް ލިބޭ މަދުކޯޓާ ބޭނުންކޮށްގެން، ހައްޖު އެބައެއްގެ މައްޗަށް ފަރުޟު ނުވާ މީހުން، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހައްޖަށް ފޮނުވައި ދިނުމަކީ، އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.