Advertisement

28 Apr 2023
ދީން

ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުން

އަހަރެމެން އެތާނގެ މަތީގައި ދިރިއުޅޭ މި ބިން, މާތް الله ވަނީ އަހަރެމެންނަށްޓަކައި ކިޔަމަންކޮށް ދެއްވާފައެވެ. އަހަރެމެން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ކަންޒުތަކާއި, ބާރުތަކާއި, ހަކަތަތަކާއި, މުއްސަނދިކަން އެ ބިމުގެ ތެރޭގައި ރައްކާކޮށް ދެއްވާފައި ވެއެވެ. އިންސާނާގެ މައްޗަށް އޮތީ, މި ތަކެތިން ފައިދާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި, އިޚްލާޞްތެރި ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

އިސްލާމްދީނުގައި ޢަމަލުތައް ޤަބޫލުކުރައްވާނީ,  الله سبحانه و تعالى‎ ގެ ވަޖްހުފުޅަށްޓަކައި ކުރެވޭ ކަމަކަށް ވާނަމައެވެ. الله ގެ ޙަޟްރަތުން ދަރުމައަށް އެދި, އެއްވެސް ކަންދެއްކުމެއް ނެތި, އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އެކަމެއް ކޮށްގެންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ރަސޫލު الله صلى الله عليه وسلم ހަދީޘް ކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. "ހަމަކަށަވަރުން ޢަމަލުތައް ބިނާވެގެން ވަނީ ނިޔަތުގެ މައްޗަށެވެ. ހަމަކަށަވަރުން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ, އެމީހަކު ނިޔަތްގަތްކަމެއް ލިބިގެން ވެއެވެ."

ދުނިޔޭގެ އަރާމާއި, ނަފްސުގެ ބައެއް އެދުންތަކަކީ ވެސް, ރަނގަޅު ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި ކުރެވިއްޖެނަމަ, الله ގެ ޙަޟްރަތަށް ކުއްތަން ކުރުވަނިވި ޢަމަލެކެވެ. ކުރާ ޢަމަލާއި މަސައްކަތުގައި އިޚްލާޞްތެރިކަމެއް ނެތި, ބޭރު ފުށުން އެއީ ރަގަޅު ޢަމަލުތަކެއް ކަމުގައި ފެނުނަސް, އެވާނީ ފާސިދު ޢަމަލުތަކަކަށެވެ. އެއީ ތިމާ ކުރާ އަޅުކަން ކަމުގައި ވިޔަސް މެއެވެ

Advertisement

ފަރުވާ ކުޑަކޮށް, ދެއްކުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ކުރާ ނަމާދާ ބެހޭގޮތުން މާތް الله ވަހީ ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާއިގައި ވެއެވެ. "ފަހެ އެއުރެންގެ ނަމާދާ މެދު ޣާފިލުވެތިބެ, ނަމާދުކުރާ މީހުންނަށް ގެއްލުމާއި ހަލާކު ހުއްޓެވެ. އެއުރެންނީ, ހަމަ ކަށަވަރުން ކަންދެއްކުމަށް ނަމާދުކުރާ މީހުންނެވެ." މިކަމުން އެނގެނީ އިޚްލާޞްތެރިކަމެއްނެތި ކުރާ ނަމާދަކީ, އޭގައި ރޫޙެއްނެތް އަޅުކަމެއް ކަމެވެ

އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވެ, ތަޢުރީފުކުރުމަށް ލޯބިކުރެވުނު ވަރަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމުގެ ބައްތި ކަނިވަމުން ދާނެއެވެ. ފަޚްރުވެރި ވުމަށާއި, މަޝްހޫރުވުމަށް ލޯބި ކުރެވުނު ވަރަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަން ފަނޑުވަމުން ދާނެއެވެ. الله ޤަބޫލު ކުރައްވަނީ އެއްވެސް ކިލަނބުކަމެއްނެތް, ސާފު ޞާލިހު ޢަމަލުތަކެވެ. އިސްލާމް ދީން ދެކޭގޮތުގައި ކަންދެއްކުމަކީ ޝިރްކުގެ ބާވަތެކެވެ. އަހަރެމެންގެ ރަނގަޅު ޢަމަލުތައް ނުބައި ޢަމަލުތަކަށް ބަދަލުކޮށްލާ އެންމެ ވަރުގަދަ ބާރަކީ ކަންދެއްކުމެވެ.

މަސްދަރު: ހުކުރު ޚުޠުބާ - 28 އޭޕްރިލް 2023 (ޢަމަލުތަކުގައި އިޚްލާޞްތެރިވުން)

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.