Advertisement

30 Jul 2023
ކުޅިވަރު

ރޯގާގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވެ ލީގު މެޗު ވެލެންސިއާއަށް ގެއްލިއްޖެ

ހަލުވިކަމާއިއެކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފެތުރެމުންދާ ނޯރޯވައިރަސްގެ އަސަރު ކްލަބް ވެލެންސިއާއަށް ކޮށް, ހޮނިހިރު ދުވަހު މާޒިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލީގު މެޗަށް އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން, އެ މެޗު މާޒިޔާއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗުން މާޒިޔާއަށް 3 ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ 2 ގޯލު ލިބުނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކްލަބް ވެލެންސިއާއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި, މެޗު ކުޅެން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ކްލަބްގެ އޮފިޝަލުންނާއި އަދި ފިޓްކޮށް ތިބި ކުޅުންތެރިން ހާޒިރުވިއެވެ. ނަމަވެސް މެޗު ކުޅެވޭވަރަށް, އެންމެ މަދުވެގެން 11 ކުޅުންތެރިން ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީ އެކަން މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ. އަދި ކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުންނާއި ރޯގާގެ ސަބަބުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް އަންގާފައި ދަނޑިވަޅަކަށް ވާޓީ ,މެޗު އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށް އެ ކްލަބުން ހާމަކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް އެފް. އޭ. އެމް. ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ, ހުސެއިން ޖަވާޒް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވެލެންސިއާއިން އެ ޓީމުގެ ހާލަތު އެ އިދާރާއަށް އެންގީ މެޗު ފެށެން ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި, އެހެންކަމުން ވެލެންސިއާއިން މެޗު ފޯފެއިޓް ކުރިކަމަށް ބަލައި, މާޒިޔާއަށް މެޗު ލިބުނީ ކަމަށެވެ

Advertisement

މި މެޗުން ލިބުނު 3 ޕޮއިންޓާއިއެކު ޖުމްލަ 18 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށް މާޒިޔާ އޮތީ މިހާރު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި ވެލެންސިއާ އޮތީ ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައެވެ.

އިތުރު އާޓިކަލް
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވުން: ރައީސް
ފާއިތުވި ފަސް އަހަރު ހެޔޮވެރިކަމެއް ކޮށްދެވިއްޖެ ކަމުގެ އިހްސާސް ކުރެއްވޭ ކަމަށާއި އެއީ ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ ނޮވެމްބަރ 11 ގައި ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ: ރައީސް
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ނޮވެމްބަރު 11 ވަނަ ދުވަހު ބަދަލުކުރުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތްނަމަ އެގޮތަށް ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ، މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްވެރިއަކު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
އިންތިހާބުގެ ދާއިމީ ނަތީޖާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިއުލާންކުރާނެ: އީސީ
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ، މިމަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އިޢުލާންކުރައްވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ވަގުތީ ނަތީޖާ އަދި ޖުމްލަ ނަތީޖާ އިޢުލާންކޮށް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ.
02 Oct 2023
ޚަބަރު
ގޯތި ލިބުނު މީހުންނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތައް
މާލެއިން ގޯތި ލިބުނު މީހުނަށް ރަޖިސްޓްރީ ހަވާލުކުރުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ކުރީގެ ސީއެޗްއެސްސީ ޢިމާރާތުގައިކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިން ހައުސިން އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މި މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައެވެ.