Advertisement

އެއަރލައިން އުފެއްދުމަށް ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު. ފޮޓޯ: އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ

01 Sep 2023
ޚަބަރު

ރާއްޖޭގައި އައު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިނެއް އުފައްދަނީ

ރާއްޖޭގައި އައު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިނެއް އުފެއްދުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެފްއެމްސީ) އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް ލިމިޓެޑް (އައިއޭއެސްއެލް) އާއި ދެމެދުއެވެ.

މި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއަރލައިންގެ އަމާޒަކީ އެކި މަންޒިލްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެ ގުޅުވާލަދީ، ފަސިންޖަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރުކުރެވޭނެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުންކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނާއި ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން މިއީ ހަމައެކަނި ޗައިނާ، ޔޫރަޕް އަދި ރަޝީއާ މަކެޓްތަކަށް ބަރޯސާވުމުގެ އިތުރުން، އައު މަންޒިލްތަކަށްވެސް ރާއްޖެ ހުޅުވާލުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ އެއަރލައިނެއްކަމަށް ދެ ފަރާތުންވެސް ބުނެއެވެ.

މީގެ ސަބަބުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާއި އިޤްތިޞާދު ކުރިއެރުވުމުގެ އިތުރުން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާވެސް އައު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދޭނެކަމަށް އެ 2 ކުންފުނިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

Advertisement

ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދު ވެވުނު މި އެއްބަސްވުމަކީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި، ކަނެކްޓިވިޓީއަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ފެށުނު ވަރަށް އުއްމީދީ މަސައްކަތެއްކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުވެސް އިތުރަށް ކުރިއަރައިގެންދާނެއެވެ. 

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.