Advertisement

ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ---

24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު

ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް ކަމުގައި ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ސޮވެރިންގ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ފަންޑަށް، ޑޮލަރުން ފައިސާ ޖަމާކުރަންފެށީ މިސަރުކާރުންކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިސަރުކާރުގެ އިސްބައެއް ބޭފުޅުން ދައްކަވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅުތަކަށް ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ރައްދުދެއްވައި ލިޔުއްވި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، ސޮވެރިންގ ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ފަންޑާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިސަރުކާރުން ތަކުރާރުކޮށް ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ގެންދަނީ އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

"2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެސް.ޑީ.އެފް ފަންޑް ސައިޒަކީ 1.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ. ނޮވެމްބަރު 2023 ނިމުނުއިރު ފަންޑް ސައިޒަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 7.3 ބިލިއަން ރުފިޔާ. އެއީ 5 އަހަރު ތެރޭަގައި 5.4 ބިލިއަން ރުިފޔާގެ އިތުރުވުމެއް."

ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު --

އަމީރު ވިދާޅުވީ، ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ދައްކަނީވެސް އޮޅުވާލައިގެން ކަމަށާއި، 2020 ވަނަ އަހަރު ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެފް އަށް ޖަމާކުރުން ހުއްޓާލީ، އެމް.އެމް.އޭ އާއެކު ހެދުނު އެޖެންސީ އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުންކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް 2023 ވަނަ ކުރީ ކޮޅު ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެފް އަށް އަލުން ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމުގައިވެސް ޢަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ނެރޭ ވީކްލީ ފިސްކަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓްސް އިން ފެންނަ ގޮތުގައި އެސް.ޑީ.އެފް އަށް މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ޓްރާންސްފަ ކުރެވުނީ 519.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށާއި، މިދިޔަ އަހަރު އެ މުއްދަތުގައި 479.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައި ވާއިރު،  ތަކުރާރުކޮށް މިސަރުކާރުން ދައްކަމުން ދަނީ ކުރެވުނު ކޮން މޮޅުކަމެއްގެ ވާހަކައެއް ކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމުގައިވެސް އަމީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
ރަޝީދާ ފޭދޫ
ކުރީގެ ސަރުކާރާއި ކުރީގެ ފިނޭންސްމިނިސްޓަރު ކުރިވައްކަންބަލާތަހުގީގުނޮއްގެންއުޅެނީ ސަރުކާރައް ކިހާ ވަރެއްގެ ބިރުވެރިކަމެއް ކުރިމަތި ވާތީބާ ނޫނީ ހެދިގެންއުޅޭޑީލަކުންބާ
24 Jun 2024
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.