Advertisement

ސްރީލަންކާގެ ހަލާކުވެފައިވާ ހަނޑޫ ދަނޑެއް---

19 Aug 2023
ދުނިޔެ

ހަނަފަސްކަމުގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގެ 14000 އޭކަރުގެ ދަނޑުބިން ހަލާކުވެއްޖެ

ވާރޭ ނުވެހި ދިގުލައިގެން ގޮސް ކުރިމަތިވި ހަނަފަސްކަމުގައި ސްރީލަންކާއިން ސާދަ ހާސް އޭކަރުގެ ދަނޑުބިންތައް ހަލާކުވެއްޖެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މޫސުމަށް ބަަދަލުއައުމާއި ވާރޭ ނުވިހި ދިގުލައިގެން ދިޔުމުންގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދަނޑުވެރިންނަށް ވަނީ ވަރަށް ހަނަފަސްކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، 15 ޑިސްޓްރިޓަކުން، 210،652 ދަނޑުވެރިންނަށް ވަނީ، މި ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ރަތުނަޕޫރާ، ޓްރިންކޮމަލީ، ބައްޓިކަލޯއާ، އަމްޕަރާ، ޕުއްޓަލަމް، ކުރުނެގަލާ، ޖަފްނާ، މަނާރްމ މުއްލައިތިވޫ، ބަޑުލާ، މޮނަރަގަލާ، ހަމްބަންޓޯޓާ، ގަންޕަހާ އާއި މަޓާލޭގެ ދަނޑުވެރިންނެވެ.

Advertisement

ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ވުނީ، ދަނޑުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބަލައި ސާވޭކޮށް އިންޝުއަރެންސް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް 3 ޓީމެއް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ސްރީލަންކާއަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ހަނޑޫހައްދާ ޤައުމެކެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.