Advertisement

20 Aug 2023
ލައިފްސްޓައިލް

ނިކުތީ ކޮފީއެއް ބޯލާ ރަނގަޅަށް ސިޔާސީ ވާހަކަ ދައްކާލަން

ހޮނިހިރު ދުވަހެވެ. ހޫނު މެންދުރަކަށްފަހު ހަވީރުގެ ފިނިކަން އޭރު އޮތީ އިހްސާސްވާން ފަށާފައެވެ. ގާތް ރަޙްމަތްތެރިއަކާއިއެކު އަޅުގަނޑު ނިކުތީ ކޮފީއެއް ބޯލުމަށް މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް ދިއުމަށެވެ. ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރެއްކަމުން، ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި ގާތް ރަޙްމަތްތެރިންނާ ޙިއްސާކޮށްލަން ބޭނުން ލައްކަ ވާހަކަ ހުއްޓެވެ.

ރަޙްމަތްތެރިޔާގެ ސައިކަލު ފަހަތަށް އަރައި މަޖީދީ މަގުން ހެންވޭރަށް އަޅުގަނޑުމެން ދުއްވަމުން ދިޔައިރު މަޖީދީ މަގުގައި ފިޔާތޮށި ކުލައިން ދަމާފައި ހުރި ފޮތިތަކެއް ފެނި، ވަރަށް ޝައުގުވެރިކަމާއިއެކު އެ ތަކެތީގައި ލިޔެފައި ހުރި ލިޔުންތައް އަޅުގަނޑު ދިޔައީ ކިޔަމުންނެވެ. ލިޔުންތަކުގެ ބަސްމަގު ހުރީ ސައިކަލު ދުއްވާފަ ދިޔައިރު ކިޔާލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ގޮތަކަށް އަމުނާލާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދެވަނަ ވިސްނުމަކުން ވިސްނާލާއިރު އެކަންތައްތައް ކުރާނީ ކިހިނެއްބާއޭ ހިތާ ހިތާ އިންދާ، ދެން ފެނުނީ އެހާ ބަލާލަން ފަސޭހަ މަންޒަރުތަކެއް ނޫނެވެ.

އެ ފޮތިގަނޑުތައް ހަރުކޮށްފައި ހުރީ ޕޭމަންޓަށް ހޮޅިޖަހައިގެންނެވެ. ހޮޅިޖަހާފަ ހުރިއިރު، ޕޭމަންޓުގެ ބައެއް ގާތައް ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައެވެ. އަދި ބައެއް ހޮޅިތައް ޕޭމަންޓުގެ މެދާ ކައިރިޔަށް ޖަހާފައި ހުރުމުން، ހިނގާމީހުންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވަމުން ދިޔަކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދޭސީންނާއި ބިދޭސީން އަދި އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ހިމެނެއެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ވެސް ވިއެވެ. އެތަނުން ވަޅުގަނޑަކަށް މީހެއްގެ ފައި އެޅި އަނިޔާއެއް ވެދާނެތީއެވެ. ނުވަތަ، ފޯނަށް ސަމާލުކަން ދެމުން ހިނގަމުންދާ ކުދިން ގިނަ ޒަމާނެއްގައި، މި ތަނުން ކުއްޖެއް ހޮޅިއެއްގައިޖެހި، ގެއްލުމެއް ވެދާނެތީއެވެ.

Advertisement

ހޮޅިޖަހާފައިވުމުން ޕޭމަންޓު ހަލާކުވެ ވަޅުގަނޑު ހެދިފައި

މި މަންޒަރު ފެނިފައި އަޅުގަނޑުގެ ހިތަށް ވަރަށް އުނދަގޫވިއެވެ. އަޅުގަނޑަށް އެހާ އުނދަގޫވީ، ތޮއްޖެހިފައި މިއޮތް މާލޭގައި ހިނގާފައި އުޅޭ މީހުންގެ ތަކުލީފު ލިސްޓަށް އަނެއްކާވެސް ކަމެއް އިތުރުވީމައެވެ. ޕޭމަންޓުތައް ބެދޭ ގޮތަށް ސައިކަލު ޕާކު ކުރުމާއި، ކާރާއި ޕިކަޕުފަދަ ހަތަރު ފުރޮޅީ އުޅަނޑުތައް ޕޭމަންޓު މަތީގައި ބާއްވައިގެން ތިބުމަކީ، މި ދިގު ލިސްޓުގެ ކުޑަ މިންވަރެކެވެ.

ހިނގާ މީހުންނަށް ތަކުލީފުވާގޮތަށް ހުރިކަންކަން ރަގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ތިމާ އާއި ހިސާބުންނެވެ. ނަމަވެސް މި ކަމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޒިންމާތައް ވެސް ބޮޑެވެ. މާލޭގެ މަގުތައް މަރާމާތުކޮށް ހެދުމަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުހިންމު އެއް ޒިންމާއެވެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް މަޖީދީމަގުން މި ފެނުނީ ދިމާ އިދިކޮޅު މަންޒަރެކެވެ. މަގުތައް މަރާމާތު ކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަންޖެހޭ މާލޭ ސިޓީގެ މޭޔަރ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު އިސްވެ ހުންނަވައި، އެ ބޭފުޅާގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނުގައި މަގުތަކަށް މި ގެއްލުންދެނީއެވެ. މާލޭގެ މަގުތަކަކީ އެނެމެނަށް ފަސޭހަކޮށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ފެންވަރަށް ހުރި މަގުތައްކަމަށް ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ މީހާ މި ކަށަވަރު ކުރަނީ، މަގުތަކުގައި މީހުނަށް ހިނގާބިނގާވެ އުޅެން އުނދަގޫ ވާނެކަމެވެ.

އަޅުގަނޑު މިކަހަލަ ގޮތަކަށް މިވާހަކަތައް މި ހިއްސާކޮށްލީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި ކޮޅަކަށް ޖެހިގެނޭ ބައެއް ކިއުންތެރިން ހީކޮށްފާނެއެވެ. އެހެންނަކުން ނޫނެވެ. އަޅުގަނޑަށް ލިބިފައި ހުރި އިލްމުގެ އަލީގައި ޔަގީންވާ އެއްކަމަކީ، ތިމާގެ ސަބަބުން އެހެން ބަޔަކަށް ތަކުލީފެއް އުފުލަންޖެހޭވަރުކަމެއް ކުރުމަކީ އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ރަގަޅުކަމެއް ނޫންކަމެވެ. މިއީ އެއްމެނަށް އެއްބަސް ވެވޭނެކަމެއްކަން ޔަގީނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ހުޅުމާލެ ގޮސް ކޮފީއެއް ބޯލަން ކެފޭއެއްގައި އިށީންދެވިއްޖެއެވެ. އޮލަކޮށް ދައްކާލަން ތާޒާ ސިޔާސީ ވާހަކައަކާއި އެކުއެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.