Advertisement

27 Aug 2023
ޚަބަރު

އިންޑިއާގެ ވިސްތާރާ އެއަރލައިނުން ދިއްލީއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރު ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ވިސްތާރާ އެއާލައިނުން ރާއްޖެ އާއި ނިއުދިއްލީއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މި ދަތުރުތައް ފަށާނީ އޮކްޓޫބަރު 1އިން ފެށިގެންކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

މި ދަތުރުތައް ހަފްތާގެ ކޮންމެ ދުވަހަކު ބާއްވާނެކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި އެ އެއަރލައިނުން ބޭނުންކުރާނީ އޭ320ނިއޯ މަތިންދާބޯޓެވެ. 

ވިސްތާރާ އެއާލައިނުން މިހާރު ވެސް އަންނަނީ އިންޑިއާގެ މުމްބާއީ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ބާއްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ދިއްލީއާއި ރާއްޖެއާއި ދެމެދު ދަތުރުފަށާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement

ވިސްތާރާ އެއަރލައިނުން ބުނީ ދިއްލީން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށުމުން އެގައުމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިން އިތުރުވާނެކަމަށެވެ. އަދި މި ދަތުރުތަކުގެ ސަބަބުން ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާވާނެކަމަށްވެސް އެ އެއަރލައިނުން ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާއަކީ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް 2 ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައި ޤައުމެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް 131،926 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. 

އިންޑިއާއަކީ ބޭސްފަރުވާއާއި، ތައުލީމާއި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުން އަދި އެނޫންވެސް ބޭނުންތަކަށް ދިވެހިންވެސް ގިނަ އަދަދަކަށް ދަތުރުކުރާ ޤައުމެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ދަތުރުތަކާއިއެކު ދިވެހިންނަށްވެސް ބޮޑު ފަސޭހައެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.