Advertisement

ފޮޓޯ: ނޫން މީޑިއާ ޓީމް

14 Sep 2023
ޚަބަރު

އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓްތަކުގައި 16 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ

އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ 16 މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަންއާއި އެމިރޭޓްސް އެއާލައިންއާ ދެމެދު މިދިޔަ އަހަރު ވެފައިވާ އިންޓަލައިން ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ. 

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 15 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެމިރޭޓްސްގެ ވެބްސައިޓް، ޓްރެވަލް އެޕްލިކޭޝަން އަދި ޓްރެވަލް އޭޖެންޓުންގެ ޒަރިއްޔާއިން ވެސް މި ދަތުރުތައް ބުކް ކުރެވޭނެއެވެ.

އެގޮތުން މި އިންޓަލައިން އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭ މަންޒިލުތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ފަސޭހަކަމާއެކު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން އެ ކަސްޓަމަރަކު ދަތުރުކުރަން ބޭނުންވާ މަންޒިލަކަށް ދެވޭނެ އެވެ. އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުން ރާއްޖެތެރޭގެ މަންޒިލުތަކަށް ދަތުރުކުރާނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓުތަކުގަ އެވެ.

Advertisement

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެމިރޭޓްސްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަރަވަންދޫ އެއާޕޯޓް، ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް، ފުނަދޫ އެއާޕޯޓް، ފުވައްމުލަކު އެއާޕޯޓް، ގަން އިންޓާނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، ކޫއްޑޫ އެއާޕޯޓް، ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް، ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓް، ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް، ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓް، ކައްދޫ އެއާޕޯޓް، މަޑިވަރު އެއާޕޯޓް، މާފަރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް، މާވާރުލު އެއާޕޯޓް، ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓް އަދި އިފުރު އެއާޕޯޓް ހިމެނެއެވެ.

އިންޓަލައިން ޕާޓްނާޝިޕް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަތުރުތައް ފެށުމާއި ގުޅިގެން އެމިރޭޓްސްގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރު އަދުނާން ކާޒިމް ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވިއަންއާ އެކު ޕާޓްނަޝިޕެއް ގާއިމް ކުރުމަކީ، ރާއްޖޭގެ އިތުރު މަންޒިލްތަކަ އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ފުޅާކުރުމަށް ލިބޭ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް ހަމްދާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، އެމިރޭޓްސް ފަދަ ގްލޯބަލް އޭވިއޭޝަން ލީޑަރަކާއިއެކު މިފަދަ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުމަކީ މޯލްޑިވިއަނަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. 

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.