Advertisement

30 Jul 2023
ކުޅިވަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ރޯގާގެ ސަބަބުން ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވެ ލީގު މެޗު ވެލެންސިއާއަށް ގެއްލިއްޖެ

ހަލުވިކަމާއިއެކު މާލެ ސަރަހައްދުގައި ފެތުރެމުންދާ ނޯރޯވައިރަސްގެ އަސަރު ކްލަބް ވެލެންސިއާއަށް ކޮށް, ހޮނިހިރު ދުވަހު މާޒިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ލީގު މެޗަށް އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން, އެ މެޗު މާޒިޔާއަށް ލިބިއްޖެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗުން މާޒިޔާއަށް 3 ޕޮއިންޓާއި ފައިދާ 2 ގޯލު ލިބުނެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކްލަބް ވެލެންސިއާއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި, މެޗު ކުޅެން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ގަޑިއަށް ކްލަބްގެ އޮފިޝަލުންނާއި އަދި ފިޓްކޮށް ތިބި ކުޅުންތެރިން ހާޒިރުވިއެވެ. ނަމަވެސް މެޗު ކުޅެވޭވަރަށް, އެންމެ މަދުވެގެން 11 ކުޅުންތެރިން ހާޒިރުވެފައި ނުވާތީ އެކަން މުބާރާތް ހިންގާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ. އަދި ކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތުންނާއި ރޯގާގެ ސަބަބުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް އަންގާފައި ދަނޑިވަޅަކަށް ވާޓީ ,މެޗު އެހެން ދުވަހަކަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާނެކަމަށް އެ ކްލަބުން ހާމަކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް އެފް. އޭ. އެމް. ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ, ހުސެއިން ޖަވާޒް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވެލެންސިއާއިން އެ ޓީމުގެ ހާލަތު އެ އިދާރާއަށް އެންގީ މެޗު ފެށެން ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ކަމަށާއި, އެހެންކަމުން ވެލެންސިއާއިން މެޗު ފޯފެއިޓް ކުރިކަމަށް ބަލައި, މާޒިޔާއަށް މެޗު ލިބުނީ ކަމަށެވެ

Advertisement

މި މެޗުން ލިބުނު 3 ޕޮއިންޓާއިއެކު ޖުމްލަ 18 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށް މާޒިޔާ އޮތީ މިހާރު ލީގުގެ އެއްވަނައިގައެވެ. ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި ވެލެންސިއާ އޮތީ ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.