Advertisement

27 Aug 2023
ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ ވިސްތާރާ އެއަރލައިނުން ދިއްލީއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ވިސްތާރާ އެއާލައިނުން ރާއްޖެ އާއި ނިއުދިއްލީއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މި ދަތުރުތައް ފަށާނީ އޮކްޓޫބަރު 1އިން ފެށިގެންކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

މި ދަތުރުތައް ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާއްވާނެކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި އެ އެއަރލައިނުން ބޭނުންކުރާނީ އޭ320ނިއޯ މަތިންދާބޯޓެވެ. 

ވިސްތާރާ އެއާލައިނުން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ބާއްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ދިއްލީއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ދަތުރުފަށާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

ވިސްތާރާ އެއަރލައިނުން ބުނީ ދިއްލީން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމުން އެގައުމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވާނެކަމަށެވެ. އަދި މި ދަތުރުތަކުގެ ސަބަބުން ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެކަމަށްވެސް އެ އެއަރލައިނުން ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާއަކީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 2 ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ޤައުމެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 131،926 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. 

އިންޑިއާއަކީ ބޭސްފަރުވާއާއި، ތައުލީމާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުން އަދި އެނޫންވެސް ބޭނުންތަކަށް ދިވެހިންވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ދަތުރުކުރާ ޤައުމެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ދަތުރުތަކާއިއެކު ދިވެހިންނަށްވެސް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.