Advertisement

އީރާންގެ ރައީސްގެ ޖަނާޒާގެ ތެރެއިން --

23 May 2024
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ހެލިކޮޕްޓަރ ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި އަވަހާރަވީ އީރާންގެ ރައީސާއި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ޖަނާޒާ ބާއްވައިފި

މިހަފްތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު، އަވަހާރަވި އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ އާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ދަތުރު ކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ހަށިކޮޅުތައް ރަސްމީ ޢިއްޒަތުގައި ފަސްދާނުލައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ހިނގި ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި އީރާނުގެ ރައީސް ރައީސީ އާއެކު ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް އަވަހާރަވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އީރާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހުސައިން އާމިރް ޢަބުދުލްލަހްޔާން އާއި، އީރާނުގެ އީސްޓް އަޒަރް ބައިޖާން ޕްރޮވިންސްްގެ ގަވަރުނަރު މާލިކް ރަޙްމަތީ އާއި ތަބްރީޒް ޕްރޮވިންސްގެ އިމާމް މުޙައްމަދު ޢަލީ އަލްޙާޝިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އިއްޔެ ބޭއްވި ޖަނާޒާގައި، އީރާންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި މިޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި، ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އިސްވެރިން އީރާނަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެއިން ވަޑައިގެންނެވީ، ލޯކަލް ގަވަމެމްޓް މިނިސްޓަރ، އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރެވެ. މިޖަނަާޒާއަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި، ޙަމާސްގެ އަސްކަރީ ގޮފީގެ އިސްލީޑަރު އިސްމާޢީލް ހަނިއްޔާ އާއި، ތޫނިސްގެ ރައީސާއި، އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބާއި، ތުރުކީގެ ނައިބު ރައީސާއި، ޢިރާޤުގެ ބޮޑުވަޒީރާއި، ޤަޠަރުގެ އަމީރާއި އޮމާނާއި ބަޙްރައިން އަދި ސަޢޫދީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement

އާދީއްތަ ދުވަހު ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މޫސުމް ގޯސްވެގެން ކަމުގައި ބެލެވިފައި ވިޔަސް، ބައެއް އެހެން ފަރާތްތަކުން އެކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދައެވެ. އީރާންގެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގެ ފަރުބަދަމަތީ ސަރަހައްދަކަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުނީ، މޫސުމް ގޯސްވެފައި ވަނިކޮށް ހެލިކޮޕްޓަރަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ ބިމަށް ތިރިކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.