Advertisement

އިސްލާމީ މަރުކަޒު --- ފޮޓޯ: މިހާރު

15 Sep 2023
ދީން

ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ މީހަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ވިހަ ގުނަވަނެއް - ޚުޠުބާ

ދުންޔަވީ ޙަޔާތަކީ ހެވާއި ނުބަޔާ ދެމެދުގައި ކުރެވޭ މެދުކެނޑުމެއް ނެތް ހަނގުރާމައެއް ކަމަށާއި ޤިޔާމަތަށް ދާންދެން މި އަރާރުންތައް ކުރިއަށް ދާނެކަމަށާއި އެއީ މާތްﷲ ގެ ޙިކްމަތްފުޅު ކަމަށް މިއަދު ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިއަދުގެ ޚުޠުބާ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ  ދޮގު ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

ކޮންމެ ޒަމާނެއްގައި އަދި ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް ދިރިއުޅުނު މީހުން، އެއްމެހާ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރަންވާނީ މުޖުތަމަޢު އިޞްލާޙް ކުރުމަށް ކަމަށާއި ދޮގު ހެދުމާއި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދާކަށް ނޫންކަމަށް ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މުޖުތަމަޢު ފަސާދަކޮށް ރަނގަޅު މަގަށް ހުރަސްއެޅުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ބޭނުންކުރާ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ވަސީލަތަކީ، ދޮގު ވާހަކަތަކާއި ދޮގު ޚަބަރުތައް ފެތުރުން ކަމަށްވާއިރު، ރަސޫލު ބޭކަލުންގެ ސީރަތަށް ބަލާއިރު ވެސް މިކަން ހާމަވާ ކަމަށާއި، އެބޭކަލުންނާ ދިމާލަށް ބައެއް ފަހަރަށް ދޮގުވެރިންނޭ، ކިބުރުވެރީންނޭ އަދި ބިން ފަސާދަކުރާ މީހުންނޭ ބުނެފައިވާކަމަށް ވެއެވެ. މިފަދަ ދޮގު ވާހަކަތަކުގެ ބޭނުމަކީ ޙައްޤު މަގުން މީސްތަކުން އެއްކިބާ ކުރުން ކަމުގައި ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މުޖުތަމަޢުގައި ފެތުރޭ ވާހަކަތަކުގެ ތެދު ދޮގު ނުބަލައި އެވާހަކަތައް ޤަބޫލު ކުރުމަކީ، ފަރުދުންނަށާއި ޖަމާޢަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ކުރިމަތި ކުރުވާނެ ކަމެއްކަމަށާއި، މިއަދު މުވާޞަލާތީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު، ކިތަންމެ ދުރުގައި ހިނގާކަމެއް ވެސް ކުޑަކުޑަ ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މީސްތަކުންނާ ހަމައަށް ފޯރާނެކަމަށާއި، ނަތީޖާއަކީ ދޮގު ޚަބަރުތަކާއި، ވާހަކަތައް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އިހުނަށްވުރެ ބޮޑުވުން ކަމަށް ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ދޮގުވާހަތައް ފެތުރުމުގެ ނުބައިކަމާއި، އެފަދަ ވާހަކަތައް ޤަބޫލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، އިންސާނުން ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު މުޞީބާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް، ކީރިތި ޤުރްއާނުގައި އައިސްފައިވާކަމަށާއި، އެއިން ޢިބްރަތް ޙާޞިލު ކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވިއެވެ. އެގޮތުން އިބިލީހުގެ ވާހަކަ އާދަމުގެފާނަށް ޤަބޫލު ކުރެއްވުމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ސުވަރުގެއިން ނުކުމެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަތުންކަމަށާއި ބުރައެއް ނެތް ޙަޔާތަކުން ބުރަ ޙަޔާތަކަށް ދިރިއުޅުއްވުން ބަދަލުވެގެން ދިއުން ކަމުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދޮގު ޚަބަރުތަކާއި، ދޮގު ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ، މީސްތަކުންނަށް ޙައްޤު އޮޅުވާލާނެ ކަމެއްކަމަށާއި އެކަމުގެ ނުބައިކަން، މީހުން މެރުމަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެއީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ފިތުނަވެރިކަން އުފެދޭތީއެވެ.

ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާ މީހަކީ، މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ވިހަ ގުނަވަނެއް ކަމަށާއި އޭނާއަކީ އޭނާގެ ޠަބީޢަތުގައި ދޭތެރެ ޖެއްސުމާއި، ދެބައޮޑުވުމުގެ ނުބައި ސިފަ އަށަގެންފައިވާ މީހެއްކަމާއި އެއީ މުޖުތަމަޢުގެ އަމަން އަމާންކަމުގެ ޙައްޤުގައި ބޮޑު ޖަރީމާއެއް ކަމަށާއި އެއީ އޭނާގެ އަމާޒަކީ މުޖުތަމަޢުގެ އަމާންކަން ނަގައިލުން ކަމަށް ވާތީކަމަށް ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދޮގު ވާހަކަ ފެތުރުމާ ދުރުހެލިވުމަކީ، މުޖުތަމަޢުގެ ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބުވެގެންވާ ކަމެއްކަމަށާއި ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ޢާއްމުކުރާ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތަކީ، ހަޤީޤަތާ އެއްގޮތް ތެދު މަޢުލޫމާތަށް ވާންޖެހޭކަމަށާއި ޤައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމާއި ލާބަޔަށްޓަކައި، ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން، މި ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި އަމާނާތްތެރިވުމަށް ނަސޭހަތްތެއރިވެފައިވެއެވެ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާ ފަދަ ވަސީލަތްތަކުން މީހުންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަންނާނެ ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ދޮގު ޚަބަރުތައް ލިޔެ ފަތުރާކަމަށާއި، އެ ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ކުރިން އޭގެ ތެދުދޮގު ބަލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިއަދު ޙުޠުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.