Advertisement

ސްރީލަންކާގެ ހަލާކުވެފައިވާ ހަނޑޫ ދަނޑެއް---

19 Aug 2023
ދުނިޔެ

ހަނަފަސްކަމުގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގެ 14000 އޭކަރުގެ ދަނޑުބިން ހަލާކުވެއްޖެ

ވާރޭ ނުވެހި ދިގުލައިގެން ގޮސް ކުރިމަތިވި ހަނަފަސްކަމުގައި ސްރީލަންކާއިން ސާދަ ހާސް އޭކަރުގެ ދަނޑުބިންތައް ހަލާކުވެއްޖެއެވެ.

ސްރީލަންކާގެ އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މޫސުމަށް ބަަދަލުއައުމާއި ވާރޭ ނުވިހި ދިގުލައިގެން ދިޔުމުންގެ ސަބަބުން ސްރީލަންކާގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދަނޑުވެރިންނަށް ވަނީ ވަރަށް ހަނަފަސްކަމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

ސްރީލަންކާގެ ރަސްމީ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، 15 ޑިސްޓްރިޓަކުން، 210،652 ދަނޑުވެރިންނަށް ވަނީ، މި ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، ރަތުނަޕޫރާ، ޓްރިންކޮމަލީ، ބައްޓިކަލޯއާ، އަމްޕަރާ، ޕުއްޓަލަމް، ކުރުނެގަލާ، ޖަފްނާ، މަނާރްމ މުއްލައިތިވޫ، ބަޑުލާ، މޮނަރަގަލާ، ހަމްބަންޓޯޓާ، ގަންޕަހާ އާއި މަޓާލޭގެ ދަނޑުވެރިންނެވެ.

Advertisement

ސްރީލަންކާ ސަރުކާރުން ވުނީ، ދަނޑުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބަލައި ސާވޭކޮށް އިންޝުއަރެންސް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް މިހާތަނަށް 3 ޓީމެއް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ.

ސްރީލަންކާއަކީ ގިނަ އަދަދަކަށް ހަނޑޫހައްދާ ޤައުމެކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
29 May 2024
ޖަރުމަން ބުންޑަސްލީގާ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމާ ކޮމްޕެނީ ހަވާލުވެއްޖެ
ޖަރުމަނުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމު ކަމުގައިވާ ބެޔާން މިއުނިކުގެ އައު ކޯޗަކަށް، ބެލްޖިއަމްގެ ވިންސެންޓް ކޮމްޕެނީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. ބެޔާންއާ ކޮމްޕެނީ މި ހަވާލުވީ 3 އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވި މީހުން އިތުރުވެ ގުރުއަތުލަނީ
އެމިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ، ގުޅީފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 1250 އާއި 1650 އަކަފޫޓުގެ ގޯތި ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޯތީގެ އަދަދަށްވުރެ އިތުރުކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުނެގުން އަންނަ ހަފްތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
ގެދޮރުވެރިކަމާއި ގުޅޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ކޮމިޓީއެއް އުފައްދަނީ
ރާއްޖެ މިއަދު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، މަޖިލީހުގައި އެކުލަވާލެވޭ އެކޮމިޓީ އަންނަ ޖޫމަހުގެ ތެރޭގަިއ އުފެއްދޭނެ ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކޮމިޓީޣެ މަސައްކަތަކަށްވެސް ވެގެންދާނޫ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯއްދަިއ ދިނުންކަމުގައިވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
29 May 2024
ޚަބަރު
މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ފިރިހެނުން ހޯދަނީ
މާލޭ ސިޓި ކައުންސިލުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 13 ދިވެހި ފިރިހެނުން ބޭނުންވެއެވެ. އެކައުންސިލުން އެ ވަޒީފާއަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެއް އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.