Advertisement

އީރާނުގެ ވަގުތީ ރައީސް --

20 May 2024
ޚަބަރު
ޢަލީ ސުލައިމާން

އީރާނުގެ ނައިބު ރައީސް ވަގުތީ ގޮތުން ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި

ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާގައި އީރާންގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ރައީސީ އަވަހާރަވުމާއި އެކު، އީރާންގެ ވަގުތީ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު މުހްބަރް އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

އީރާންގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ވާގޮތުން، ރައީސް އަވަހާރަވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ވަގުތީ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ނުކުޅެދިއްޖެ ނަމަ، ނައިބު ރައީސް ، ވަގުތީ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ. އަދި ނައިބު ރައީސް ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހުގައި ގިނަ ވެެގެން 50 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު ބާއްވައި އައު ރައީސަކު ހޮވަންޖެހޭނެއެވެ.

އީރާންގެ ވަގުތީ ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް މިއަދު ޢައްޔަނު ކުރެވުނު، މުޙައްމަދު މުހްބަރު އީރާނުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ، 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގައެވެ. މިހާރު އުމުރުފުޅުން 69 އަހަރުފުޅުގެ، މުހައްމަދު މުހްބަރް އަކީ، އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު، އާޔަތުއްﷲ ހާމަނާއީ އާއި ގާތްގުޅުމެއް އޮންނަ ބޭފުޅެކެވެ. އެހެންކަމުން، ރައީސީ އަވަހާރަވުމަކުން އީރާންގެ ސިޔާސަތުތަކަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނޭ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމުގައި މެދުއިރުމަތީގެ މަޝްރަޙް ދިރާސާކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވެއެވެ.

Advertisement

ކޮމެންޓް
އިތުރު އާޓިކަލް
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޑޮލަރުން އެސް.ޑީ.އެެފް އަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށީ މި ސަރުކާރުންކަމަށް ބުނުމަކީ އޮޅުވާލުމެއް: އަމީރު
ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހީމް ޢަމީރު ވިދާޅުވީ، އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގެ ދައުރު ނިމުނުއިރު، ނޮވެމްބަރު 2023 ގައި، އެސް.ޑީ.އެފް ގައި ޑޮލަރުން 141.1 މިލިއަން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމް.އެމް.އޭ ގައި ޑޮލަރު އެކައުންޓުގައި ކޭޝް ބެލެންސްއަކީ، 2 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށާއި، ފިކްސްޑް ޑިޕޮސިޓް އަދި ޑޮލަރު ޓީ-ބިލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި 139.1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރި ކަމުގައިވެސް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ %50 ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވީ، މިއަހަރު ސަރުކާރަށް، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް ދަތިވެފައި އޮތީ، މިއަހަރުގެ ބަޖެޓަކީ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ގޮތަށް ފާސްކުރެވިފައި އޮތް ބަޖެޓެއް ކަމުގައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ވެގެންދާނީ، ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުން ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފައިވާ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްދޭނެ ބަޖެޓަކަށްވާތީ، ވަޢުދުތައް ފުއްދުމަށް އަންނަ އަހަރު މަގުތައް ފަހިވެގެންދާނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާކޮށްދެއްވިއެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އުމަރު ޒާހިރާއި ކުރީގެ މެމްބަރު ނާޒިމްވެސް ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
އުމަރު ޒާހިރަކީ، ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު މައުމޫނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމް އިސްވެ ހުންނަވައިގެން އުފެއްދެވި ޑީއާރްޕީގައިވެސް އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްތަކުގައި އޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އުމަރު ޒާހިރުވެސް ވަނީ ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރެއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ރޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުޢިއްޒާއި ޙަވާލުކުރައްވާފައެވެ.
24 Jun 2024
ޚަބަރު
ޕީއެންސީގެ ޖަގަހަ ހުޅުވި، ހ، ވެޔޮވިލާގެ ވެރިޔާ ޝަފީޢާ ޒުބައިރު ޕީއެންސީއަށް ސޮއެކުރައްވައިފި
ޝަފީޢާ ޒުބައިރުގެ ގެ، ހ. ވެޔޮވިލާ މިހާރު ވަނީ ޕީއެންސީގެ ހަރުގެ ހިންގުމަށް އެޕާޓީއަށް ދީފައެވެ. އެއިމާރާތަކީ، ޝަފީޢާ އެމްޑީޕީއާއި އެކު ހުންނެވި ދުވަސްވަރު އެޕާޓީގެ ސިޔާސީ ބޮޑެތި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރި ޢިމާރާތެވެ.