Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު -- ފޮޓޯ: ޕީއެންސީ

24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުގެ ތަކުގެ %50 ގެދޮރުތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ހ. ވެޔޮވިލާގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހުޅުވުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ވިދާޅުވީ، އަންނަ އަހަރަށް ފާސްކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މަޝްރޫޢު ވެގެންދާނީ، ގެދޮރު އެޅުމަށް ޚާއްޞަ ކުރެވޭނެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ވެފައިވާ ވަޢުދުތައް އެގޮތުގައި ފުއްދަވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިރޭވެސް ތަކުރާރުކޮށްލާނީ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަމާއި އެކީގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ.  މިފަސް އަހަރު ނިމޭއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ނުހުންނާނެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ފުރުޞަތު ނުލިބޭ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ. އެއީ ގެދޮރު އަޅާފައި ތަޅުދަނޑި ހަވާލުކުރާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ގެދޮރުލިބޭ މީހުންނަށް، އެކި އެކި މަޝްރޫޢުތަކުން ގެދޮރު އަޅާފައި އެއަށް މަގުފަހިކޮށްދެވިފައި ތިބި ރައްޔިތުންނަށް އެފުރުޞަތު ލިބިގެންދާ ދިޔުމާއި، އެކި ކަހަލަ ލޯނު ސްކީމްތަކުގެ ތެރެއިން %5 ވުރެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓު ބޮޑުވާނެ ގޮތުގައި ދޫކުރާނެ އެކިކަހަލަ ލޯނު ސްކީމްތައް. އެކަމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް އެބަ ހިނގާ."

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު --

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ އާބާދީ އާ ތަރައްޤި އެއްފަސްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެެރެއިން އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ބައިވެރިވެ އެއްފަސްވާން ބޭނުންވާ ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވެސް ގެދޮރު އަޅައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ވަޢުދަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އޮތް ދަތިތައް ނައްތާލުމެވެ. އެކަން މި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގެ ތެރޭގައި ޙާޞިލްކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފުލުހުންގެ ބަންދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅެނިކޮށް އަނިޔާވެއްޖެ
ފުލުހުންގެ ބައްދަށް ގެންދަން އުޅުނު މީހަކު ފިލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އަނިޔާވެ، އޭނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވެއްޖެއެވެ. މާލޭގައި ހިނގި މި ހާދިސާގައި އޭނާ ވެއްޓިފައިވަނީ ގެއެއްގެ ފުރާޅު މަތިންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ވާނީ ނިންމާފައި: މުއާޒް
ފެނަކައަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި، އެކަން ކަމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކަށް އަންގާފައިވާނެކަމަށް، އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުއާޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މުއާޒު މިހެން ވިދާޅުވީ ޕީއެންސީ ހަރުގޭގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އޮތް ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.
15 Jul 2024
ޚަބަރު
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރަކަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރުމުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެންބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުއަށް އެންމެ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަލްއުސްތާޛް އިސްމާޢީލް ހަބީބް އަބްދުއްރަޙީމް އެ މަގާމަށް އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވައިފިއެވެ.
15 Jul 2024
ކޮޕާ އެމެރިކާ
ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ 3 ތަށި އާޖެންޓީނާ ކާމިޔާބުކޮށްފި
2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަށްފަހު، އޭގެ 5 އަހަރު ފަހުން 2021 ގައި އާޖެންޓީނާ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބުކުރީ ކޮޕާ އެމެރިކާއެވެ. އެއަށްފަހު 2022 ގައި ގަތަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު، އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގައި މިއަދު ނިމުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2024 އެވެ.