Advertisement

10 Jul 2024
ޚަބަރު
މިފްތާޙް މުޙައްމަދު

ދަރިޔަކު ނުވަތަ އާއިލާ މީހަކަށް ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ މަގާމެއް ހޯދައެއް ނުދެން: މިނިސްޓަރ ޝަހީމް

ދަރިޔަކު ނުވަތަ އާއިލާ މީހަކަށް ވިޔަސް، ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އިސްމަގާމެއް ހަމަޖައްސައިދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝަހީމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ސިޔާސީ މާޤާމުތައް މަދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙަމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެފައިވަނިކޮށް، އެބޭފުޅާގެ ފިރިހެން ދަރިކަލުންނާއި، އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮއަށް ސިޔާސީ ބޮޑު ދެ މަޤާމު ހަމަޖެއްސުމުން، އެކަމާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ފަރާތުން ގިނަ ފާޑު ކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ޝަހީމް އެކްސްގައި ކުރެއްވެވި ޕޯސްޓް 

މިނިސްޓަރ ޝަހީމްގެ ދަރިކަލުން އަބްދުﷲ މާޙިލް ޝަހީމް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހި ހައި ކޮމިޝަނުގެ ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ އަކަށެވެ. އަދި މިނިސްޓަރ ޝަހީމްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ، އަހުމަދު ޝިފާޒް އަލީ ސައީދު އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަކަށެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިނިސްޓަރ ޝަހީމް މިއަދު ކުރެވި ޕޯސްޓުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އާއިލާ ބޭފުޅުންނަށް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެނީ އެ ބޭފުޅަކު ކިޔަވައިގެން ހުންނެވި ދާއިރާއަކުން ކަމަށާއި، އެ ކަމުގައި ނުފޫޒާއި ބާރުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުގެ ދަރިޔަކު، ނުވަތަ އާއިލާގެ މެންބަރަކު ކިޔަވައިގެން ހުރި ދާއިރާއަކުން ހިދުމަތްކުރަން އެމީހަކަށް ލިބޭ ފުރުސަތަކީ އަޅުގަނޑު ނާޖާއިޒް ގޮތުގައި ހޯދައިދޭނެ ފުރުސަތެއް ނޫން. ދައުލަތުގެ މުދަލާއި މަގާމާއި ފައިސާ ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ބޭނުން ނުކުރާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އަރުވަން،"

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓުގައި މިނިސްޓަރ ޝަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ނޫން" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، މިނިސްޓަރ ޝަހީމްގެ ދަރިކަލުންނަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 100،000ރ. (އެއް ލައްކަ ދިވެހި ރުފިޔާ) ގެ މުސާރައެކެވެ. އަދި މިނިސްޓަރ ޝަހީމްގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ކޮއްކޮ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް އައްޔަން ކުރުމުގެ އިތުރުން، މިނިސްޓަރގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އާފިޔާ އަކީ މާލޭ ސިޓީ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސްގެ ގަވާނިން ބޯޑުގެ މެންބަރެކެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.