Advertisement

ސިންގަޕޯރ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެސްކިޔޫ 321ގެ އެތެރެ ---

21 May 2024
ދުނިޔެ
ޢަލީ ސުލައިމާން

ސިންގަޕޯރ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓެއް ގަދަވައިގައި ޖެހި ފަސިންޖަރަކު މަރުވެއްޖެ

ލަންޑަންގެ ހީތްރޯ އެއާޕޯޓުން ފުރައިގެން ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރި، ސިންގަޕޯރ އެއާލައިންސްގެ ފްަލައިޓެއް، ބޭ އޮފް ބެންގޯލްގެ މަތިން ގަދަ ވައިގައިޖެހި ފްލައިޓް ތަޅުވައިގަތުމާއި ގުޅިގެން ފަސިންޖަރަކު މަރުވެ އިތުރު ބައެއް ފަސިންޖަރުން ޒަޚަމްވެއްޖެއެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިއަދު ހަވީރުގައެވެ.

ބީބީސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސިންގަޕޯރ އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެސްކިޔޫ 321 ބޭންއޮފް ބެންގޯލްގެ މަތިން ކޮޅިގަނޑުގައި ޖެހި، ގަދަވައިގައި ބޯޓު ތަޅުވައިގަތުމުގެ ސަބަބުން މިނިޓެއްގެ ތެރޭގައި ހަހާސްފޫޓު ތިރިއަށް ވެއްޓުނެވެ. ހާދިސާ ހިނގި އިރު ބޯޓުގައި 211 ފަސިންޖަރުންނާއި 18 ކުރޫއިން ތިއްބެވެ.

Advertisement

ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން އެފްލައިޓް ވަނީ، ބެންކޮކްފެ ސްވަރްނަ ބޫމީ އެއާޕޯޓުގައި މިއަދުގެ މެންދުރު ރާއްޖޭ ގަޑިން 1:15ގައި ޖައްސާފައެވެ. އަދި ހާދިސާގައި އަނިޔާވެފައިވާ ފަސިންޖަރުންނަށް ފަރުވާދޭން ފަށާފައިވާ ކަމުގައި ސިންގަޕޯރ އެއާަލައިންސްއިން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ ކަނޑާއި އިންޑިއާ ކަނޑުގެ އައްސޭރިފަށުގެ ސަރަހައްދަށް މިދުވަސްވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް މޫސުމް ގޯހެވެ.

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.