Advertisement

ފޮޓޯ: ނޫން މީޑިއާ ޓީމް

14 Sep 2023
ޚަބަރު

އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި 16 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ

އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ 16 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއާއި އެމިރޭޓްސް އެއާލައިންއާ ދެމެދު މިދިޔަ އަހަރު ވެފައިވާ އިންޓަލައިން ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ. 

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 15 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެމިރޭޓްސްގެ ވެބްސައިޓް، ޓްރެވަލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންގެ ޒަރިއްޔާއިން ވެސް މި ދަތުރުތައް ބުކް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެގޮތުން މި އިންޓަލައިން އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭ މަންޒިލުތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ފަސޭހަކަމާއެކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އެ ކަސްޓަމަރަކު ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް ދެވޭނެ އެވެ. އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުން ރާއްޖެތެރޭގެ މަންޒިލުތަކަށް ދަތުރުކުރާނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުތަކުގަ އެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް، ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް، ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް، ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް، ގަން އިންޓާނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓް، ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް، ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓް، ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް، ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް، ކައްދޫ އެއާޕޯޓް، މަޑިވަރު އެއާޕޯޓް، މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، މާވާރުލު އެއާޕޯޓް، ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓް އަދި އިފުރު އެއާޕޯޓް ހިމެނެއެވެ.

އިންޓަލައިން ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަތުރުތައް ފެށުމާއި ގުޅިގެން އެމިރޭޓްސްގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު އަދުނާން ކާޒިމް ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވިއަންއާ އެކު ޕާޓްނަޝިޕެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ، ރާއްޖޭގެ އިތުރު މަންޒިލްތަކަ އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ފުޅާކުރުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް ހަމްދާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އެމިރޭޓްސް ފަދަ ގްލޯބަލް އޭވިއޭޝަން ލީޑަރަކާއިއެކު މިފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުމަކީ މޯލްޑިވިއަނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. 

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.