Advertisement

ފޮޓޯ: ދޯ އެމްވީ

03 Sep 2023
ލައިފްސްޓައިލް

ޖަލުގައި ބަފާއަށް ވީގޮތުގެ ވާހަކަ ލަބާންގެ ދުލުން

2015 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ހިންގި މުޒާހަރާގައި ހައްޔަރުކޮށް 5 އަހަރުދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމެއް އައިސްފައިވާ ލަބާން ޝަރީފް މިއަދު ހުރީ މިނިވަންވެ ސަރުކާރުގެ މަޤާމެއްގައެވެ. ނަމަވެސް ކުރީ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކައަކީ އޭނާގެ ހަނދާނުން ފުހެލަން ދަތި ހަނދާންތަކެއްކަން މިއީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއް ނޫނެވެ.

އަދުގެ ސަރުކާރުގައި ބިރުވެރިކަމެއް ނެތި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މާނައަކީ ބިރުވެރިކަންމަތީ ޖަލުގައި ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުން ނޫންކަން ލަބާން ވަނީ އޭނާގެ ޓުވިޓަރ އެކައުންޓުގައި ހާމަކޮށްފައެވެ. މިމޭރުމުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒުވާންނުނަށް މިހާރު އަސްލު މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާކަމަށް ވެސް އޭނާ ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މާފަންނު އުތުރު ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި މިދިޔަ ހަފްތާ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އޭނާގެ ދުލުން ރައްޔިތުންނަށް ކިޔާދީފައިމިވަނީ ލަބާން ވެސް ޖަލުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްވަރު އަނިޔާ ލިބި މިދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާ އެކެއްގެ ވާހަކައެވެ

ލަބާންގެ ޓްވީޓް

ޖަލުގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކުގައި ލަބާން އާއި އެއް ޔުނިޓެއްގައި ހުރި އަބްދުالله ރަޝީދު, އެންމެން ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ ބަފާ, އަކީ މީހުންނާ ގުޅޭ ވަރަށް ހިތްހެޔޮ މިޒާޖެއްގެ މީހެއްކަން ލަބާންގެ ވާހަކައިގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އެކުގައި މިހެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެއްދުވަހު އަބްދުالله ރަޝީދު އައިސް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަނޑަށް އުނދަގޫވާ ވާހަކަ ލަބާން ކައިރީ ބުނެފައިވާކަމަށާއި ޖަވާބުގައި ބޭސް ދޭން އަންނަ ގަޑީގައި ބޭސް ކާލުމުން ރަނގަޅުވެދާނެކަމަށް އޭނާ ގާތު ބުނިކަމަށް ބުންޏެވެ. ދެން އެރޭ ހުރިހާ ގައިދީން ގޮޅިއަށް ވަންނަ ގަޑި ޖެހުމުން ގޮޅިއަށް ވަދެ އެންމެންވެސް ނިދިކަމަށާއި ޖެހިގެން އައި ދުވަހު ހޭލައިގެން ގޮސް އަބްދުالله ރަޝީދުގެ ހާލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާލަން ލަބާން ވެސް ދިޔަކަމަށް އޭނާގެ ވާހަކަގައި ފާހަގަކުރިއެވެ.

އޭރުވެސް އަބްދުالله ރަޝީދުގެ ހާލު ރަނގަޅު ނޫންކަމާއި ރޭގަނޑުވެސް އިރުއިރުކޮޅާ ފާޚަނައަށް ދެވުނުކަން ކައިރީގައި ތިބި އެހެން ޤައިދީން ފާހަގަކުރިކަމާ، އިތުރަށް ބެލުމުން އަބްދުالله ރަޝީދަށް ބޮޑުކަމު ދެވުނުއިރު އެ އެއްޗެހީގައި ލޭހުރިކަން ލަބާން ހާމަކުރިއެވެ. އެވަގުތު ކައިރީގައި އުޅޭ އެންމެނަށްވެސް މިއީ "އިންޓަރނަލް ބްލީޑިންގ" ގެ މައްސަލައެއްކަމަށް އެއްބަސްވެވުނުކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އެހެންކަމުން ޑިއުޓީގައި ތިބި އޮފިސަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަން ގެނެސް އިރުއިރުކޮޅާ އަބްދުالله ރަޝީދުގެ ހާލު ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް ހާމަކުރަމުން ގޮސްފައިވާނެކަމާއި، ނަމަވެސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންނަށް މިއީ މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުވާކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި ވަގުތީ ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަހަލަ ބޭހެއް އަބްދުالله ރަޝީދަށް ދިނުމަށްފަހު އެވަގުތަށް ހަމަޖައްސާލަމުން ގޮސްފައިވާކަމަށް ލަބާން ބުނެފައިވެއެވެ

އެދުވަހުގެ ހަވީރުވީ ފަހުން އަބްދުالله ރަޝީދުގެ ހާލު ވަރަށް ގޯސްވެފައިވާކަން ލަބާންގެ އިތުރުން އެޔުނިޓުގައި ތިބި އެހެން ޤައިދީންނަށް ފާހަގަކުރެވުމުން އަބްދުالله ރަޝީދު އަތްދަނޑި މައްޗަށް ލައިގެން ގޮސް އެންމެންވެގެން ގޭޓުގައި ތަޅާ، ގޭޓު ހުޅުވާ ދިނުމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ދެރަވެގެން "މިއޮށް މަރުވަނީ" އޭ ގޮވާ ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ބުންޏެވެ. ދެންވެސް އަބްދުالله ރަޝީދަށް އަވަސް ފަރުވާއެއް ހޯދާ ދިނުމަށް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުން އަވަސްވެ ގަނެފައި ނުވާކަމާއި، އެތަކެއް އިރެއްވީ ފަހުން ގޭޓު ހުޅުވުމަށްފަހު އަބްދުالله ރަޝީދު ގެންގޮސް ޕްރިޒަން އޮފިސަރުންގެ ބަންކަރެއްގައި ބާއްވާފައިވާކަމާއި، މީގެ ގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުން އަނެއްކާވެސް އަނބުރާ ގޮޅިއަށް ގެންދިޔައީކަމަށް ބުނިއެވެ.

ޖެހިގެން އައިދުވަހު އިރުއެރި ފަހުން ލަބާން މެންނަށް ލިބުނު ހަބަރަކީ އަބްދުالله ރަޝީދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ފާޚަނަ ތެރެއަށް ވެއްޓުނުކަމަށާއި އަދި އެމަޖެންސީގައި މާލެ ގެންދިޔަކަމަށެވެ. ހަމަ އޭގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި އަބްދުالله ރަޝީދު ނިޔާވި ޚަބަރު ވެސް ލިބުނުކަމަށް ބުނިއެވެ. ދެން ހަމަ އެވަގުތު ޕީ.އެސް.ޖީ އައިސް ލަބާންމެން ތިބި ޔުނިޓުގެ ގޮޅިތަކުގެ އެތެރެއާއި އެޔުނިޓުގައި ތިބި ހުރިހާ ޤައިދީން ބަލާ ފާސްކޮށް، މުޅިތަން އެފުށް މިފުށުން ޖެހިކަމަށާއި، މިއީ ލަބާން އާއި ގޮޅީގައި ތިބި އެހެން ޤައިދީންގެ ފަރާތުން ޖަލުން ބޭރަށް މިޚަބަރު ގޮސްދާނެތީ އެކަން ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރިކަމެއްކަން ފާހަގަކުރިއެވެ

މިއަދު ލަބާން މިވާހަކަ މިދައްކަނީ "އެދުވަހުގެ އެ އަނިޔާވެރިކަން މިގޮތަށް އިޙްޞާސްވެފަ ހުރީމަ ތިމީހުން މިއަދު އެމަސައްކަތް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުވަން ވެގެން، އެންމެން ވެސް މިގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާތީ" ކަމަށް އޭނާގެ ވާހަކައިގައި ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި ޖަލުގައި އޭރު ފެނުނު ދުވަސްތަކަކީ ޙަޤީގަތުގައި ވެސް ވަރަށް ބިރުވެރި ދުވަސްތަކެއްކަމަށް ވެސް ލަބާން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ކަންމިހެން އޮތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް އެ އަނިޔާވެރިކަމަށް އަނބުރާ ދިއުމާއި ނުދިއުން މިއަދު އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ އަތްމަތީގައިކަމަށާއި، ކުރިއަށް މިއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޙާބުގައި ވޯޓު ދެއްވާ އިރު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް މިއަނިޔާވެރިކަމާއި މެދު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިސްނާލުމަށް ފަހު ފާހަގަ ޖަހަން ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަކަމަށް ލަބާން ބުނެފައިވެއެވެ.

ލަބާން ދެކޭ ގޮތުގައި މިހާރު މިވަނީ މަންޒަރު ބަދަލުވެފައެވެ. އަދި މިއީ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ނުވަތަ ކުރިއަށް ދާންޖެހޭކަން ވަގުތުކަން ވެސް އޭނާ ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ވަކި ބައެއްގެ މަންފާއަށް ކަޅު އަނދިރި މާޒީ އިޔާދަ ވިޔަ ނުދިނުމަށް ސެޕްޓެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހު ވިސްނާލުން ރަނގަޅުކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނިއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.