Advertisement

އިސްލާމީ މަރުކަޒު --- ފޮޓޯ: މިހާރު

15 Sep 2023
ދީން

ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ މީހަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ވިހަ ގުނަވަނެއް - ޚުޠުބާ

ދުންޔަވީ ޙަޔާތަކީ ހެވާއި ނުބަޔާ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ މެދުކެނޑުމެއް ނެތް ހަނގުރާމައެއް ކަމަށާއި ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން މި އަރާރުންތައް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށާއި އެއީ މާތްﷲ ގެ ޙިކްމަތްފުޅު ކަމަށް މިއަދު ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިއަދުގެ ޚުޠުބާ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ  ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައި އަދި ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ދިރިއުޅުނު މީހުން، އެއްމެހާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙް ކުރުމަށް ކަމަށާއި ދޮގު ހެދުމާއި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދާކަށް ނޫންކަމަށް ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މުޖުތަމަޢު ފަސާދަކޮށް ރަނގަޅު މަގަށް ހުރަސްއެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބޭނުންކުރާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަސީލަތަކީ، ދޮގު ވާހަކަތަކާއި ދޮގު ޚަބަރުތައް ފެތުރުން ކަމަށްވާއިރު، ރަސޫލު ބޭކަލުންގެ ސީރަތަށް ބަލާއިރު ވެސް މިކަން ހާމަވާ ކަމަށާއި، އެބޭކަލުންނާ ދިމާލަށް ބައެއް ފަހަރަށް ދޮގުވެރިންނޭ، ކިބުރުވެރީންނޭ އަދި ބިން ފަސާދަކުރާ މީހުންނޭ ބުނެފައިވާކަމަށް ވެއެވެ. މިފަދަ ދޮގު ވާހަކަތަކުގެ ބޭނުމަކީ ޙައްޤު މަގުން މީސްތަކުން އެއްކިބާ ކުރުން ކަމުގައި ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މުޖުތަމަޢުގައި ފެތުރޭ ވާހަކަތަކުގެ ތެދު ދޮގު ނުބަލައި އެވާހަކަތައް ޤަބޫލު ކުރުމަކީ، ފަރުދުންނަށާއި ޖަމާޢަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ކުރިމަތި ކުރުވާނެ ކަމެއްކަމަށާއި، މިއަދު މުވާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، ކިތަންމެ ދުރުގައި ހިނގާކަމެއް ވެސް ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރާނެކަމަށާއި، ނަތީޖާއަކީ ދޮގު ޚަބަރުތަކާއި، ވާހަކަތައް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އިހުނަށްވުރެ ބޮޑުވުން ކަމަށް ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދޮގުވާހަތައް ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަމާއި، އެފަދަ ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، އިންސާނުން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މުޞީބާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް، ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އައިސްފައިވާކަމަށާއި، އެއިން ޢިބްރަތް ޙާޞިލު ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވިއެވެ. އެގޮތުން އިބިލީހުގެ ވާހަކަ އާދަމުގެފާނަށް ޤަބޫލު ކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ސުވަރުގެއިން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތުންކަމަށާއި ބުރައެއް ނެތް ޙަޔާތަކުން ބުރަ ޙަޔާތަކަށް ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުވެގެން ދިއުން ކަމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދޮގު ޚަބަރުތަކާއި، ދޮގު ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ، މީސްތަކުންނަށް ޙައްޤު އޮޅުވާލާނެ ކަމެއްކަމަށާއި އެކަމުގެ ނުބައިކަން، މީހުން މެރުމަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފިތުނަވެރިކަން އުފެދޭތީއެވެ.

ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ މީހަކީ، މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ވިހަ ގުނަވަނެއް ކަމަށާއި އޭނާއަކީ އޭނާގެ ޠަބީޢަތުގައި ދޭތެރެ ޖެއްސުމާއި، ދެބައޮޑުވުމުގެ ނުބައި ސިފަ އަށަގެންފައިވާ މީހެއްކަމާއި އެއީ މުޖުތަމަޢުގެ އަމަން އަމާންކަމުގެ ޙައްޤުގައި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އެއީ އޭނާގެ އަމާޒަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އަމާންކަން ނަގައިލުން ކަމަށް ވާތީކަމަށް ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމާ ދުރުހެލިވުމަކީ، މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއްކަމަށާއި ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ޢާއްމުކުރާ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތަކީ، ހަޤީޤަތާ އެއްގޮތް ތެދު މަޢުލޫމާތަށް ވާންޖެހޭކަމަށާއި ޤައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި ލާބަޔަށްޓަކައި، ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން، މި ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އަމާނާތްތެރިވުމަށް ނަސޭހަތްތެއރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން މީހުންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަންނާނެ ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ދޮގު ޚަބަރުތައް ލިޔެ ފަތުރާކަމަށާއި، އެ ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ކުރިން އޭގެ ތެދުދޮގު ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިއަދު ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.